42905 ΕΞ 02-10-2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Market Pass» της Κοινωνίας τη Πληροφορίας ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 42905 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 5768/04-10-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84,
3. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
4. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119),
5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και
9. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 18874 ΕΞ 2023/10-04-2023 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Market Pass» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2354).

Δ. Το καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021/29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).

Ε. Το υπ’ αρ. 17282/07-02-2023 αίτημα διαλειτουργικότητας της Κοινωνίας τη Πληροφορίας ΑΕ, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.).

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 18897/05-09-2023 έγγραφο της Κοινωνίας τη Πληροφορίας ΑΕ, για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ», με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ζ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «Market Pass» της Κοινωνίας τη Πληροφορίας ΑΕ, της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ» με τις ακόλουθες μεθόδους:
– Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ Market Pass
– Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ Market Pass (βοηθητική λειτουργία)
– Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης 2023 για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ Market Pass
– Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης 2023 για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ Market Pass (βοηθητική λειτουργία).

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί για την άντληση στοιχείων εισοδήματος των αιτούντων για την κρίση της επιλεξιμότητάς τους σχετικά με την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών ιδίως ειδών διατροφής, σύμφωνα με:
– Το καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-102021 και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021/29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).
– Τον ν. 5007/2022 (Α’ 241) και ιδίως των παρ. 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 115 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή».
– Την υπ’ αρ. 1170/19.01.2023 (Β’ 242) κοινή υπουργική απόφαση και ιδίως του άρθρου 5 αυτής.
– Την υπ’ αρ. 147/24-8-2023 (Β’ 5243) κοινή υπουργική απόφαση.
– Το άρθρο 46 του ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας-Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «Market Pass», έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ