66297/14-05-2024
Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής

14/05/2024
66297 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α’

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Γιάνναρου
Τηλέφωνο: 210 69 87 704, 705, 717, 745
E-mail: dd26@glk.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής.
Σας γνωρίζουμε ότι η αριθ. οικ. 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 κυα με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)” (Β’3766)», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β’2120/07.04.2024 (ΑΔΑ: 94ΠΝΗ-ΥΣΨ). Για την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων διαπιστώθηκε ότι υπήρχε δυσκολία ορθής συμπλήρωσης ορισμένων πεδίων του ηλεκτρονικού αρχείου του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, τα οποία παρά ταύτα ήταν καθοριστικά για τη δρομολόγησή τους στα πληροφοριακά συστήματα των εκάστοτε αρμόδιων υπηρεσιών και την επακόλουθη διαχείρισή τους.

Τα πεδία αυτά αφορούσαν πληροφορίες σχετικά με:
α) τον τύπο προϋπολογισμού και τον ΑΔΑ δέσμευσης πίστωσης ή τον ενάριθμο έργου (ΠΔΕ) (ΒΤ11),
β) τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ) (ΒΤ12),
γ) τον Κωδικό Μητρώου Αναθετουσών Αρχών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΒΤ46),
δ) τον αριθμό παραγγελίας (ΒΤ13) και
ε) την εσωτερική δρομολόγηση (ΒΤ-10).

Τα ως άνω πεδία δεν εντάσσονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου, ως φορολογικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’251/2014) και γι’ αυτό, η εσφαλμένη συμπλήρωσή τους δεν δικαιολογούσε την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 [«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’251) περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» – ΑΔΑ: 7ΝΑΩΗ-96Σ], σύμφωνα με την οποία: «8.6.1. Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για εκπτώσεις, επιστροφές ή άλλες διαφορές. Τέτοιες διαφορές μπορεί να είναι η διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την αποστολή και παράδοση των αγαθών, λανθασμένου υπολογισμού αξίας, λανθασμένη αναγραφή επωνυμίας, εσφαλμένης χρέωσης ΦΠΑ επί του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου και τυχόν άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόμενο του αρχικού τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από πωλητή των αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για την έκδοση τιμολογίου.».

Η μη ορθή, όμως, συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων από τους οικονομικούς φορείς είχε σαν αποτέλεσμα τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια είτε να μην προωθούνται ορθώς στις υπηρεσίες είτε να περιλαμβάνουν εσφαλμένες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διαχείρισή τους ή να απορρίπτονται από τις υπηρεσίες-λήπτες.

Για το λόγο αυτό, κατέστη αναγκαία η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» με την έκδοση της υπό στοιχεία οικ. 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 κυα, με την οποία παρέχεται πλέον η δυνατότητα διόρθωσης ορισμένων πεδίων που δεν περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4308/2014, ούτως ώστε να παρέχεται στους οικονομικούς φορείς η εκ των υστέρων δυνατότητα να διορθώνουν τυχόν λάθη και να διαβιβάζουν εκ νέου τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση και πληρωμή των σχετικών δαπανών.

Β. Εσφαλμένη συμπλήρωση πεδίων
Τιμολόγια που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν μέχρι και τις 07.06.2024 (προτεραία της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία οικ. 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 κυα) και για τα οποία εκκρεμεί η διαχείρισή τους, ήτοι δεν έχουν απορριφθεί ή δεν έχουν πληρωθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία, δύνανται να διορθωθούν, από 08.06.2024, εφόσον ο αγοραστής διαπιστώσει εσφαλμένη συμπλήρωση ενός ή και περισσότερων από τα κάτωθι αναφερόμενα πεδία του τιμολογίου, που δεν περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4308/2014.

Ειδικότερα, τα πεδία, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης είναι τα εξής:
α) ΒΤ-10 «Στοιχείο αναφοράς Αγοραστή»,
β) ΒΤ-11 «Στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας/μελέτης/έργου»,
γ) ΒΤ-12 «Στοιχείο αναφοράς σύμβασης»,
δ) ΒΤ-46 «Κωδικός αγοραστή» και
ε) ΒΤ-13 «Στοιχείο αναφοράς εντολής αγοράς», όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 63446/31.05.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2338) και στον Εθνικό Μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Για να προβεί ο πωλητής στις απαιτούμενες διορθώσεις και να επαναδρομολογήσει το τιμολόγιο θα πρέπει προηγουμένως ο αγοραστής να αποστείλει σχετικό μήνυμα μέσω ΚΕΔ.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για να προβεί ο εκάστοτε πωλητής στις απαιτούμενες διορθώσεις, είναι αναγκαίο και λογικό επακόλουθο της ερμηνευόμενης με την παρούσα κυα, οι αναθέτουσες αρχές που διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτύξει διεπαφή με το ΚΕΔ, να προβούν προηγουμένως στις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις στα πληροφοριακά τους συστήματα, ούτως ώστε αυτά (ήτοι τα πληροφοριακά συστήματα) να προσαρμοστούν αναλόγως και να είναι σε θέση να δέχονται τις εκάστοτε αλλαγές-διορθώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαιτούμενες ενέργειες για τις αναγκαίες τροποποιήσεις:
α) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ),
β) στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και
γ) στο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων ΠΔΕ (e-ΠΔΕ) και εφαρμογής διάθεσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΕΔΗΤ).

Γ. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της ερμηνευόμενης με την παρούσα κυα, ήτοι η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας διόρθωσης, άρχεται δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 08η Ιουνίου 2024.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ