423840/15.9.2023
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 674588/11-11-2022 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής, αιτήσεων επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α’ β0) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και αιτήσεων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014» (Β’ 5801)

Αριθμ. οικ. 423840

(ΦΕΚ Β’ 5597/21.09.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 3 και 5 του άρθρου 8 και της παρ. 10 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80),

β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

ε) π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

ζ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

η) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

θ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και

ι) της υπ’ αρ. 674588/11-11-2022 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής, αιτήσεων επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και αιτήσεων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014» (Β’ 5801).

2. Την υπ’ αρ. 417393/11.9.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την ανάπτυξη των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης, καθώς η υπηρεσία εντάσσεται στο έργο «Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του ΟΠΣ Μετανάστευσης» (κωδικός ενάριθμος έργου 2023ΣΕ95620008), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με συνολικό προϋπολογισμό έργου, 2.473.800,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση των παρ. 10 και 11 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 674588/11-11-2022 (Β’ 5801) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Η παρ. 10 του άρθρου 2, «Διαδικασία υποβολής αίτησης αρχικής χορήγησης τίτλου διαμονής», της υπ’ αρ. 674588/11-11-2022 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, τροποποιείται ως εξής:

«10. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, αποδεικτικό υποβολής, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο αίτημα αρχικής χορήγησης του τίτλου διαμονής.

Η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, κατά περίπτωση, εντός σαράντα (40) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, εξετάζει την αίτηση ως προς την πληρότητά της, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αιτούντα, έγγραφο, το οποίο επέχει θέση και συνιστά τη βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).

Το ανωτέρω έγγραφο, λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση και φέρει ακριβή στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η διαπίστωση, σε πραγματικό χρόνο (on – line), της γνησιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του.

Η βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 ισχύει για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί το αίτημα χορήγησης της αρχικής άδειας διαμονής».

2. Μετά το τέλος της παρ. 11 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 674588/11-11-2022 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Στην περίπτωση που κατά την διεξαγωγή από την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του ελέγχου πληρότητας της αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, διαπιστωθεί ότι ο αιτών έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία του αιτήματος πλαστές ή παραπλανητικές πληροφορίες ή στοιχεία ή δικαιολογητικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4251/2014».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ