40940/3.5.2023
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας της διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης (escape rooms)»

Αριθμ. 40940/2023

(ΦΕΚ Β’ 3111/10-05-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του ν. 5019/2023 (Α’ 27), με το οποίο προστέθηκε Κεφάλαιο ΜΑ’ περί πλαισίου άσκησης της διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης (escape rooms) και ιδίως το άρθρο 308, όπως επίσης την παρ. 3 του άρθρου 5 και τα άρθρα 11 και 15.

2. Τον ν. 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 63) και ιδίως το άρθρο 73.

3. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού.

7. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

8. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

10. Το Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του Π.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

11. Το Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

12. Το Π.Δ.70/2021 «Σύσταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α’ 161).

13. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

18. Το Π.Δ.63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

19. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

20. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

21. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

22. Την υπ’ αρ. 1/13.9.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

23. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

24. Την υπ’ αρ. 100393/18-10-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για τις προδιαγραφές και τη λειτουργία χώρων αναψυχής και επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών διαδραστικής ψυχαγωγίας, τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms)»(Β’ 5520).

25. Την υπ’ αρ. 32302/05.04.2023 Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτει η διαδραστική ψυχαγωγική δραστηριότητα «δωμάτια απόδρασης (escape rooms)» με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 93.29.19.10.

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ο Δήμος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

Άρθρο 3
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας του άρθρου 1, απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση της δραστηριότητας του άρθρου 1, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.

3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε. ή του www.notifybusiness.gov.gr, λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή:
α) Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής,
β) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή,
γ) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 4.

6. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

7. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, και στην οποία βεβαιώνεται ρητά η στατική ασφάλεια των κατασκευών και των εγκαταστάσεων και δηλώνεται, ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις για να
λειτουργήσει ως δραστηριότητα του άρθρου 1. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
i. Βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ),
ii. νομιμοποιητικά στοιχεία κτιρίου (οικοδομική άδεια, αναθεώρηση ή ενημέρωση οικοδομικής άδειας, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδεια νομιμοποίησης, βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
iii. ευκρινή αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων τομών του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα του άρθρου 1, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης ii (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
(β) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β’ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει.
(γ) Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).
(δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι, για κάθε δωμάτιο απόδρασης της δραστηριότητας του άρθρου 1, ο Διευθύνων το παιχνίδι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, εκβίασης, συκοφαντικής δυσφήμισης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί οριστικά ή τελεσίδικα για τα παραπάνω αδικήματα.
(ε) Έκθεση αρχικού τεχνικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου με τον όρο «Συμμόρφωση».
(στ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.
(ζ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:
i) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
ii) Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

2. Στην περίπτωση που στο εσωτερικό του χώρου άσκησης της δραστηριότητας πραγματοποιηθούν προσωρινές διαρρυθμίσεις για τη δημιουργία νέου δωματίου απόδρασης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, επιπρόσθετα τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
(α) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, όπως στην περ. (α) της παρ. 1, που συνοδεύεται από την διοικητική πράξη (έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, ενημέρωση, οικοδομική άδεια) των εργασιών που αφορούν τις νέες προσωρινές διαρρυθμίσεις.
(β) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) Πυροπροστασίας εφόσον αυτό κριθεί ότι απαιτείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την υποβολή σε αυτήν κάτοψης του νέου χώρου με σημειωμένα τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που θα ληφθούν λόγω των διαρρυθμίσεων.
(γ) ‘Έκθεση ειδικού ή έκτακτου τεχνικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου με τον όρο «Συμμόρφωση».

3. Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά της περ. (ζ) της παρ. 1 και η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως, μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

Άρθρο 5
Μεταβολή γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας του άρθρου 1, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Ο νέος φορέας οφείλει να εκδώσει στο όνομά του τα δικαιολογητικά των περ. (δ) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 4. Τα λοιπά δικαιολογητικά εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 6
Έλεγχοι

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΜΑ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον φορέα, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, η αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 διενεργεί τους εκ των υστέρων ελέγχους του προηγουμένου εδαφίου βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Άρθρο 7
Παράβολο

1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης της δραστηριότητας του άρθρου 1, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 305 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή γνωστοποίησης από τις δραστηριότητες του άρθρου 1, που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσης.

4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.

5. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου εισπράττεται υπέρ του αρμόδιου για τη γνωστοποίηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 β) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.». Ο φορέας της δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β’ 979).

Άρθρο 8
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ.

2. Ειδικότερα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής παραβάσεις:
(α) Παράλειψη αρχικής γνωστοποίησης,
(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων, (γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα, (δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση,
(ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 4.

3. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι ο Δήμαρχος του οικείου Δήμου, στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.

4. Το ύψος των προστίμων προσδιορίζεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα:
α/α
Παράβαση
Πρόστιμο (ευρώ)
1
Παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση)
7.000
2
Παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση (είτε στην αρχική γνωστοποίηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίησης της μεταβολής στοιχείων)
500 έως 3.000 (ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των αναληθών/ανακριβών/ελλιπών στοιχείων).
3
Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δικαιολογητικών του άρθρου 4
500 έως 3.000 (ανάλογα με την σπουδαιότητα των ελλειπόντων δικαιολογητικών)

5. Σε περίπτωση που το Παράρτημα της γνωστοποίησης έχει συμπληρωθεί εσφαλμένα προδήλως εκ παραδρομής, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

6. Ειδικά για την περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας δεν κατέβαλε το αντίτιμο του απαιτούμενου παραβόλου της γνωστοποίησης, πριν την επιβολή προστίμου η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για συμμόρφωση και εφόσον ο φορέας δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται το πρόστιμο του α/α 3 του πίνακα της παρ. 4.

7. Το συνολικό πρόστιμο που προκύπτει από την επιβολή των προστίμων της παρ. 4 προσαυξάνεται κατά 20% εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση της παρ. 2, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου.

8. Το πρόστιμο που προκύπτει από τους υπολογισμούς των παρ. 4 και 7 μειώνεται κατά 10%, εάν ο φορέας συνεργάζεται και συμμορφώνεται άμεσα. Στην περίπτωση έλλειψης αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας το πρόστιμο δεν μειώνεται.

9. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ ή μεγαλύτερο από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

10. Αν πρόκειται για έλλειψη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο χιλίων (1.000) Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ στον καθένα από τους φορείς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016.

11. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Επί των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

Άρθρο 9
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 8, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων της υπ’αρ. 100393/18-10-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Β’ 5520), επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ με βάση τις ακόλουθες παρ. 3 έως 7.

3. Για μη ύπαρξη πινακίδων με πληροφορίες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’αρ. 100393/18-10-2022 κοινής απόφασης, πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά παιχνίδι.

4. Για παραβάσεις του εδ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 100393/18-10-2022 κοινής απόφασης, πρόστιμο 1.000 2.000 ευρώ ανά παιχνίδι.

5. Για παραλείψεις που σχετίζονται με την απασχόληση του Διευθύνοντα το παιχνίδι, όπως περιγράφεται στο εδ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 5 και στο εδ. β) της παρ. 4 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 100393/18-10-2022 κοινής απόφασης, πρόστιμο 1.000 3.000 ευρώ.

6. Για μη τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αρ. 100393/18-10-2022 κοινής απόφασης, και ειδικά, για την μη τήρηση της προβλεπόμενης αναλογίας χρηστών/παικτών ανά 2 m2, και για την απουσία υλικού/ εξοπλισμού πρώτων βοηθειών, πρόστιμο 2.000 ευρώ και 500 ευρώ αντίστοιχα.

7. Για μη τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 100393/18-10-2022 κοινής απόφασης, και ειδικά, για την πώληση εισιτηρίου, είσοδο και συμμετοχή σε παιχνίδι ανηλίκων κάτω των 12 ετών χωρίς την συνοδεία και επίβλεψη από γονέα ή υπεύθυνο συνοδό ενήλικα πρόστιμο 1.000 ευρώ και για την συμμετοχή ανηλίκων σε παιχνίδια που απευθύνονται σε ενήλικους χρήστες/ παίκτες, πρόστιμο 1.500 ευρώ.

8. Τα πρόστιμα των παρ. 3 έως 7 προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20%, αν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου.

9. Τα πρόστιμα όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις παρ. 3 έως και 7 μειώνονται κατά 25%, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας συνεργάζεται και ανταποκρίνεται άμεσα στην υποχρέωση προς συμμόρφωση, και κατά 50%, στην περίπτωση που η συμμόρφωση επιτυγχάνεται εντός 5 ημερών.

Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις

Η διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας της διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης (escape rooms)», και κάθε μεταγενέστερη καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση αυτής, καταχωρίζεται υποχρεωτικώς στο ΕΜΔΔ «Μίτος» από την αρμόδια αρχή θεσμοθέτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2, του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι δραστηριότητες του άρθρου 1, οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπ’ αρ. 100393/18-10-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Β’ 5520), υποχρεούνται σε γνωστοποίηση μέσα σε διάστημα δυο (2) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 12 αυτής. Κατά το παραπάνω μεσοδιάστημα, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας, που προβλέπονται από την περ. α’ της παρ. Α του άρθρου 7 αυτής. Οι δραστηριότητες του εδ. 1 εφόσον προβούν σε μεταβολές που σχετίζονται με κάποιο από τα δωμάτια απόδρασης ή τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό τους, υποχρεούνται σε άμεση γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή η έκθεση αρχικού τεχνικού ελέγχου (δικαιολογητικό της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4) θα αφορά μόνο τα δωμάτια απόδρασης ή τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό που μεταβλήθηκε.

2. Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπ’ αρ. 100393/18-10-2022 απόφασης δεν υπάρχει στην αγορά κανένας αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου των δωματίων απόδρασης, για την γνωστοποίηση, ο φορέας της δραστηριότητας, αντί για την έκθεση τεχνικού ελέγχου, θα διαθέτει βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού ΑΕΙ, μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, περί της τήρησης των προδιαγραφών της υπ’ αρ. 100393/18-10-2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5520).

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αν αυτή είναι προγενέστερη της έναρξης ισχύος της υπ’ αρ. 100393/26.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Β’ 5520), από την έναρξη ισχύος της τελευταίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Επικράτειας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ