40494/3.5.2022
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αριθμ. 40494/2022

(ΦΕΚ Β’ 2302/11-05-2022)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Tις διατάξεις:

1. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213).

2. Της υποπαρ. Ε9 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

3. Του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

4. Του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

5. Του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119/1).

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98) και το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Του Π.Δ.41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 80).

11. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

14. Του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

15. Του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

17. Της υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45). Β. 1. Την υπ’ αρ. 40372/29.4.2022 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς αυτή ρυθμίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός και σκοπός Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ)

1. Οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) είναι δομές που παρέχουν προστασία σε παιδιά, τα οποία αποδεδειγμένα στερούνται προσωρινά ή οριστικά οικογενειακού περιβάλλοντος ή τα οποία για το δικό τους συμφέρον δεν δύναται να παραμείνουν σε αυτό και δύνανται να λειτουργούν από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Κατ’ εξαίρεση, η διαβίωση στις ανωτέρω Μονάδες δύναται να παρατείνεται μετά την ενηλικίωση των φιλοξενούμενων και μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους, ή κρίνεται από την κοινωνική υπηρεσία της Μονάδας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι για ανεξάρτητη διαβίωση. Η ανωτέρω απόφαση παράτασης της διαμονής μετά την ενηλικίωση αιτιολογείται ειδικά από τη Μονάδα και περιλαμβάνει σχέδιο αυτονόμησης με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του φιλοξενούμενου, την προσωπική επιθυμία και προτιμήσεις λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελισσόμενες ικανότητες του φιλοξενούμενου.

2. Σκοπός των ΜοΠΠ είναι:
α) Η αποκατάσταση των παιδιών σε οικογενειακό περιβάλλον, είτε μέσω της επανασύνδεσής τους με τη βιολογική τους οικογένεια, είτε μέσω των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας, ή άλλως μέσω της προετοιμασίας των παιδιών για ανεξάρτητη διαβίωση, ιδίως μέσω της ένταξής τους σε πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης.
β) Η παροχή στο παιδί της βέλτιστης δυνατής φροντίδας, για όσο χρόνο παραμένει στη Μονάδα, όπως πλήρη φιλοξενία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθάρρυνση για συμμετοχή σε δραστηριότητες και προετοιμασία για ομαλή ένταξη στην κοινότητα και στην αγορά εργασίας.

3. Η παρεχόμενη φροντίδα γίνεται χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα ή την εθνική καταγωγή, τη γλώσσα, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, τυχόν αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση ή όποιο άλλο διακριτικό στοιχείο και με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κάθε άλλη συναφή σύμβαση που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.

4. Οι προδιαγραφές λειτουργίας των ΜοΠΠ εντάσσονται στη στρατηγική της αποϊδρυματοποίησης, ήτοι της μετάβασης από το ιδρυματικό μοντέλο προστασίας στην υποστήριξη των οικογενειών και όπου αυτή δεν καθίσταται εφικτή, στην οικογενειακού τύπου εναλλακτική φροντίδα, όπως η αναδοχή, η υιοθεσία και η ημιαυτόνομη διαβίωση για ωφελούμενους άνω των 15 ετών, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις αρχές της ισότιμης συμμετοχής, της κοινωνικής ένταξης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της επιλογής και του ελέγχου ζωής, του δικαιώματος στην οικογενειακή αποκατάσταση και του δικαιώματος υποστήριξης των παιδιών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους.

Άρθρο 2
Δυναμικότητα και Ηλικιακές Ομάδες των ΜοΠΠ

1. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών στις ΜοΠΠ δεν δύναται να είναι μικρότερος από 4 και μεγαλύτερος από 20 ανά Μονάδα. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΜοΠΠ, η δυναμικότητα μπορεί να αυξάνεται κατά ποσοστό έως και 20%, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη Μονάδα αδέλφια και εφόσον εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι χώροι και η στελέχωση της Μονάδας βάσει των άρθρων 7 και 13. Κατά τα λοιπά, η δυναμικότητα εκάστης ΜοΠΠ καθορίζεται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 8.

2. Σε κάθε ΜοΠΠ δύναται να φιλοξενούνται παιδιά των ακόλουθων ηλικιακών ομάδων:
α) Νηπιακή Ομάδα στην οποία φιλοξενούνται παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών.
β) Παιδική Ομάδα στην οποία φιλοξενούνται παιδιά από 6 έως 12 ετών.
γ) Εφηβική Ομάδα στην οποία φιλοξενούνται παιδιά από 13 έως 18 ετών και διακρίνεται σε δύο υπό-ομάδες, την προ-εφηβική για τα παιδιά 13 έως 15 ετών και την εφηβική για τα παιδιά 15 έως 18 ετών. Κατ’ εξαίρεση και σε διακριτή υπο-ομάδα της περ. γ), στη ΜοΠΠ δύναται να φιλοξενούνται ενήλικοι έως 24 ετών, σύμφωνα με τους όρους του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1, στη ΜοΠΠ.

3. Σε περίπτωση που εντός της ίδιας ΜοΠΠ φιλοξενούνται παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 7 καθώς και οι κανόνες περί στελέχωσης του άρθρου 13 πρέπει να πληρούνται για κάθε ηλικιακή ομάδα διακριτά.

4. Τα αδέρφια τοποθετούνται μαζί στην ίδια Μονάδα, χωρίς διάκριση ηλικίας ή φύλου, εκτός εάν από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση προκύπτει ότι αυτό αντίκειται στο βέλτιστο συμφέρον τους. Για την τοποθέτηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των παιδιών ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς τους.

Άρθρο 3
Έγκριση Σκοπιμότητας

1. Η ίδρυση ΜοΠΠ πρέπει να τεκμηριώνεται από την αδήριτη κοινωνική ανάγκη λειτουργίας της, στην προτεινόμενη γεωγραφική ενότητα. Για το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος Φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μελέτη Σκοπιμότητας, για την ίδρυση της ΜοΠΠ, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία της, ιδίως μέσω τεκμηρίωσης ότι η ανάγκη λειτουργίας της στην προτεινόμενη γεωγραφική ενότητα δεν δύναται να καλυφθεί από υφιστάμενες δομές. Η Μελέτη Σκοπιμότητας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περιγραφή της θέσης και του χώρου εγκατάστασής της, τον σκοπούμενο αριθμό παιδιών σε συνάρτηση με την ανάγκη δημιουργίας νέας ΜοΠΠ, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται σημαντικό από το Φορέα. Στη Μελέτη συμπεριλαμβάνεται επίσης έκθεση βιωσιμότητας για την ίδρυση της Μονάδας, που συνοδεύεται από αναλυτική εκτίμηση του κόστους λειτουργίας της και των πηγών κάλυψής τους.

2. Κατόπιν ελέγχου της Μελέτης Σκοπιμότητας και γνώμης από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας εκδίδει και χορηγεί στο Φορέα Έγκριση Σκοπιμότητας για την ίδρυση της ΜοΠΠ, την οποία κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια.

3. Η Έγκριση Σκοπιμότητας αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε ΜοΠΠ.

Άρθρο 4
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου, την επωνυμία, την έδρα, την δυναμικότητα, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή των άρθρων 2 και 6 της παρούσης, καθώς και τον διακριτικό τίτλο της ΜοΠΠ.
β) Έγκριση Σκοπιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης.
γ) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
δ) Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου (ΕΓΣΑ 87) στο οποίο αποτυπώνεται η κάτοψη των κτιρίων (κύριων και βοηθητικών) όπου θα στεγασθεί η ΜοΠΠ.
ε) Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομίμως υφιστάμενου ή πολεοδομικά τακτοποιημένου ή νομιμοποιημένου κτιρίου (ή κτιρίων) στέγασης της Μονάδας.
στ) Σειρά επισήμων αντιγράφων των σχεδίων μελετών της σχετικής άδειας νομίμως κατατεθειμένων στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή βεβαίωση απώλειας φακέλου από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
ζ) Τεχνική έκθεση μηχανικού η οποία έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των φιλοξενουμένων ανά ηλικιακή κατηγορία που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:
ζα. την πλήρη και αναλυτική αναφορά στην πλήρωση των κτιριολογικών προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7, ανάλογα με τη δυναμικότητα ανά ηλικιακή κατηγορία της ΜοΠΠ,
ζβ. την περιγραφή της προσβασιμότητας του οικοπέδου και των εξόδων διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης, με επισυναπτόμενο σχέδιο,
ζγ. τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, η) σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας
του οικείου Δήμου.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που να αναφέρει ότι κατά τον χρόνο υποβολής της:
θα. δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη,
θβ. δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων,
θγ. δεν έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
θδ. μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα προσλάβει το προσωπικό που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση για τη λειτουργία της Μονάδας,
θε. ο τεχνικός ασφαλείας είναι ο ….. (ονοματεπώνυμο)…. με ΑΜ ΤΕΕ ……(αρ. μητρώου)…. ο οποίος σύμφωνα με τον ν. 1568/1985 πληροί τις προϋποθέσεις τεχνικού ασφαλείας,
θστ. πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 5, 6 και 7 σχετικά με τις προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου και κτιρίων και της διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων,
ι) αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που να αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφάντησης, δυσφήμησης, παραχάραξης,
ια) υπεύθυνη δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που να αναφέρει ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή προσθήκης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ, θα πρέπει να προσκομίζεται στην αδειοδοτούσα αρχή η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση από το νέο μέλος,
ιβ) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή της ιδρυτικής του πράξης,
ιγ) αντίγραφο συμβολαιογραφικού τίτλου κτήσης ή παραχωρητηρίου ή σύμβασης χρησιδανείου ή συμφωνητικού μίσθωσης σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο και το αποδεικτικό κατάθεσης θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ με αναγραφόμενο τον αριθμό δήλωσης,
ιδ) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της περ. 3 του άρθρου 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού από ιδιώτη μηχανικό κατά παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167),
ιε) βεβαίωση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου του άρθρου 52 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της,
ιστ) βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κτίριο όπου θα στεγασθεί η ΜοΠΠ εκπληρώνει τις απαιτήσεις πυρασφάλειας σύμφωνα με τη χρήση,
ιζ) βεβαίωση χρήσεων γης,
ιη) ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα του φορέα ΝΠΙΔ,
ιθ) πιστοποιητικό εγγραφής του φορέα στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με την παρ. 5 α, β του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (Α’ 22).

2. Ο φάκελος με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στα όρια της οποίας χωροθετείται η Μονάδα. Η αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Με την έγκριση των δικαιολογητικών ο φάκελος διαβιβάζεται στην Επιτροπή Καταλληλότητας η οποία συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας (υπό στοιχεία Δ27/ οικ. 16952/707/2013, Β’ 1327 κοινή υπουργική απόφαση) ώστε να εξετασθεί αν η Μονάδα πληροί τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις προδιαγραφές της παρούσης. Μετά τη θετική γνώμη της Επιτροπής Καταλληλότητας η οικεία Περιφέρεια εκδίδει την άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας της Μονάδας όπου αναφέρει το ΝΠΙΔ στο οποίο χορηγήθηκε, το διακριτικό τίτλο της Μονάδας και
τη δυναμικότητά της.

3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που εκδίδεται αφορά μια συγκεκριμένη Μονάδα. Για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κάθε νέας Μονάδας από το ίδιο ΝΠΙΔ ακολουθείται εξ αρχής η ίδια διαδικασία.

4. Στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΜοΠΠ εφαρμόζεται η προϋπόθεση του άρθρου 8 του ν. 4837/2021 (Α’ 187).

Άρθρο 5
Αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

1. Αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι απαραίτητη όταν μεταβάλλεται ένα από τα κάτωθι στοιχεία:
α) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Μονάδας (νέα διαρρύθμιση, ανακαίνιση, προσθήκες κ.α.).
β) Η Δυναμικότητα.
γ) Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
δ) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
ε) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΙΔ.

2. Για τα στοιχεία α) και β) είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων αυτοψία των χώρων από την Επιτροπή Καταλληλότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι μεταβολές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Μονάδας και τον κτιριοδομικό κανονισμό. Για το στοιχείο γ) το ΝΠΙΔ ενημερώνει εγγράφως την αδειοδοτούσα αρχή για να εκδώσει αναθεωρημένη άδεια ως προς τα τροποποιούμενα στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πέραν των προβλεπομένων στο παρόν άρθρο απαιτείται η έκδοση νέας άδειας.

Άρθρο 6
Προδιαγραφές Καταλληλότητας Οικοπέδου και Κτιρίου

1. Η Μονάδα απαιτείται να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου:
α) Η Μονάδα εγκαθίσταται μέσα σε αστικές περιοχές.
β) Η προσπέλαση στο οικόπεδο θα πρέπει να εξασφαλίζεται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
γ) Τα κτίσματα που υπάρχουν στο οικόπεδο θα πρέπει να υφίστανται νομίμως, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012.

2. Η Μονάδα απαιτείται να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές κτιρίου:
α) Το κτίριο στέγασης της ΜoΠΠ υπάγεται στις διατάξεις:
Ι. του ισχύοντος οικοδομικού κανονισμού ή, για τα προϋφιστάμενα αυτού κτίρια με χρήση «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», του οικοδομικού κανονισμού βάσει του οποίου εκδόθηκε η οικοδομική του άδεια και είναι σε κάθε περίπτωση νομίμως υφιστάμενο.
ΙΙ. του Κτιριοδομικού Κανονισμού για την κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια»
ΙΙΙ. του ισχύοντος Κανονισμού Πυροπροστασίας για την υποκατηγορία Ε1 της κατηγορίας «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», ή για τα προϋφιστάμενα αυτού κτίρια με χρήση «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», του ισχύοντος κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας Κανονισμού Πυροπροστασίας ή της κατά περίπτωση ισχύουσας Πυροσβεστικής Διάταξης.
και πρέπει:
IV. να πληροί τις προδιαγραφές επαρκούς φυσικού και τεχνικού φωτισμού, όπως και αερισμού των χώρων που θέτει η σχετική νομοθεσία.
β) Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΜoΠΠ:
βα) σε κτίρια, τμήματα των οποίων χρησιμοποιούνται για άλλη χρήση, εκτός κι αν αυτή είναι συναφής ή/και συμπληρωματική της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας και
ββ) σε κτιριακό συγκρότημα που λειτουργεί άλλη ΜοΠΠ.
γ) Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της ΜοΠΠ πρέπει να συντηρούνται και να απολυμαίνονται καταλλήλως.

Άρθρο 7
Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

1. Οι εσωτερικοί χώροι της ΜοΠΠ οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο φωτισμό και αερισμό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η διαρρύθμιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, η λειτουργικότητα και η διακόσμηση των εγκαταστάσεων να έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ηλικίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, που φιλοξενούνται. Εάν η ΜοΠΠ δεν διαθέτει εξωτερικό χώρο που διατίθεται για δραστηριότητες, πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της αντίστοιχης δραστηριότητας ή των αντίστοιχων δραστηριοτήτων σε κατάλληλο μέρος, το οποίο θα βρίσκεται σε εύλογη απόσταση από τη ΜοΠΠ.

2. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΜoΠΠ απαιτούνται οι κάτωθι χώροι:

2.1. Χώροι ύπνου
α) Νηπιακή Ηλικιακή Ομάδα
Ι. Για νήπια 3 έως 5 ετών, οι χώροι ύπνου αποτελούνται από δωμάτια με κρεβάτια, ατομικά ντουλάπια και πάγκους για τα ρούχα των νηπίων, όπου διαμένουν έως 5 νήπια το πολύ και απαιτούν εμβαδόν τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά νήπιο.
β) Παιδική Ηλικιακή Ομάδα
Για παιδιά 5 έως 12 ετών οι χώροι ύπνου αποτελούνται από δωμάτια με κρεβάτια και ντουλάπες για κάθε παιδί όπου διαμένουν 4 το πολύ παιδιά και απαιτούν εμβαδόν τουλάχιστον 5 τ.μ. ανά παιδί. Ειδικότερα για τα παιδιά ηλικίας 9 έως 12 προβλέπεται ο διαχωρισμός σε δωμάτια αγοριών και κοριτσιών.
γ) Εφηβική Ηλικιακή Ομάδα
Για εφήβους 12 έως 18 ετών οι χώροι ύπνου είναι δωμάτια με κρεβάτια και ντουλάπες για κάθε έφηβο, όπου διαμένουν 2 παιδιά το πολύ, με εμβαδόν τουλάχιστον 5 τ.μ. ανά έφηβο, για τα οποία θα προβλέπεται ο διαχωρισμός σε δωμάτια αγοριών και κοριτσιών.
δ) Τα αδέρφια που φιλοξενούνται στην Μονάδα μπορούν, όταν είναι εφικτό, να μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο, αν αυτό δεν βλάπτει το βέλτιστο συμφέρον τους.

2.2. Χώροι Υγιεινής
α) Νηπιακή Ηλικιακή Ομάδα
Για νήπια από 3 έως 5 ετών οι χώροι υγιεινής περιλαμβάνουν για κάθε 8 νήπια, 2 WC, 2 μπάνια με ντουζιέρες, 2 νιπτήρες.
β) Παιδική Ηλικιακή Ομάδα
Για παιδιά από 5 έως 12 ετών οι χώροι υγιεινής περιλαμβάνουν για κάθε 8 παιδιά 2 WC, 2 μπάνια με ντουζιέρες, 3 νιπτήρες.
γ) Εφηβική Ηλικιακή Ομάδα
Για εφήβους από 13 έως 18 ετών οι χώροι λουτρών απαιτούν 2 WC, 2 μπάνια με ντουζιέρες και 3 νιπτήρες ανά 8 εφήβους, ανά φύλο.

2.3. Χώρος δημιουργικής απασχόλησης, παιχνιδιού και καθημερινής διαβίωσης με επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό, ανάλογα με τη δυναμικότητα της Μονάδας και τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών και να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητά τους.

2.4. Αίθουσα τραπεζαρίας με κατάλληλο εξοπλισμό με τη δυνατότητα να είναι κοινός για τα παιδιά και το προσωπικό της Μονάδας. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι, ομοίως, σχεδιασμένος κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών και του προσωπικού και να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητά τους.

2.5. Χώρος μελέτης των παιδιών απομονωμένος από θορύβους και άλλες οχλήσεις.

2.6. Χώρος ανάπαυσης προσωπικού φροντίδας (βρεφοκόμοι, φροντιστές / επιμελητές) ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο οίκημα και κοντά στους χώρους που διαμένουν, αναπαύονται και δραστηριοποιούνται τα παιδιά. Στο χώρο αυτό οι εργαζόμενοι φυλάσσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα σε ντουλάπια που κλειδώνουν. Για λόγους ασφαλείας οι χώροι νηπίων θα πρέπει να είναι διακριτοί με αυξημένη εποπτεία κυρίως όταν στη
μονάδα διαβιούν και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.
Στην περίπτωση πολλαπλών ορόφων, οι χώροι χρήσης από νήπια συνιστάται να βρίσκονται στο ισόγειο ή στον κατώτερο όροφο.

2.7. Χώροι ειδικής φροντίδας
α) Χώρος ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, με ελάχιστο εμβαδόν 10 τ.μ.
β) Χώρος αναρρωτηρίου με δύο κλίνες κατάλληλα εξοπλισμένο για την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλευτικής φροντίδας και γραφείο ιατρού εξεταστήριο.

2.8. Χώροι υποδοχής, διοίκησης και συναντήσεων
α) Γραφεία Διοίκησης και επιστημονικού προσωπικού (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, κ.λπ.) με ελάχιστο εμβαδόν 12 τ.μ.
β) Χώρος υποδοχής και επικοινωνίας γονέων και παιδιών.
γ) Χώρος υγιεινής για τους επισκέπτες και τους εργαζομένους, με πρόβλεψη για ΑμεΑ εφόσον η Μονάδα δεν έχει προβλεφθεί να λειτουργεί ειδικά για ΑμεΑ.

2.9. Βοηθητικοί χώροι
α) Χώρος Κουζίνας, όπου γίνεται η προετοιμασία των γευμάτων, κατάλληλα εξοπλισμένος ώστε να πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας. Για τη χρήση αυτή το ελάχιστο εμβαδόν είναι 20 τ.μ.
β) Αποθήκες τροφίμων, ρουχισμού και ειδών καθαριότητας.
γ) Χώροι φύλαξης προσωπικών αντικειμένων και στάσης του προσωπικού, με κατάλληλο εξοπλισμό.
δ) Χώροι υγιεινής του προσωπικού.
Οι βοηθητικοί χώροι υπό στοιχεία β, γ και δ μπορεί να βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις επαρκούς αερισμού και φωτισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Προδιαγραφές λειτουργικότητας των κτιρίων

1. Η διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πρέπει να διευκολύνει όλα τα παιδιά να μετακινούνται με ασφάλεια και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
α) Τα δωμάτια έχουν εύκολη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, στους χώρους υγιεινής και στους χώρους των επιμελητών και των φροντιστών της Μονάδας.
β) Τα παράθυρα σε όλους τους χώρους που χρησιμοποιούνται από παιδιά είναι διαμορφωμένα με τέτοιο
τρόπο ώστε να εγγυώνται την ασφάλειά τους.
γ) Οι διάδρομοι κυκλοφορίας έχουν το κατάλληλο πλάτος σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας.
δ) Οι κλίμακες έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα και επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά ή φέρουν αντιολισθητικά στοιχεία.
ε) Οι επιφάνειες των τοίχων είναι βαμμένες με μη τοξικά χρώματα εύκολα στον καθαρισμό τους.
στ) Τα χρώματα στους τοίχους, τα έπιπλα και η διακόσμηση δημιουργούν μια φιλική και οικεία ατμόσφαιρα.
ζ) Έχει εξασφαλιστεί η οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφορία σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012. Σε περίπτωση φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται στο σύνολο των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου.

2. Για την ασφαλή παραμονή των παιδιών στους χώρους της Μονάδας πρέπει:
α) οι πόρτες των δωματίων και των χώρων υγιεινής να μπορούν να ανοίγουν και να ξεκλειδώνουν κι από έξω σε περίπτωση ανάγκης.
β) Ο ηλεκτρικός πίνακας, οι πρίζες και οι διακόπτες να είναι ασφαλείας και τα ηλεκτρικά καλώδια εντοιχισμένα ή καλυμμένα. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια του συνόλου της ηλεκτρικής εγκατάστασης (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λπ.). γ) Η εγκατάσταση του ζεστού νερού χρήσης πρέπει να διαθέτει μηχανισμό περιορισμού της θερμοκρασίας ώστε αυτή να μην υπερβαίνει τους 60ο C.
δ) οι υδραυλικές εγκαταστάσεις στους εσωτερικούς χώρους θα πρέπει είναι εντοιχισμένες ή καλυμμένες και σε κάθε περίπτωση ασφαλείς.
ε) αν γίνεται χρήση φυσικού αερίου ή υγραερίου πρέπει η παροχή να σταματάει αυτόματα σε περίπτωση έλλειψης φλόγας.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά τοποθέτησης σε ΜοΠΠ

1. Η τοποθέτηση ενός παιδιού σε ΜοΠΠ αποτελεί έσχατη και προσωρινή λύση και γίνεται όταν έχει αποκλεισθεί κάθε άλλη εναλλακτική οικογενειακού τύπου φροντίδα η οποία προβλέπεται από το Εθνικό Σύστημα Αναδοχών και Υιοθεσιών.

2. Η τοποθέτηση ενός παιδιού σε ΜοΠΠ γίνεται με εισαγγελική διάταξη, βάσει του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα, όταν:
α) μετά από έρευνα συνθηκών διαβίωσης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου όπου κατοικεί το παιδί ή άλλη δημόσια κοινωνική υπηρεσία, κρίνεται ότι η απομάκρυνσή του παιδιού από την οικογένεια του εξυπηρετεί στην τρέχουσα συγκυρία το βέλτιστο συμφέρον του.
β) το παιδί βρίσκεται σε νοσοκομείο της χώρας λόγω απομάκρυνσης ή εγκατάλειψης από τη βιολογική οικογένεια. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει εξαντληθεί η δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια, κατόπιν συμπλήρωσης των ελάχιστων αναγκαίων στοιχείων του Ατομικού Σχεδίου Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

3. Η τοποθέτηση ενός παιδιού σε ΜοΠΠ γίνεται, αφού πρώτα έχει εξεταστεί η πιθανότητα τοποθέτησης σε μονάδα ΝΠΔΔ και έχει ληφθεί έγγραφη και αιτιολογημένη αρνητική απάντηση και σε Μονάδα που βρίσκεται γεωγραφικά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο τόπο διαμονής των γονέων του ή αυτού που έχει την πραγματική φροντίδα του, εκτός κι αν αυτό αντίκειται στο βέλτιστο συμφέρον του.
Κατ’ εξαίρεση, δεν εξετάζεται η πιθανότητα τοποθέτησης του παιδιού σε μονάδα ΝΠΔΔ εάν άλλη ΜοΠΠ βρίσκεται πλησιέστερα είτε σε συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα από το οποίο το παιδί λαμβάνει εξειδικευμένη θεραπεία, είτε σε συγκεκριμένη δομή εκπαίδευσης στην οποία φοιτά, είτε στον τόπο διαμονής των γονέων του ή αυτού που έχει την πραγματική φροντίδα του.

4. Για την τοποθέτηση ενός παιδιού σε ΜοΠΠ απαιτούνται:
α) διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα που συνοδεύεται από την σχετική κοινωνική έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου,
β) ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί δεν πάσχει από μεταδιδόμενο νόσημα που καθιστά επιζήμια την συμβίωση με τα υπόλοιπα παιδιά και το προσωπικό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων επείγουσας απομάκρυνσης και παιδοψυχιατρική εκτίμηση, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού,
γ) πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο για παιδιά υπηκόους τρίτων χωρών, όπως υπηρεσιακό σημείωμα, δελτίο αιτούντος άσυλο, άδεια διαμονής ή διαβατήριο, εφόσον κάποιο από αυτά μπορεί να εξευρεθεί.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με το ατομικό βιβλιάριο υγείας ή καρτέλα εμβολιασμών και πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας, τη βεβαίωση της σχολικής μονάδας, όπου αναφέρεται η τάξη στην οποία ήταν ενταγμένο το παιδί την τρέχουσα κάθε φορά σχολική χρονιά, εφόσον είναι σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και το ΑΣΟΑ και το Ατομικό Σχέδιο Φροντίδας (ΑΣΦ) που προβλέπονται στο άρθρο 10, συμπεριλαμβάνονται στον Ατομικό Φάκελο του παιδιού, ο οποίος ανοίγει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, 48 ώρες μετά την τοποθέτηση του στη ΜοΠΠ.

5. Ειδικά για την περίπτωση τοποθέτησης ενός παιδιού από μία ΜΟΠΠ σε μία άλλη ΜΟΠΠ απαιτείται η ταυτόχρονη διαβίβαση του πλήρους ατομικού φακέλου του παιδιού καθώς και η συναφής καταχώριση στο οικείο Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Άρθρο 10
Διατάξεις για την Οικογενειακή Αποκατάσταση και το Ατομικό Σχέδιο Φροντίδας

1. Η ΜοΠΠ που αναλαμβάνει την προστασία του παιδιού έχει την ευθύνης σύνταξης, οριστικοποίησης, καταχώρησης στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων και επικαιροποίησης του Ατομικού Σχεδίου Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) του παιδιού μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.

2. Η σύνταξη και οριστικοποίηση του ΑΣΟΑ γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού το οποίο, σύμφωνα με την αρχή της αποϊδρυματοποίησης, συνάδει με επιλογές που ρητά αποσκοπούν στην έξοδο του παιδιού από την ΜοΠΠ και την οικογενειακή του αποκατάσταση. Η παραμονή του παιδιού στη Μονάδα πρέπει να είναι η βραχύτερη δυνατή με ρητώς προσδιορισμένο χρονικό ορίζοντα επαναξιολόγησης έπειτα από εξειδικευμένο πλάνο παρέμβασης για την υποστήριξη της βιολογικής οικογένειας, όπου αυτό είναι εφικτό, και του παιδιού. Τα παιδιά που τοποθετούνται στη Μονάδα ενημερώνονται για το σύνολο των θεμάτων που τα αφορούν, τις προοπτικές οικογενειακής αποκατάστασής τους με τρόπο που να μπορούν να κατανοήσουν αναλόγως το επίπεδο ωριμότητας τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ΑΣΟΑ από τους επαγγελματίες, για τις επιλογές υποστήριξης τους και ενισχύονται να εκφράσουν τις σκέψεις και τις απορίες τους, τις οποίες οι επαγγελματίες οφείλουν να λάβουν υπόψη, και να αποτυπώσουν αυτούσιες στο ΑΣΟΑ του παιδιού. Οι επαγγελματίες οφείλουν να ενημερώνουν το παιδί για τις όποιες διαδικασίες με ειλικρίνεια σε γλώσσα και ύφος που αρμόζει στο κάθε παιδί αναλόγως της ηλικίας, της ωριμότητας και των συνθηκών, κάνοντας χρήση και εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας στην περίπτωση παιδιού με αναπηρία, και σε κάθε περίπτωση αποτυπώνοντας τη γνώμη του παιδιού στο ΑΣΟΑ και ενεργώντας σε κάθε περίπτωση με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

3. Η Μονάδα, αμέσως μετά την τοποθέτηση του παιδιού, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εντός 15 ημερών την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου κατοικίας του παιδιού προκειμένου άμεσα να εκκινήσει η διαδικασία στήριξης και αποκατάστασης της οικογένειάς του. Η κοινωνική υπηρεσία της ΜοΠΠ σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου επεξεργάζονται και θέτουν σε εφαρμογή σχέδιο δομημένων παρεμβάσεων μέσω των οποίων επιχειρείται η εξομάλυνση των δυσλειτουργιών και η βελτίωση των συνθηκών ζωής της βιολογικής οικογένειας του παιδιού ή αυτού που είχε την πραγματική φροντίδα του προκειμένου η επιστροφή του σε αυτή να γίνει με ασφαλή για την σωματική και ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη τρόπο. Κατά το διάστημα αυτό, η ίδια υπηρεσία διασφαλίζει τη συνέχιση της επικοινωνίας του παιδιού με τους βιολογικούς του γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του, εάν το επιτρέπουν οι αποφάσεις τοποθέτησης του παιδιού και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντός του, μεριμνώντας για τη ρητή αποτύπωση της συχνότητας, του περιεχομένου της επαφής καθώς και της συνακόλουθης εξέλιξης της σχέσης στο ΑΣΟΑ και το Ατομικό Σχέδιο Φροντίδας της παρ. 5 του παιδιού.

4. Η Μονάδα, αμέσως μετά την τοποθέτηση του παιδιού, προβαίνει σε παρεμβάσεις για άμεση επιστροφή του παιδιού στη βιολογική οικογένεια εκτός εάν αυτό αποκλείεται εκ των προτέρων, και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών αναζητείται η οικογενειακή αποκατάσταση του παιδιού μέσω του θεσμού της αναδοχής/ή της υιοθεσίας, κατόπιν της σχετικής επικαιροποίησης του ΑΣΟΑ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΜοΠΠ υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνέχιση της επικοινωνίας με τη βιολογική οικογένεια, υπό τους όρους που προβλέπουν οι δικαστικές αποφάσεις, και μετά την τοποθέτηση του παιδιού σε αναδοχή. Η επικοινωνία του παιδιού με τη βιολογική του οικογένεια δύναται να αναστέλλεται βάσει δικαστικής απόφασης ή εισαγγελικής εντολής μετά από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού της ΜοΠΠ, όταν κριθεί ότι δεν συνάδει με το βέλτιστο συμφέρον του.

5. Η ΜοΠΠ που αναλαμβάνει την προστασία του παιδιού έχει την ευθύνη εκπόνησης Ατομικού Σχεδίου Φροντίδας (ΑΣΦ), στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνονται το σύνολο των ενεργειών που θα διασφαλίζουν την ασφαλή σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού για όσο διάστημα παραμένει στην Μονάδα. Για την εκπόνηση του ΑΣΦ λαμβάνονται υπόψη οι εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού που αφορούν τη σωματική και ψυχική του υγεία, οι ευαισθησίες του, οι δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του, οι επιθυμίες και η γνώμη του παιδιού ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα του και κάθε άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. Υπεύθυνος του ΑΣΦ είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός της Μονάδας και ο οποίος, για την εκπόνηση του σχεδίου, οφείλει να συνεργάζεται και να συμβουλεύεται όλους τους επαγγελματίες που σχετίζονται με το παιδί. Το ΑΣΦ αναθεωρείται εντός τριών (3) μηνών από την τοποθέτηση του παιδιού στη ΜοΠΠ και κάθε έξι (6) μήνες μετά την πρώτη αναθεώρησή του. Στο ΑΣΦ αποτυπώνονται οι ανάγκες και οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη τους εξατομικευμένα για κάθε παιδί, ειδικότερα σε ότι αφορά τις εξής πτυχές:
α) την προώθηση της υγείας, ενδεικτικά στη βάση των ιατρικών γνωματεύσεων σχετικών με τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού, όπως ειδική φαρμακευτική αγωγή και κατάλληλη διατροφή. Το πρόγραμμα διατροφής των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών και καταρτίζεται από τον/την Παιδίατρο του Σταθμού σε συνεργασία με έναν Διαιτολόγο Διατροφολόγο,
β) την διασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης του παιδιού, ενδεικτικά στη βάση των κοινωνικών εκθέσεων παρακολούθησης του παιδιού που αφορούν την ψυχοκοινωνική του εξέλιξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω ειδικών θεραπειών, όπως λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία ή/και εργοθεραπεία,
γ) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού, ενδεικτικά στη βάση παρακολούθησης των εκπαιδευτικών του επιδόσεων,
δ) τη λήψη υπόψη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ταυτότητα του παιδιού (το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τη γλώσσα και την καταγωγή),
ε) την υποστήριξη της επικοινωνίας του παιδιού με τους φυσικούς του γονείς, με τα αδέρφια του καθώς και με κάθε άλλο πρόσωπο του οικογενειακού, συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντός του, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την επιστροφή του στην βιολογική του οικογένεια, καθώς και η αξιολόγηση της ποιότητας της επαφής και της εξέλιξης της σχέσης με τη βιολογική οικογένεια, στ) την ενίσχυση των συγκεκριμένων ενδιαφερόντων του παιδιού, ενδεικτικά στη βάση της εκτίμησης της κοινωνικότητας του, κάθε άλλη αναφορά που κρίνεται σημαντική για την κατάσταση του παιδιού και τη διαβίωσή του στη Μονάδα.
Η τήρηση του ΑΣΦ και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου γίνεται με σεβασμό στις αρχές της ακρίβειας, της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, κατά την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το ΑΣΦ καταχωρείται στο οικείο Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας και είναι προσβάσιμο στον Κοινωνικό Σύμβουλο, στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών του καθηκόντων.

Άρθρο 11
Δικαιώματα και Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι ΜοΠΠ υποχρεούνται:

Α. α) Να φροντίζουν για υγιεινή και ασφαλή παραμονή των παιδιών στη Μονάδα και να παρέχουν πλήρη φιλοξενία, στέγη, τροφή, ένδυση, εκπαιδευτικό υλικό, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους καθώς και στις εξατομικευμένες ανάγκες τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΑΣΟΑ και στο ΑΣΦ του κάθε παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις, επιθυμίες και προτιμήσεις κάθε παιδιού.
β) Να εξασφαλίζουν πλήρη ιατροφαρμακευτική φροντίδα και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (ενδεικτικά τήρηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης κ.λπ.), και να παρέχουν την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.
γ) Να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του παιδιού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, να προσφέρουν την απαραίτητη εκπαιδευτική στήριξη που θα διασφαλίζει την πρόσβαση των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ικανότητές τους.
δ) Να μεριμνούν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών και ιδιαίτερα των εφήβων, καθώς και για την επαγγελματική τους κατάρτιση ώστε η ένταξη τους στην κοινότητα να γίνει με ομαλό τρόπο.
ε) Να δίνουν την ευκαιρία στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες που φιλοξενούν, να καλλιεργήσουν την ικανότητα αυτόνομης διαβίωσης, τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και σε ειδικές συνθήκες, ειδικότερα μέσα από συγκεκριμένες ατομικές και συλλογικές δράσεις, εντός ή εκτός της Μονάδας, οι οποίες απαιτούν πρωτοβουλίες και σχεδιασμό εκ μέρους τους καθώς και την ανάληψη της ευθύνης για το αποτέλεσμά τους καθώς και τοποθέτησης τους σε πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης όταν πληρούνται τα οικεία κριτήρια. Σκοπός σε κάθε περίπτωση είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και του συνεργατικού πνεύματος, στοιχεία που συμβάλλουν στην ομαλή ένταξή τους στην κοινότητα.
στ) Να δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές που διενεργούνται έξω από το χώρο της Μονάδας στις οποίες λαμβάνουν μέρος παιδιά όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την αρχή της ισότητας και των ίσων ευκαιριών.
ζ) Να διευκολύνουν την επικοινωνία των παιδιών μέσω της διερμηνείας και να καλύπτουν τις ιδιαίτερες πολιτισμικές ανάγκες παιδιών από διαφορετικές χώρες ή μειονοτικές ομάδες οι οποίες πηγάζουν από τις ιδιαίτερες παραδόσεις των τόπων καταγωγής τους ή τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, εκτός κι αν αυτό αντίκειται στο βέλτιστο συμφέρον τους.
η) Να κρατούν ανοιχτή τη δομή φιλοξενίας σε φίλους και συμμαθητές των φιλοξενούμενων, καθώς και σε συγγενικά και άλλα πρόσωπα, με τα οποία τα παιδιά διατηρούν επικοινωνία και δεσμούς, σε συνεργασία και υπό την εποπτεία της κοινωνικής υπηρεσίας της ΜοΠΠ.
θ) Να παρέχουν σε κάθε παιδί εβδομαδιαίο βοήθημα (μικροποσό), ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του.
ι) Να μεριμνούν για την έκδοση των νομιμοποιητικών εγγράφων των παιδιών και τις απαιτούμενες ενέργειες για το νομικό καθεστώς των παιδιών (επιμέλεια, γονική μέριμνα επιτροπεία, αίτηση ασύλου / άδεια ανθρωπιστικού σκοπού) εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία, και να παρέχουν νομική συνδρομή, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
ια) Να μεριμνούν για την έκδοση και επικαιροποίηση της πιστοποίησης ΚΕΠΑ, για τις περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία όπου αυτό προβλέπεται.
ιβ) Να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των παιδιών από κάθε αντιδεοντολογική προβολή ή χρήση της εικόνας τους από τα ΜΜΕ όπως ορίζει ο νόμος.
ιγ) Να διασφαλίζουν το δικαίωμα ενημέρωσης, συμμετοχής και έκφρασης της γνώμης των παιδιών για θέματα που τα αφορούν και για θέματα καθημερινής ζωής στο ίδρυμα, ανάλογα με την ωριμότητα και την ηλικία τους. ιδ) Να εκπονούν ολοκληρωμένο σχέδιο αποϊδρυματοποίησης με βάση την ατομική αξιολόγηση των παιδιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους προκειμένου να επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβασή τους στην οικογένεια ή την αυτόνομη διαβίωση, στο οποίο θα αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, ο νέος ρόλος της Μονάδας ως προς την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών μέσα στην κοινότητα.

Β. Σε κάθε ΜοΠΠ συστήνεται και λειτουργεί Διεπιστημονική Ομάδα, που θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ανά δεκαπενθήμερο, με σκοπό τη συζήτηση και τη γνωμοδότηση επί θεμάτων που αφορούν τους φιλοξενούμενους και την αποκατάστασή τους καθώς και ζητήματα της καθημερινότητας των φιλοξενούμενων. Η Διεπιστημονική Ομάδα αποτελείται από το Επιστημονικό Προσωπικό της ΜοΠΠ, μόνιμους ή εξωτερικούς συνεργάτες, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, βρεφοκόμους, παιδιάτρους κ.λπ.

Άρθρο 12
Προστασία από την παιδική κακοποίηση

1. Οι ΜοΠΠ υποχρεούνται να μεριμνούν για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης ή παραμέλησης των ανηλίκων που τελούν υπό την προστασία τους. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων, τα οποία είτε καταγγέλλονται είτε υποπίπτουν στην αντίληψη των απασχολούμενων σε αυτούς. Σε κάθε Μονάδα ορίζεται ο Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας, ο οποίος είναι αποδέκτης των αναφορών κακοποίησης και έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές και τη Διοίκηση της Μονάδας όπως ορίζει ο νόμος.

2. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΜοΠΠ μεριμνούν για τη θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υποβολής παραπόνων σε προϊστάμενες ή ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους, όταν θεωρούν ότι παραβιάζονται δικαιώματα ή δεν εισακούγονται παράπονα/απόψεις. Σχετικά με το ανωτέρω δικαίωμα, το οποίο εκτείνεται σε όλο το φάσμα των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως κατοχυρώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι ΜοΠΠ υποχρεούνται να ενημερώνουν το παιδί με τρόπο που να συνάδει με την ηλικία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Άρθρο 13
Στελέχωση ΜοΠΠ

1. Οι εργαζόμενοι στις ΜοΠΠ οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας, ήτοι να σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών, να λειτουργούν με βάση την αρχή της ισότητας, να προστατεύουν την αξιοπρέπεια και την αξία κάθε παιδιού, χωρίς διακρίσεις ως προς τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την κατάσταση της σωματικής και της ψυχικής του υγείας, ή όποιο άλλο διακριτικό στοιχείο.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι πνευματικά και ψυχικά υγιείς, να μην πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα, να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφάντησης, δυσφήμησης, παραχάραξης, να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών τους δικαιωμάτων και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη ούτε να έχει εκδοθεί σε βάρος τους και να βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια ως άνω αδικήματα, η οποία μέχρι τούδε δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Στους εργαζόμενους των ΜοΠΠ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 187). Για την πιστοποίηση καταλληλότητας των εργαζομένων είναι αναγκαία η προσκόμιση:
α) πιστοποιητικού ψυχικής και σωματικής υγείας, τα οποία επικαιροποιούνται κάθε έτος,
β) αντιγράφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4837/2021 (Α’ 178), τα οποία επικαιροποιούνται κάθε έτος,
γ) τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης για το εξειδικευμένο προσωπικό,
δ) άδειας άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες που προβλέπεται.
Οι Μονάδες οφείλουν να μεριμνούν, κατά την πρόσληψη και κατ’ ελάχιστον άπαξ ετησίως, για την επιμόρφωση των εργαζομένων τους στα θέματα που αφορούν την παιδική προστασία, όπως την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, τη διαχείριση κρίσεων, την εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας και των έκτακτων μέτρων προστασίας και κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων τους και των ειδικών καθηκόντων τους.

2. Οι ειδικότητες και ο αριθμός των εργαζομένων ανά ειδικότητα καθορίζονται με βάση τις ανάγκες και τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών, καθώς επίσης και από την εξασφάλιση της 24ωρης καθημερινής λειτουργίας της Μονάδας.
Οι εργαζόμενοι στις ΜοΠΠ κάνουν χρήση τυποποιημένων καθηκοντολογιών όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού καθώς και οι βασικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
Η Διοίκηση της Μονάδας θα πρέπει να μεριμνά για την συνεχή υποστήριξη και κατάρτιση των εργαζομένων και των εθελοντών με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων και τον εφοδιασμό τους με τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης των εξελισσόμενων αναγκών.

3. Στο αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία των ΜοΠΠ προσωπικό περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες, ανά κατηγορία προσωπικού και ανά ηλικιακή ομάδα των φιλοξενούμενων παιδιών:

3α) Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Προσωπικό Φροντίδας και Επιμέλειας Ένας Κοινωνικός λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ, κάτοχος πτυχίου τμήματος κοινωνικής εργασίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος και βεβαίωσης εγγραφής στο ΣΚΛΕ, ανά Μονάδα. Εκτός από τον Κοινωνικό Λειτουργό της Μονάδας, για κάθε ειδικότερη ηλικιακή ομάδα απαιτούνται επιπλέον οι ακόλουθες ειδικότητες:

Για τη Νηπιακή Ηλικιακή ομάδα:

1. Ένας Νηπιαγωγός ή ένας Βρεφονηπιοκόμος, κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικών Επιστημών κατεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής / Νηπιαγωγών ΑΕΙ, ή Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ, ή Μαιευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, ανά 10 νήπια ανά οχτάωρο σε δύο ημερήσιες βάρδιες. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα μπορούν να προσλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου αντίστοιχων σχολών του ιδιωτικού τομέα.
2. Ένας Νηπιαγωγός ή ένας Βρεφονηπιοκόμος, κάτοχος πτυχίου, όπως ανωτέρω, ή ένας Βρεφοκόμος (ή βοηθός Βρεφονηπιοκόμου), κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματική Σχολή μαθητείας ΟΑΕΔ, ή Κοινωνικός Επιμελητής Φροντιστής Πρόνοιας, κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ανά 10 νήπια σε μια νυχτερινή βάρδια. Για αυτή τη βάρδια συνίσταται και η παρουσία δεύτερου φροντιστή, είτε με φυσική παρουσία είτε άμεσα διαθέσιμου για εφημερία εφόσον χρειαστεί.
3. Ένας Βρεφοκόμος (ή βοηθός Βρεφονηπιοκόμου) κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματική Σχολή μαθητείας ΟΑΕΔ, ανά 10 νήπια ανά οχτάωρο σε δύο ημερήσιες βάρδιες.
Οι ΜοΠΠ θα πρέπει να εξασφαλίζουν την εγγραφή των νηπίων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Για την Παιδική Ηλικιακή Ομάδα

1. Ένας Κοινωνικός Επιμελητής Φροντιστής Πρόνοιας, κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή οποιοσδήποτε άλλος από το προαναφερόμενο επιστημονικό προσωπικό, ανά 10 παιδιά για την πρωινή βάρδια.
2. Ένας Παιδαγωγός και ένας Κοινωνικός Επιμελητής Φροντιστής Πρόνοιας κάτοχος πτυχίου όπως παραπάνω, ή ένας Κοινωνικός Λειτουργός με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την απογευματινή βάρδια για όλη την Ομάδα. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα του παιδαγωγού, μπορεί να προσλαμβάνεται και δεύτερος Κοινωνικός Επιμελητής Φροντιστής Πρόνοιας.
3. Ένας Κοινωνικός Επιμελητής Φροντιστής Πρόνοιας κάτοχος πτυχίου όπως παραπάνω, ή οποιοσδήποτε άλλος από το προαναφερόμενο επιστημονικό προσωπικό, σε μία νυχτερινή βάρδια για όλη την Ομάδα.

Για την Εφηβική Ηλικιακή Ομάδα

1. Ένας Κοινωνικός Επιμελητής Φροντιστής Πρόνοιας κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ανά 15 παιδιά για πρωινή βάρδια.
2. Ένας Κοινωνικός Λειτουργός με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ένας Κοινωνικός Επιμελητής-Φροντιστής Πρόνοιας κάτοχος πτυχίου όπως παραπάνω, ανά 15 παιδιά για την απογευματινή βάρδια.
3. Ένας Κοινωνικός Λειτουργός με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ένας Κοινωνικός Επιμελητής Φροντιστής Πρόνοιαςκάτοχος πτυχίου όπως παραπάνω, ανά 15 παιδιά σε μία νυχτερινή βάρδια.
Κάθε Μονάδα θα πρέπει να διασφαλίζει σε 24ωρη βάση τη διαθεσιμότητα ενός Παιδίατρου, ο οποίος είτε ανήκει στο προσωπικό της Μονάδας είτε είναι εξωτερικός συνεργάτης που παρέχει τις υπηρεσίες του στη Μονάδα.
Κάθε Μονάδα οφείλει να καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες των παιδιών κάθε ηλικιακής ομάδας με τις κατάλληλες ειδικότητες, όπως ενδεικτικά, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί, είτε με μόνιμο προσωπικό, είτε με εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Μονάδα. Στις περιπτώσεις εξειδικευμένων αναγκών, οι οποίες δεν είναι πάγιες και διαρκείς, η αναλογία δεν προκαθορίζεται αλλά διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ανάγκες.

3β) Διοικητικό / Βοηθητικό προσωπικό

1. Σε κάθε Μονάδα θα πρέπει να ορίζεται με απόφαση της Διοίκησης του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα o Διοικητικά Υπεύθυνος / Διευθυντής/ντρια, κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου κοινωνικών επιστημών, ΠΕ ή ΤΕ, με εμπειρία στην Παιδική προστασία, ο οποίος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας, αναλαμβάνει το συντονισμό των δράσεων της Μονάδας και είναι υπεύθυνος για το παραγόμενο έργο.
2. Νομικός Σύμβουλος / Δικηγόρος υπεύθυνος για την επίλυση των νομικών εκκρεμοτήτων του νομικού καθεστώτος των παιδιών, και κάθε άλλη νομικής φύσης εκκρεμότητα της Μονάδας, με τη δυνατότητα να είναι εξωτερικός συνεργάτης στη βάση έγγραφης σύμβασης.
3. Προσωπικό Καθαριότητας και φροντίδας των χώρων της Μονάδας σε αναλογία 1 εργαζόμενος ανά 15 παιδιά, ανά 8ωρο, σε 2 βάρδιες.
4. Μάγειρας/ισσα με πιστοποιημένη εμπειρία ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
5. Ένας Φύλακας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο βάσει των κτιριακών εγκαταστάσεων και των ειδικότερων χαρακτηριστικών κάθε ΜοΠΠ.

Άρθρο 14
Εθελοντισμός

1. Οι ΜοΠΠ μπορούν να προσκαλούν εθελοντές για την κάλυψη επιμέρους αναγκών. Η δράση των εθελοντών είναι μόνο συμπληρωματική. Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν και δεν υποκαθιστούν τους εργαζόμενους της μονάδας και δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα που προορίζονται για το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό.

2. Η επιλογή των εθελοντών πρέπει να γίνεται με βάση τόσο γενικά κριτήρια καταλληλότητας, όπως να είναι πνευματικά και ψυχολογικά υγιείς, και να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για πράξεις σχετικές με τη λειτουργία της Μονάδας, όσο και ειδικά κριτήρια που καθορίζονται από το έργο που καλούνται να προσφέρουν. Οι εθελοντές δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφάντησης, δυσφήμησης, παραχάραξης, να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών τους δικαιωμάτων και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη ούτε να έχει εκδοθεί σε βάρος τους και να βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια ως άνω αδικήματα, η οποία μέχρι τούδε δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Η πιστοποίηση καταλληλότητας των εθελοντών γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού ψυχικής και σωματικής υγείας, τα οποία επικαιροποιούνται κάθε έτος, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 187), τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

3. Οι ΜοΠΠ μεριμνούν για την υποχρεωτική εκπαίδευση των εθελοντών πριν από την έναρξη της δράσης τους, καθώς και για τη διαρκή αξιολόγησή τους από τον Κοινωνικό Λειτουργό.

4. Η δράση των εθελοντών ακολουθεί ειδικότερους κανόνες δεοντολογίας ενώ παράλληλα εποπτεύεται, υποστηρίζεται και αξιολογείται από τον Συντονιστή Εθελοντικού Έργου ο οποίος ανήκει στο μόνιμο προσωπικό και είναι κατάλληλος να αναλάβει το ρόλο. Κάθε εθελοντής συμφωνεί για το πεδίο απασχόλησής του και για τα καθήκοντα που αναλαμβάνει μέσω συμφωνητικού συνεργασίας που συνυπογράφει με τον Συντονιστή Εθελοντικού Έργου, κατόπιν ενδελεχούς ενημέρωσης σχετικά με τις αρχές λειτουργίας και τους σκοπούς της Μονάδας με ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών. Οι εθελοντές παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα που καταρτίζεται κάθε εβδομάδα από τον Συντονιστή Εθελοντικού Έργου σε συνεννόηση μαζί του.

5. Σε κάθε Μονάδα τηρείται Μητρώο εθελοντών όπου αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε εθελοντή, ο χρόνος παροχής της εθελοντικής εργασίας, το έργο που αναλαμβάνει και οι αρμοδιότητές του.

Άρθρο 15
Τηρούμενα Βιβλία / Αρχεία

1. Σε κάθε Mονάδα τηρούνται τα κάτωθι βιβλία / αρχεία:
α) Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων
β) Βιβλίο συμβάντων
γ) Βιβλίο κατάστασης παρουσίας προσωπικού
δ) Ημερολόγιο / Πρόγραμμα δράσεων με περιγραφή στόχου, οργανόγραμμα και συμμετέχοντες
ε) Ατομικοί Φάκελοι των φιλοξενούμενων παιδιών οι οποίοι πρέπει να είναι επικαιροποιημένοι και να περιλαμβάνουν:
εα. Στοιχεία ταυτότητας (ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ / ΠΑΜΚΑ, ΑΦΜ, άδεια διαμονής, δελτίο αιτούντος άσυλο, διαβατήριο, υπηρεσιακό σημείωμα κ.α.).
εβ. Εισαγγελική εντολή και αντίγραφο της κοινωνικής έρευνας τοποθέτησης του παιδιού.
εγ. Νομικό καθεστώς φιλοξενίας (γονική μέριμνα, επιμέλεια κ.λπ.).
εδ. Ατομικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης και το ιστορικό εξέλιξής του.
εε. Ατομικό Σχέδιο Φροντίδας.
εστ. Πλήρη ιατρικό φάκελο, καθώς και
εζ. Κάθε άλλο στοιχείο που περιέχει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη ζωή του παιδιού, πριν και μετά την τοποθέτησή του.
στ) Ατομικοί Φάκελοι Προσωπικού οι οποίοι περιλαμβάνουν:
στα. Αντίγραφο πτυχίου ή τίτλου σπουδών για τις ειδικότητες που το προϋποθέτουν.
στβ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες που την προϋποθέτουν.
στγ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση.
στδ. Πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας
ζ) Μητρώο εθελοντών της παρ. 4 του άρθρου 13 της παρούσης.

2. Σε κάθε Μονάδα τηρείται αρχείο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το νόμο και τις διατάξεις της παρούσης εύρυθμη λειτουργία της.

Άρθρο 16
Εποπτεία

1. Η επίβλεψη και παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΜοΠΠ ως προς την ποιότητα και την επάρκειά τους ασκείται από τον Κοινωνικό Σύμβουλο (ΚΣ) της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Κοινωνικός Σύμβουλος επισκέπτεται τη Μονάδα, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, και συχνότερα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστώσει την εύρυθμη λειτουργία της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την τήρηση των προδιαγραφών που τίθενται με την παρούσα απόφαση.

2. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το σκοπό λειτουργίας της ΜοΠΠ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης, ο Κοινωνικός Σύμβουλος:
α) Ελέγχει, ποσοτικά και ποιοτικά, το ΑΣΟΑ και το ΑΣΦ των παιδιών, τόσο ως προς την προθεσμία καταχώρησής τους όσο και ως προς το περιεχόμενό τους, και ειδικότερα την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 της παρούσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την αποτύπωση των παιδιών στο πληροφοριακό σύστημα αναδοχών και υιοθεσιών.
β) Ελέγχει τη συχνότητα των επαφών με την βιολογική οικογένεια των παιδιών και ενημερώνεται για την πορεία των παρεμβάσεων για την επιστροφή τους σ’ αυτή.
γ) Ελέγχει την κινητικότητα των ωφελούμενων της Μονάδας ως προς τον αριθμό των νέων τοποθετήσεων, των ενηλικιώσεων, των επιστροφών στην βιολογική οικογένεια, των αναδοχών και των υιοθεσιών, καθώς και το χρόνο παραμονής των παιδιών στη Μονάδα.
δ) Αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσης.
ε) Ελέγχει την επάρκεια του προσωπικού σε σχέση με τη δυναμικότητα της Μονάδας και τον αριθμό των φιλοξενουμένων.
στ) Αξιολογεί τις παρεχόμενες από τους εθελοντές υπηρεσίες, με γνώμονα το συμφωνητικό συνεργασίας που έχουν συνυπογράψει με τον συντονιστή εθελοντικού έργου του άρθρου 14 της παρούσης.

3. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου ο Κοινωνικός Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα:
α) Να συνομιλεί με το διοικητικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, τους εθελοντές, καθώς και τους φιλοξενούμενους της Μονάδας.
β) Να έχει πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των φιλοξενούμενων καθώς επίσης και σε όλα τα βιβλία που τηρούνται στη Μονάδα.
γ) Να έχει πρόσβαση στα συμφωνητικά εθελοντικού έργου.

4. Με την ολοκλήρωση του έργου του, ο Κοινωνικός Σύμβουλος συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης, όπου αναφέρονται οι τομείς λειτουργίας της Μονάδας οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης. Στη συνέχεια και σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους της Μονάδας συντάσσει ένα σχέδιο ενεργειών που απαιτούνται για την άρση των δυσλειτουργιών και καθορίζει τον απαραίτητο χρόνο υλοποίησής τους ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου προχωράει στην επαναξιολόγηση της Μονάδας προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί.

5. Οι υπεύθυνοι της ΜοΠΠ υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο του Κοινωνικού Συμβούλου και να συνεργάζονται μαζί του για την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίζονται. Οι υπεύθυνοι της ΜοΠΠ καθώς και τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των ΜοΠΠ ΝΠΙΔ ευθύνονται για την άρτια οργάνωση, την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις κάθε φορά παρεχόμενες οδηγίες της εποπτεύουσας αρχής.

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης και επαναξιολόγησης του Κοινωνικού Συμβούλου υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης, στον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση του εποπτεύοντος υπουργείου.

7. Την Εποπτεία των ΜοΠΠ ασκεί η οικεία Περιφέρεια και η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ.134/2017 (Α’ 168). Σε περιπτώσεις άρνησης ή καθυστέρησης, πέραν του χρόνου που ορίζεται στην παρ. 4, συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της παρούσας, παρεμπόδισης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του ελέγχου από τον Κοινωνικό Σύμβουλο ή την εποπτεύουσα αρχή, ή διαπίστωσης παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, η άδεια λειτουργίας των ΜοΠΠ μπορεί να ανακαλείται και ευθέως από τον αρμόδιο Υπουργό.

Άρθρο 17
Κυρώσεις

1. Πλέον της επιβολής διακοπής λειτουργίας, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, με βάση την έκθεση της παρ. 4 του άρθρου 16, λόγω παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2345/1995 και της παρούσας, σε βάρος των φορέων λειτουργίας των ΜοΠΠ είναι οι εξής:
α) Αν διαπιστωθεί υπέρβαση της δυναμικότητας που έχει ορισθεί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας, τίθεται προθεσμία για συμμόρφωση εντός τριών (3) μηνών και παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε παιδί που φιλοξενείται στη Μονάδα καθ’ υπέρβαση της αδειοδοτηθείσας δυναμικότητας.
β) Αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους κανόνες στελέχωσης των Μονάδων του άρθρου 13 ως προς τον ελάχιστο αριθμό και την ελάχιστη εξειδίκευση του προσωπικού, τίθεται προθεσμία για συμμόρφωση εντός τριών (3) μηνών και παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε πλέον της μίας διαπιστούμενη απόκλιση.
γ) Αν διαπιστωθούν παραλείψεις στα τηρούμενα βιβλία και αρχεία του άρθρου 15, τίθεται προθεσμία για συμμόρφωση εντός ενός (1) μηνός και παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε παράλειψη.
δ) Αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται κάποια από τις προδιαγραφές των άρθρων 7 και 8, τάσσεται προθεσμία για συμμόρφωση εντός τριών (3) μηνών και επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Αν η μη πλήρωση της προβλεπόμενης προδιαγραφής επηρεάζει άμεσα και δυσχερώς την καθημερινότητα των ωφελουμένων, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
ε) Αν διαπιστωθεί ότι από υπαιτιότητα της ελεγχόμενης Μονάδας δεν εξασφαλίζεται ανεκτό επίπεδο διαβίωσης των φιλοξενούμενων παιδιών ή αν διαπιστωθεί κακοποιητική συμπεριφορά, κατά την έννοια της περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), μέλους του προσωπικού της ΜοΠΠ σε βάρος ωφελουμένου, η ΜοΠΠ υποχρεούται να απομακρύνει το μέλος του προσωπικού που προέβη σε κακοποιητική συμπεριφορά και παράλληλα επιβάλλεται σε βάρος της πρόστιμο που κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο υποβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης των ωφελουμένων και την βαρύτητα της κακοποιητικής συμπεριφοράς.
στ) Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε άλλη παράβαση, παράλειψη ή απόκλιση από τις αναφερόμενες στην παρούσα υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού που ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, τίθεται προθεσμία για συμμόρφωση εντός τριών (3) μηνών και επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα κάθε παράβασης.

2. Αν η προθεσμία συμμόρφωσης που τάσσεται στην παρ. 1, παρέλθει άπρακτη ή αν, μετά τη συμμόρφωση, διαπιστωθεί η ίδια παράβαση εντός τριών (3) ετών από την αρχικώς διαπιστωθείσα, επιβάλλεται νέο πρόστιμο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και διατίθενται ως αύξηση εις ύψος των πιστώσεων του ειδικού φορέα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (ΑΛΕ 2310402003), για την επιχορήγηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με την υποπερ. (i) της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α’ 236), καταβάλλονται δε από τους υπόχρεους εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της απόφασης επιβολής τους. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, βεβαιώνονται ταμειακά από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με βάση σχετικό χρηματικό κατάλογο που εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια.

Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για κάθε νέα ΜοΠΠ ισχύουν οι διατάξεις της παρούσας από τη δημοσίευσή της. Οι εκκρεμείς αιτήσεις διεκπεραιώνονται βάσει των διατάξεων της παρούσας.

2. Οι υφιστάμενες ΜοΠΠ οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, να προσαρμόσουν την λειτουργία τους προς τις διατάξεις αυτής.

3. Κατ’ εξαίρεση, οι υφιστάμενες ΜοΠΠ δύναται να συνεχίσουν νομίμως τη λειτουργία τους, ακόμα και εάν βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6. Σε περίπτωση που η δομή, η οργάνωση και οι τεχνικές προδιαγραφές καταλληλότητας και λειτουργικότητας του κτιρίου δεν επιτρέπουν τη διάκριση των φιλοξενούμενων παιδιών σε ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 2, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η συνύπαρξη παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 7 και 13.3.

4. Οι ΜοΠΠ των παρ. 1 και 2 οφείλουν να προσαρμοστούν ως προς την προσβασιμότητα τους στο άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), μέχρι την 31η.12.2022.

Άρθρο 19

Από την ισχύ της απόφασης αυτής καταργείται κάθε άλλη διάταξη, απόφαση ή εγκύκλιος που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

Οι Υφυπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ