41252 ΕΞ 19-09-2023
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «North Evia Pass 2023» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 41252 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 5606/22-09-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως, την παρ. 50 και 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.
2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
6. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
7. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
10. Της υπ’ αρ. 50/23.8.2023 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, εξειδίκευση των συναφών παροχών για τον καθορισμό των δικαιούχων, καθορισμός των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, της χρονικής περιόδου της δράσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 5178).
11. Της υπ’ αρ. 48797 ΕΞ 2022/22.11.2022 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος/Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας”, στο πληροφοριακό σύστημα Evia Samos του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 6017).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

Δ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

Ε. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

Ζ. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Η. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.

Θ. Τα αιτήματα του Εθνικού Δικτύου Υποδομών και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ) υπ’ αρ. 20491/24.07.2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», υπ’ αρ. 20492/24.07.2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0/ oAuth2.0.PA Υπαλλήλων» και υπ’ αρ. 20490/24.07.2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας», στην Ε.Δ.Α. της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ.

Ι. Τα έγγραφα του Εθνικού Δικτύου Υποδομών και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ) υπό στοιχεία 12990/ΑΣ/03.08.2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0», υπό στοιχεία 12991/ΑΣ/03.08.2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0/ oAuth2.0.PA Υπαλλήλων» και υπό στοιχεία 12992/ΑΣ/ 03.08.2023 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας», προς τη Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας.

ΙΑ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα «North Evia Pass 2023» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ) των παρακάτω διαδικτυακών υπηρεσιών:
– «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth»
– «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0/oAuth2.0.PAΥπαλλήλων» και
– «Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας».
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0» είναι η είσοδος των πολιτών για να κάνουν αίτηση για το voucher, της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0/ oAuth2.0.PA Υπαλλήλων» είναι η είσοδος των υπαλλήλων των ΚΕΠ για να κάνουν αίτηση για λογαριασμό των πολιτών και της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας» είναι ο έλεγχος της επιλεξιμότητας του αιτούντα.
Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας», γίνεται σε συνέχεια της υπ’ αρ. 48797 ΕΞ 2022/22.11.2022 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και με τη μέθοδο «Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Εύβοιας (2023) getEviaPassProfile2023».
Η διάθεση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 50/23.8.2023 (Β’ 5178) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ) έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ) έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 19 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ