4113/18.1.2023
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116558/2-12-2022 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

Αθήνα, 18-01-2023
Αριθ. Πρωτ.: 4113 – 18-01-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών
Τηλέφωνο: 210 3258800-4
Email: infodesk@mnec.gr

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116558/2-12-2022 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

1. Τροποποιείται η παράγραφος 6 «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων» της υπ’ αριθμ. 116558/2-12-2022 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων (ΑΔΑ: 9ΤΧ446ΜΤΛΡ-ΣΓΕ ), ως εξής:

«6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 15:00.
Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή έως την ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία. Εμπρόθεσμες θα είναι οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας».

2. Οι λοιπές παράγραφοι της πρόσκλησης ισχύουν ως έχουν.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ