42709/30.1.2023
Εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.): Καθορισμός στοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται από τις αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016

Αριθμ. 42709/2023

(ΦΕΚ B’ 558/06-02-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.» (Α’ 49).

Β. 1. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

3. Το Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το Π.Δ.4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β’ 3099) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη.

6. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/612747/09.12.2022 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν οι αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Φορέων

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών φορέων» (εφεξής: «Μ.Α.Φ»), στον ιστότοπο https://foreis-mitroo.gga.gov.gr στην οποία εγγράφονται αρχικά οι αθλητικές ομοσπονδίες που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.

Άρθρο 2
Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων

1. Σκοποί του Μ.Α.Φ. είναι:

Α. Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να ασκεί αποτελεσματικότερα τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο σε ένα σημαντικό αριθμό επιχορηγούμενων εποπτευόμενων αθλητικών φορέων (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φορέων για τα άτομα με αναπηρίες) ανά την ελληνική επικράτεια.

Β. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τους πολίτες και εποπτευόμενους φορείς του αθλητισμού, καθώς θα κωδικοποιεί και θα προβάλει την καταχωρισμένη κάθε φορά πληροφορία σε ιστοσελίδα της. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων διασφαλίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση (web-enabled) και καταχώριση των προσδιοριζόμενων από το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 στοιχείων, ώστε να παρέχονται έγκυρες πληροφορίες για τον τομέα του αθλητισμού προς τους πολίτες.

2. Με την λειτουργία του Μ.Α.Φ.:
α. Οι Αθλητικοί Φορείς θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ατομική τους καρτέλα ώστε οι ίδιοι με δική τους ευθύνη να μπορούν να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (άρθρο 24 του ν. 4373/2016).
β. Οι Αθλητικοί Φορείς θα επικαιροποιούν τα στοιχεία τους σε κάθε τους μεταβολή.
γ. Οι Αθλητικοί Φορείς θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από το σύστημα να αιτούνται αναγνώριση σε νέο άθλημα. δ. Η Γ.Γ.Α. θα ελέγχει τα στοιχεία των φορέων μέσα από το σύστημα βασιζόμενη στα αποδεικτικά στοιχεία που
θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά (αρχεία pdf ).
ε. Η Γ.Γ.Α. θα έχει τη δυνατότητα προσθήκης συγκεκριμένων στοιχείων στις καρτέλες των φορέων (όπως απεικονίζονται στο Παράρτημα Ι).
στ. Οι Αθλητικοί Φορείς θα μπορούν να εκτυπώνουν την απόφαση αναγνώρισης μέσα από το σύστημα, εφόσον έχει γίνει πρώτα ο έλεγχος και η έγκριση από την υπηρεσία.
ζ. Η Γ.Γ.Α. θα έχει τη δυνατότητα ανάλυσης των στοιχείων βάσει γεωγραφικής θέσης (περιφέρεια, νομό, γεωγραφικά διαμερίσματα), βάσει ομοσπονδίας και βάσει αθλήματος ή κλάδου άθλησης.
η. Στην διαδικτυακή πύλη θα δημοσιεύεται κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων με δυνατότητα κατηγοριοποίησης ανά γεωγραφική θέση, ανά ομοσπονδία ή ανά άθλημα.
θ. Στην διαδικτυακή πύλη θα δημοσιεύεται κατάλογος των προπονητών που έχουν εν ισχύ άδεια άσκησης επαγγέλματος, ανά άθλημα και επίπεδο.
ι. Διενεργείται κάθε άλλη σχετική νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

3. Το Μ.Α.Φ. του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού φορέα. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την πληροφόρηση περί της εγγραφής ενός αθλητικού φορέα στο Μ.Α.Φ.

Άρθρο 3
Υποβολή Απαιτούμενων Στοιχείων -Διαδικασία Ελέγχου -Αξιολόγησης Στοιχείων Αθλητικών Ομοσπονδιών

1. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μ.Α.Φ., η αθλητική ομοσπονδία υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή καταχώριση των στοιχείων ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής τους και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf ) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ.

2. Μετά την ολοκλήρωση καταχώρισης και υποβολής των στοιχείων από την αθλητική ομοσπονδία, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς τους από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η ομοσπονδία ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το αποτέλεσμα ελέγχου και υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις ή και τροποποιήσεις.
Η καταχώριση στοιχείων στο Μ.Α.Φ. και η τυχόν διόρθωση συμπλήρωσή τους κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως καταχώριση στοιχείων στο Μ.Α.Φ. και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

4. Η αθλητική ομοσπονδία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf ) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.

5. Η καταχώριση των στοιχείων της αθλητικής ομοσπονδίας συνιστά υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.

6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων. Η Γ.Γ.Α. απαντά μόνον σε ηλεκτρονικά μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. Η διατύπωση ερωτημάτων δεν αίρει την υποχρέωση των αθλητικών ομοσπονδιών τήρησης των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 4
Προθεσμίες Υποβολής, Ελέγχου και Αξιολόγησης της Καταχώρισης Στοιχείων Αθλητικών Ομοσπονδιών στο Μ.Α.Φ.

1. Κατά την 1η εφαρμογή, η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των στοιχείων του παραρτήματος I για την εγγραφή στο Μ.Α.Φ. διενεργείται ως ακολούθως:
α) Η καταχώριση και η υποβολή όλων των υποχρεωτικών στοιχείων του παραρτήματος Ι εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 31.03.2023.
β) Η διόρθωση ή η συμπλήρωση ή η τροποποίηση των στοιχείων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αξιολόγησης.
γ) Η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να καταχωρίζει στο Μ.Α.Φ. τις μεταβολές των στοιχείων της εντός δύο (2) μηνών από την επέλευσή τους.

Άρθρο 5
Τήρηση Δεδομένων και Επεξεργασία τους Δικαιώματα Πρόσβασης

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. και τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, δηλ. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α., η οποία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

3. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις εγγραφής αθλητικού φορέα στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, ο φορέας διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα.

4. Η εγγραφή αθλητικού φορέα στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ