427223/21-03-2024
Ανάκληση της αρ. 49/2023 εγκυκλίου «Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια»

e-EΦKA 21/03/2024
Α.Π.: 427223

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου
Τηλέφωνο: 210 – 5285569
e-mail: tm.asfalisismm@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της αρ. 49/2023 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ)»

Με το παρόν ανακαλείται η αρ. 49/2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ) της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια», προκειμένου να δοθούν νεότερες οδηγίες.

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

 

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ