42902 ΕΞ 02-10-2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΑΜΚΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, σε φορείς του Δημοσίου μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 42902 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 5768/04-10-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119),
4. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
6. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
7. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
9. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
10. του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.»(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
11. του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6),
12. του ν.δ. 4198/1961 με θέμα «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού Νομοθεσίας και κυρώσεως Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου» (Α’ 168),
13. του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
14. της υπ’αρ. 1177/22-4-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει» (Β’ 1447),
15. του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Α΄ 17) και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 20,
16. της υπ’ αρ. 1704/25-8-2022 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής «Ρυθμίσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την παρένθετη μητρότητα» (Β’ 5524) και
17. του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30),

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Τα αιτήματα: υπ’ αρ. 13671/9-6-2022, του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), υπ’ αρ. 15830/18-11-2022, του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), υπ’ αρ. 16513/9-1-2023, του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), υπ’ αρ. 19727/15-5-2023, της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και υπ’ αρ. 20084/15-6-2023, του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.), για την υπηρεσία «Στοιχεία ΑΜΚΑ».

Δ. Τα έγγραφα: υπό στοιχεία Φ.814.6/18/9606/Σ2037/ 2-6-2023, του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), υπ’ αρ. 26089/01/14-12-2022, του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), υπ’ αρ. 2858/7-7-2023, του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), υπ’ αρ. 2942/26-7-2023, της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και υπ’ αρ. 4636/1-8-2023, του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ Ψ.Δ.) με θέμα την ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΑΜΚΑ» σε παραγωγική λειτουργία.

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΑΜΚΑ»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ΑΜΚΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:
α) στο πληροφοριακό σύστημα «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΜΤΣ» του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), με σκοπό την αναζήτηση στοιχείων ΑΜΚΑ μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ, προς αποφυγήν προβλημάτων ταυτοποίησης των θανόντων μερισματούχων του Ταμείου καθώς και ταυτοποίησης των δικαιούχων με τους δικαιούχους του ΕΦΚΑ, ώστε σε περίπτωση αναστολής της συντάξεως να αναστέλλεται και το μέρισμα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με το ν.δ. 4198/1961 (Α’ 168), την υπ’αρ. 4812/07-04-2021 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. και την 1858/07-01-2022 σύμβαση της ΚτΠ Μ.Α.Ε.
β) στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΕΠ» του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), με σκοπό τη δυνατότητα των αρμοδίων υπαλλήλων του ΑΣΕΠ να επιβεβαιώνουν (μεμονωμένα ή μαζικά) τον ΑΜΚΑ των υποψηφίων με βάση τον ΑΦΜ ή τα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς επίσης και η δυνατότητα επιβεβαίωσης του ΑΜΚΑ κατά την εγγραφή των υποψηφίων μέσω ΓΓΠΣ ΚΑΙ ΨΔ, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021, τον ν. 3979/2011, τον ν. 4624/2019 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
γ) στο πληροφοριακό σύστημα “Εθνική Πύλη ΕΚΟΜΕ” του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και ιδίως τη μισθοδοσία, σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 (Α’176) και την υπ’αρ. 1177/22-4-2019 (Β’ 1447) κοινή υπουργική απόφαση.
δ) στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΗΤΡΩΟ ΔΟΤΩΝ ΔΟΤΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με σκοπό την ορθότητα καταγραφής των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας των προσώπων μέσω ΑΜΚΑ και κατ’ ακολουθίαν για την ορθή ταυτοποίηση των δοτών/δοτριών, καθώς και την ορθή καταμέτρηση του δωρηθέντος γεννητικού τους υλικού και των γεννηθέντων τέκνων, σύμφωνα με το ν. 3305/2005 (άρθρο 20 παρ. 2 και άρθρο 8 παρ. 6) και την υπ’ αρ. 1704/25-8-2022 (Β’ 5524) απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής.
ε) στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα Υπαλλήλων ΟΠΕΚΑ» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με σκοπό τη διασταύρωση του ΑΜΚΑ για τους πολίτες που αιτούνται το Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με τον ν. 4520/2018.

2. Οι φορείς της παρ. 1 αναζητούν τα στοιχεία ΑΜΚΑ με βάση:
α) τον ΑΜΚΑ
β) τα Στοιχεία Φυσικού Προσώπου
γ) τον Α.Φ.Μ.
δ) τον ΑΜΚΑ με ένδειξη ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού).
ε) τον ΑΜΚΑ, βασικά στοιχεία, με ένδειξη ΠΑΑΥΠΑ.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ