41250 ΕΞ 19-09-2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για τη Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 41250 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 5606/22-09-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.
2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
5. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
6. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
8. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Του ν. 4387/2016 και ιδίως του άρθρου 93, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4997/2022 και την υπ’ αρ. 70982/ 30.07.2022 (Β’ 4089) κοινή υπουργική απόφαση.
10. Της υπ’ αρ. 30105/17.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων» (Β’ 2156).
11. Του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 4161 ΕΞ 2022/07.02.2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ. προς την ΑΑΔΕ με θέμα «Αίτημα διάθεσης στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την Α.Α.Δ.Ε, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ», για την υλοποίηση νέας διαδικτυακής υπηρεσίας.

Δ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1032446 ΕΞ 2022/ 14.04.2022 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ. με θέμα «Αίτημα διάθεσης στοιχείων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ», για την διάθεση στοιχείων στο ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ., μέσω νέας υπηρεσίας που υλοποιήθηκε για τον ΟΠΕΚΑ.

Ε. Το υπ’ αρ. 16561/10.01.2023 αίτημα διαλειτουργικότητας του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για τη Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων», στην Ε.Δ.Α. της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ.

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 4559/16.01.2023 έγγραφο του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τη Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για τη Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με τις κάτωθι μεθόδους:
– Υπολογισμός φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος για το δοθέν φορολογικό έτος.
– Ένδειξη εισοδήματος από μισθωτή εργασία για το δοθέν φορολογικό έτος.
– Έλεγχος φιλοξενίας τρίτου προσώπου από τον δικαιούχο.
– Ανάκτηση οικογενειακού εισοδήματος από τόκους για το δοθέν φορολογικό έτος.
– Λήψη λίστας ακινήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατοικία.
– Έλεγχος μισθωτηρίων που έχει στο όνομά του ο αιτών και λήψη λίστας μισθωτηρίων στο όνομα του αιτούντος για το δοθέν φορολογικό έτος.
– Έλεγχος εμπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Σκοπός χρήσης τη διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αξιοποίησή της από την πλατφόρμα αίτησης για το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής που απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιακές ομάδες υπερηλίκων άνω των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και μισθώνουν κύρια κατοικία, σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 30 του ν. 4756/2020 (26.11.2020) και της υπ’αρ 30105/17.5.2021 (Β’ 2156) κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Ο φορέας έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Ο φορέας και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του παρόντος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 19 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ