42621 ΕΞ 29-09-2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 42621 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 5766/04-10-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη,

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως την παρ. 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84.
3. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
4. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
8. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
9. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
10. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 96), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
11. Του α.ν. 833/1937 με θέμα «Περί στελέχους εφέδρων αξιωματικών του κατά γην στρατού» (Α’ 351).
12. Του ν. 3421/2005 με θέμα «Στρατολογία των Ελλήνων και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 302).
13. Της υπό στοιχεία Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/ 19-9-2022 υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04-01-2006 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας “Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων” (Β’ 34), άρθρο 1 παρ. 11 και 12» (Β’ 5011).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Δ. Το υπ’ αρ. 4867/2-11-2020 αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην Εφαρμογή Διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

Ε. Το υπό στοιχεία Φ008/3/327161/Σ19/21-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της Α.Α.Δ.Ε., στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονική εφαρμογή ταχυδρομείου αποστολής-ειδοποίησης Εφέδρου» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την ταυτοποίηση και ενημέρωση των στοιχείων των χρηστών της εφαρμογής, σύμφωνα με τον α.ν. 833/1937 (Α’ 351), τον ν. 3421/2005 (Α’ 302), τον ν. 4624/2019 άρθρα 26 και 24 (Α’ 137) και την υπό στοιχεία Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-9-2022 (Β’ 5011) υπουργική απόφαση, παρ. 11 και 12.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος, έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που ορίζεται στην παρούσα.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ