41541 ΕΞ 2022/14.10.2022
Ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου»

(ΦΕΚ Β’ 5412/19.10.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),
β) τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184) και ιδίως την παρ. 19 του άρθρου 107 του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους Α’,
γ) τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
δ) το άρθρο 2 του ν. 1214/1981 (Α’ 286), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 άρθρου 6 του ν. 2669/1998 (Α’ 283),
ε) την υπό στοιχεία Α27733/2213/2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ)» (Β’ 1181) και ιδιαίτερα του άρθρου 4 αυτής,
στ) την υπό στοιχεία Α Οικ: 44111/3784/2006 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός προστίμων επί της τιμής των εισιτηρίων του κάθε συγκοινωνιακού φορέα, στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.» (Β’ 1179).
ζ) το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
η) το άρθρο 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
θ) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ι) το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),
ια) το Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιβ) το Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ιγ) το άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

5. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

6. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

7. Την υπ’ αρ. 4451/27.05.2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ.

8. Το αίτημα της εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) με ΑΠ 8749/27.06.2022 και 28790 ΕΙ 2022/ΥΨηΔ/04.07.2022 προς την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

9. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας αίτησης ακύρωσης ή μείωσης προστίμου της εταιρίας Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε., με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των διοικουμένων και την ευχερέστερη παρακολούθηση της πορείας της αίτησής τους.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου

1. Η Ηλεκτρονική αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. grEΨΠ), και επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

2. Για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/αιτούντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτηση ακύρωσης/μείωσης προστίμου

1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής ΣΤΑΣΥ).

2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία του αιτούντος, ιδίως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας του, σημείωση αν η αίτηση αφορά στον ίδιο ή σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. ανήλικο άτομο), τα στοιχεία του προστίμου και συγκεκριμένα σειρά, αριθμό και ημερομηνία υποβολής καθώς και περιγραφή του λόγου για τον οποίο ζητείται η ακύρωση ή μείωση.

3. Ο αιτών έχει την δυνατότητα επισύναψης της προσωποποιημένης κάρτας, του δελτίου μερικής απαλλαγής και οποιουδήποτε εγγράφου αιτιολογεί και υποστηρίζει την αίτησή του.
Μετά την υποβολή της στην ειδική εφαρμογή, η αίτηση αποστέλλεται στη θυρίδα της εταιρίας ΣΤΑΣΥ. και ακολουθούνται όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 (Β’ 849) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και την υπ’ αρ. 246/08-03-2021 (Β’ 968) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.

4. Η υποβολή της αίτησης και η σχετική διαδικασία δεν αναστέλλει τη δεκαήμερη προθεσμία εξόφλησης του προστίμου στο μισό της αξίας του.

Άρθρο 3
Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, αποστέλλεται στην Θυρίδα του αιτούντος μήνυμα ή έγγραφο για την πορεία διεκπεραίωσής της και τις περαιτέρω διενεργούμενες ενέργειες από την εταιρία ΣΤΑΣΥ.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Το πληροφοριακό σύστημα της παρούσας διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την παροχή υπηρεσίας αυθεντικοποίησης στους πολίτες και τα στελέχη της εταιρίας ΣΤΑΣΥ.

2. Η εταιρία ΣΤΑΣΥ, έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των θυρίδων από το προσωπικό της.

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

1. Η εταιρία ΣΤΑΣΥ, ορίζεται ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ) και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ