4208/11-12-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65011/ 11.11.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας «Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς» (Β’ 5940)

Αριθμ. 4208/2023

(ΦΕΚ Β’ 6973/11-12-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 83 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) για την ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς,
β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation – GDPR) (L 119/1),
γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
στ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
ζ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287) και ειδικότερα τις παρ. 3 και 8 του άρθρου 14,
η) του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43) για τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.),
θ) του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ι) του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
ια) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιβ) του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ιγ) του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιδ) της υπό στοιχεία Υ14/9-7-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (Β’ 4435),
ιε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

3. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών ΟΑuth. 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 65011/11.11.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς» (Β’ 5940).

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 65011/11.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης προκειμένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στις ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας να υλοποιήσουν τις διαλειτουργικότητες των υποσυστημάτων τους.

6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.: Β1α/οικ. 65703 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65011/11.11.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς» (Β’ 5940), ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της διαλειτουργικότητας, η οποία μετατίθεται για ένα έτος, ήτοι μέχρι την 11η.12.2024 και η παρ. 2 του άρθρου 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Υποχρεώσεις δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας

[..]

2. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας όσο και των εν λόγω Μονάδων με το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων και της αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4954/2022 πραγματοποιείται μέχρι την 11η.12.2024.».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65011/11.11.2022 κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ

Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ