4082/26-07-2022
Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)

Αριθμ. 4082/2022

(ΦΕΚ Β’ 3982/27-07-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως της παρ. 10,
β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation – GDPR) (L 119),
γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
δ) του ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (Α’ 137),
ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
στ) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139),
ζ) του ν. 3783/2009 «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
η) του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α’ 49),
θ) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 – Α’ 47),
ι) του ν.δ. 127/1969 «Περί αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων» (Α’ 29),
ια) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιβ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
ιγ) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιδ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιε) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιη) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159),
ιθ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
κ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
κα) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
κβ) του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281),
κγ) του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101) και
κδ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

4. Την υπό στοιχεία 80/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

5. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

6. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/09.03.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

7. Την υπό στοιχεία 247/8.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας «Ηλεκτρονική υπηρεσία για τη δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)» (Β’ 968).

8. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών OAuth. 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

9. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

10. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

11α. Την ανάγκη καθορισμού των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) προς τον σκοπό της διευκόλυνσης των φυσικών προσώπων κατά τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίησή τους από τα νομιμοποιούμενα προς τούτο πρόσωπα.
11β. Την ανάγκη καθορισμού της μεθόδου αποστολής στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου αριθμού ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ’ ελάχιστον, ψηφία ως τεχνικού μέτρου αυξημένης ασφαλείας για επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας του εγγράφου που τηρείται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρούσας.

12. Την υπ’ αρ. 30663/13.7.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και το γεγονός ότι το εκτιμώμενο κόστος για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρούσας ανέρχεται στο ύψος των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000 €) το οποίο θα καλυφθεί από τους τακτικούς προϋπολογισμούς της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και σκοπός

1. Αντικείμενο της παρούσας είναι: α) ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) («εφαρμογή») που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), β) η εξειδίκευση των διαδικασιών: βα) επίδειξης των τηρούμενων στην εφαρμογή εγγράφων για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και ββ) ανάκλησης των εγγράφων αυτών και γ) ο προσδιορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των τηρούμενων στην εφαρμογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Σκοπός της παρούσας είναι η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών από φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή δικαστικές αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται με την επίδειξη στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή της άδειας οδήγησης.

Άρθρο 2
Είσοδος στην εφαρμογή και αποθήκευση στοιχείων

1. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης του με τη χρήση: α) των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή β) των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος, ανάλογα με τη μέθοδο αυθεντικοποίησης που έχει προηγηθεί, αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) ή για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

3. Μετά την είσοδό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, το φυσικό πρόσωπο αποθηκεύει στην εφαρμογή τα στοιχεία ταυτοποίησης του άρθρου 3 κατόπιν καταχώρισης νέου κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP) για κάθε είδος εγγράφου.

4. Η αποθήκευση των στοιχείων ταυτοποίησης του άρθρου 3 διενεργείται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία κινητές συσκευές.

Άρθρο 3
Τηρούμενα στοιχεία ταυτοποίησης

1. Εφόσον πρόκειται για στοιχεία του Δ.Α.Τ., στην εφαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά, σε ψηφιακή μορφή, τα ακόλουθα: α) αριθμός ταυτότητας, β) ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, γ) πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, δ) μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, ε) ημερομηνία γέννησης, στ) τόπος γέννησης, ζ) ημερομηνία και αρχή έκδοσης και η) φωτογραφία του κατόχου.

2. Εφόσον πρόκειται για στοιχεία της άδειας οδήγησης, στην εφαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά, σε ψηφιακή μορφή, τα ακόλουθα: α) αριθμός άδειας οδήγησης, β) ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, γ) ημερομηνία γέννησης, δ) τόπος γέννησης, ε) ημερομηνία και αρχή έκδοσης της άδειας οδήγησης, στ) ημερομηνία λήξης ισχύος του εντύπου της άδειας οδήγησης, ζ) αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η) κατηγορία άδειας οδήγησης, θ) ημερομηνία χορήγησης των διαφόρων κατηγοριών άδειας οδήγησης, ι) ημερομηνία λήξεως ισχύος της κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης, ια) φωτογραφία του κατόχου και ιβ) λοιπές πληροφορίες του κατόχου.

3. Τα στοιχεία των παρ. 1 και 2 εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία της εφαρμογής, υπό τη μορφή εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR.

4. Η άντληση των στοιχείων των παρ. 1 και 2 πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις άδειες οδήγησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020 και την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Η άντληση, ειδικά, της φωτογραφίας κατόχου του Δ.Α.Τ. και της άδειας οδήγησης πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Η άντληση των στοιχείων των παρ. 1 και 2 είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον το φυσικό πρόσωπο κατέχει νομίμως το αντίστοιχο φυσικό ταυτοποιητικό έγγραφο.

Άρθρο 4
Διαδικασία επίδειξης εγγράφου

1. Για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, ο κάτοχος του εγγράφου της παρ. 3 του άρθρου 3 επιδεικνύει στα φυσικά πρόσωπα, στους νόμιμους εκπροσώπους ή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των φορέων ή των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 1, τον κωδικό QR του εγγράφου, μέσω της κινητής του συσκευής.

2. Ο έλεγχος ταυτότητας ή η ταυτοποίηση του κατόχου πραγματοποιείται από τα πρόσωπα της παρ. 1 με τη χρήση της εφαρμογής. Ειδικότερα, τα πρόσωπα της παρ. 1, επαληθεύουν, μέσω της σάρωσης του κωδικού QR, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτότητας ή της ταυτοποίησης, αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του κατόχου, μέσω σχετικής ειδοποίησης (push notification), αριθμός ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ’ ελάχιστον, ψηφία (για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας), τον οποίο ο κάτοχος γνωστοποιεί στα πρόσωπα της παρ. 1. Εφόσον ο κάτοχος το επιλέξει, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής, δύναται να προεγκρίνει την επόμενη και μόνο επαλήθευση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τα επόμενα πέντε (5) λεπτά.

4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίδειξης εγγράφου, καθώς και μετά την ολοκλήρωση αυτής δεν λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε αποθήκευση στοιχείων στην κινητή συσκευή των προσώπων της παρ. 1.

5. Η επίδειξη εγγράφου σύμφωνα με το παρόν ισοδυναμεί με επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού ταυτοποιητικού εγγράφου στα πρόσωπα της παρ. 1.

6. Η επίδειξη εγγράφου σύμφωνα με το παρόν, δύναται να λαμβάνει χώρα και στο πλαίσιο εξακρίβωσης της ικανότητας προς οδήγηση που γίνεται σε τροχονομικό έλεγχο ή κατόπιν εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα.

Άρθρο 5
Διαδικασία ανάκλησης εγγράφου

1. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου της παρ. 3 του άρθρου 3, για οποιονδήποτε λόγο: α) σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή β) σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησής του σύμφωνα με το άρθρο 2. Η ανάκληση του πρώτου εδαφίου δεν θίγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την ισχύ του αντίστοιχου φυσικού εγγράφου.

2. Εφόσον λάβει χώρα ακύρωση, ανάκληση ή αντικατάσταση του φυσικού εγγράφου του Δ.Α.Τ., για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω θανάτου του κατόχου, μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων, απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας ή ανάκλησης της απόφασης χορήγησης αυτής, κλοπής ή απώλειας του φυσικού εγγράφου του Δ.Α.Τ, το έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 3 ανακαλείται αυτοδικαίως κατόπιν διασύνδεσης της εφαρμογής με το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Ειδικά σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του φυσικού εγγράφου του Δ.Α.Τ, η ανωτέρω αυτοδίκαιη ανάκληση πραγματοποιείται, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική δήλωση του φυσικού προσώπου στο κατά τόπο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή, εφόσον πρόκειται ειδικότερα για απώλεια, και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της υπό στοιχεία 247/8.3.2021 (Β’ 968) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.

3. Εφόσον λάβει χώρα ακύρωση, αφαίρεση, ανάκληση ή αντικατάσταση του φυσικού εγγράφου της άδειας οδήγησης, για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω θανάτου του κατόχου ή συμπλήρωσης του νόμιμου ορίου ηλικίας αυτού, επιβολής κύρωσης σύμφωνα με τον ν. 2696/1999 (Α’ 57), τον ν. 3446/2006 (Α’ 49) ή άλλες διατάξεις, κλοπής ή απώλειας του φυσικού εγγράφου, το έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 3 ανακαλείται αυτοδικαίως κατόπιν διασύνδεσης της εφαρμογής με τα οικεία του πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Άρθρο 6
Προστασία προσωπικών δεδομένων – τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

1. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η, μέσω της χρήσης της εφαρμογής, ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου κατά τη διενέργεια των συναλλαγών του με φορείς του δημόσιου τομέα, δικαστικές αρχές και νομικά ή άλλα φυσικά πρόσωπα.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, κατά την έννοια της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο συνίσταται στην παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση και απλούστευση της διαδικασίας επίδειξης ταυτοποιητικών εγγράφων στους φορείς του δημόσιου τομέα, τις δικαστικές αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1.

3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δικαστικές αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1 είναι αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης των ανωτέρω, κατά την έννοια της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ., η οποία συνίσταται στον έλεγχο της ταυτότητας ή την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή την εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, κατά περίπτωση.

4. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) είναι εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της εφαρμογής, την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των κατάλληλων μέτρων κρυπτογράφησης, και, ιδίως την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

5. Στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. τηρείται, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ιστορικό των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας επίδειξης εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 7
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής εκκινεί την 27η.7.2022.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ειδικά για τις συναλλαγές των φυσικών προσώπων: α) με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κατά την έννοια των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του ν. 4577/2018 (Α’ 139) και β) με παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, η δυνατότητα επίδειξης εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας εκκινεί την 1η.10.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ