42584/12-02-2024
Έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές ADR

Παπάγου, 12 Φεβρουαρίου 2024
Αρ. Πρωτ.: 42584

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.: 10191 Παπάγου
Πληροφορίες: Ε. Ευαγγελάτου
Τηλ: 2106508123
Εmail: e.evangelatou@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές ADR

ΣΧΕΤ.: Η κ.υ.α. οικ. Γ5/145078/2021 (Β’ 3202, ΑΔΑ: ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 200035/2023 (Β’ 4101, ΑΔΑ: 69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 Μαρτίου 2024 τίθεται σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR το οποίο αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 15 της σχετικής κ.υ.α.

Το ΠΣ παρέχει τις εξής λειτουργίες:

• Τήρηση μητρώου κατόχων πιστοποιητικών κατάρτισης ΣΑΜΕΕ
• Καταχώριση ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ από επιχείρηση
• Επιβεβαίωση ή απόρριψη ανάθεσης από ΣΑΜΕΕ
• Εκτύπωση αποδεικτικού ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ
• Καταχώριση διακοπής καθηκόντων ΣΑΜΕΕ από επιχείρηση ή ΣΑΜΕΕ
• Υποβολή ετήσιας αναφοράς από ΣΑΜΕΕ προς επιχείρηση και επιβεβαίωσή της από επιχείρηση

Από την ανωτέρω ημερομηνία αντικαθίσταται η υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης ορισμού ΣΑΜΕΕ που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 10 της σχετικής κ.υ.α. με τη διαδικασία καταχώρισης της ανάθεσης καθηκόντων ΣΑΜΕΕ στο ΠΣ.

Στις επιχειρήσεις που έχουν αναθέσει καθήκοντα ΣΑΜΕΕ σε ημερομηνία προγενέστερη της 11ης Μαρτίου 2024, παρέχεται προθεσμία ενός μήνα από τη θέση σε λειτουργία του ΠΣ για την καταχώριση των σχετικών δεδομένων σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 10 της σχετικής κ.υ.α.

Όσον αφορά στην υποβολή της αναφοράς του ΣΑΜΕΕ προς τη διοίκηση της επιχείρησης που προβλέπεται στην παρ. 12 του άρθρου 10 της σχετικής κ.υ.α., από την ανωτέρω ημερομηνία θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του ΠΣ και στη συνέχεια θα γίνεται επιβεβαίωσή της από την επιχείρηση μέσω του ΠΣ. Οι αναφορές που έχουν υποβληθεί προς επιχειρήσεις εντός του 2024 πριν από την ανωτέρω ημερομηνία με έγχαρτο ή άλλο τρόπο, δεν θα καταχωρηθούν στο ΠΣ.

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται με χρήση προγράμματος περιήγησης (browser) στη διεύθυνση: https://samee-adr.yme.gov.gr/

Για την είσοδο του εκπροσώπου της επιχείρησης και του ΣΑΜΕΕ στο ΠΣ απαιτείται η χρήση κωδικών- διαπιστευτηρίων του taxisnet της επιχείρησης και του ΣΑΜΕΕ αντίστοιχα.

Για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τον ορισμό ΣΑΜΕΕ, η επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dem@yme.gov.gr

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης του ΠΣ η επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: samee-adr@yme.gov.gr

Για τη διευκόλυνση των χρηστών του ΠΣ, στην αρχική σελίδα παρέχονται οδηγός χρήσης, συχνές ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης παρατίθενται οι όροι χρήσης, δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο, ενημέρωση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δήλωση για την προσβασιμότητα.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ