40387/2022
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2022/274, (ΕΕ) 2022/275, (ΕΕ) 2022/276, (ΕΕ) 2022/277, (ΕΕ) 2022/278, (ΕΕ) 2022/279, (ΕΕ) 2022/280, (ΕΕ) 2022/281, (ΕΕ) 2022/282, (ΕΕ) 2022/283 και (ΕΕ) 2022/284 της Επιτροπής, της 13ης και της 16ης Δεκεμβρίου 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34) και ιδίως, το άρθρο 1, την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και το άρθρο 4, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 20 του ν. 4753/2020 (Α’ 227).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

8. Το π.δ. 114/2013 «Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α’ 147), και ιδίως το άρθρο 18 αυτού.

9. Τις κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίες (ΕΕ) 2022/274 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 25 – 28), (ΕΕ) 2022/275 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 29 – 31), (ΕΕ) 2022/276 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 32 – 34), (ΕΕ) 2022/277 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 35 – 37), (ΕΕ) 2022/278 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 38 – 40), (ΕΕ) 2022/279 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 41 – 43), (ΕΕ) 2022/280 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 44 – 46), (ΕΕ) 2022/281 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 47 – 50), (ΕΕ) 2022/282 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 51 – 53), (ΕΕ) 2022/283 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 54 – 56) και (ΕΕ) 2022/284 (ΕΕ L 43 της 24.2.2022, σ. 57 – 59) της Επιτροπής, της 13ης και της 16ης Δεκεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2022/274, (ΕΕ) 2022/275, (ΕΕ) 2022/276, (ΕΕ) 2022/277, (ΕΕ) 2022/278, (ΕΕ) 2022/279, (ΕΕ) 2022/280, (ΕΕ) 2022/281, (ΕΕ) 2022/282, (ΕΕ) 2022/283 και (ΕΕ) 2022/284 της Επιτροπής, της 13ης και της 16ης Δεκεμβρίου 2021, και η τροποποίηση του Παραρτήματος ΗΙ του π.δ. 114/2013 (Α’ 147).

Άρθρο 2

Το Παράρτημα ΙΙΙ «Εφαρμογές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 1» του π.δ. 114/2013 (Α’147), όπως ισχύει, τροποποιείται, ως εξής:

1. Τα σημεία 1, 1(α), 1(β), 1(γ), 1(δ) και 1(ε) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«1 Υδράργυρος σε (συμπαγείς) λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει (ανά καυστήρα):
1(α) Γ ια σκοπούς γενικού φωτισμού < 30 W: 2,5 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023
1(β) Για σκοπούς γενικού φωτισμού ≥ 30 W και < 50 W: 3,5 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023
1(γ) Για σκοπούς γενικού φωτισμού ≥ 50 W και < 150 W: 5 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023
1(δ) Για σκοπούς γενικού φωτισμού ≥ 150 W: 15 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023
1(ε) Για σκοπούς γενικού φωτισμού με λαμπτήρες κυκλικού ή τετραγωνικού σχήματος και διάμετρο σωλήνα ≤ 17 mm: 5 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023»

2. Το σημείο 1(στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«1 Υδράργυρος σε (συμπαγείς) λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει (ανά καυστήρα):
1(στ)-Ι Για λαμπτήρες που έχουν σχεδιαστεί να εκπέμπουν φως κυρίως στο υπεριώδες φάσμα: 5 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2027
1(στ)-ΙΙ Για ειδικούς σκοπούς: 5 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2025»

3. Το σημείο 1(ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«1(ζ) Γ ια σκοπούς γενικού φωτισμού < 30 W με διάρκεια ζωής 20 000 ωρών και άνω: 3,5 mg Λήγει στις 24 Αυγούστου 2023»

4. Τα σημεία 2(α), 2(α)(1), 2(α)(2), 2(α)(3), 2(α)(4) και 2(α)(5) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«2(α) Υδράργυρος σε λαμπτήρες φθορισμού δύο καλύκων για σκοπούς γενικού φωτισμού, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει (ανά λαμπτήρα):
2(α)(1) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη διάρκεια ζωής και διάμετρο σωλήνα < 9 mm (π.χ. T2): 4 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023
2(α)(2) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη διάρκεια ζωής και διάμετρο σωλήνα ≥ 9 mm και ≤ 17 mm (π.χ. T5): 3 mg Λήγει στις 24 Αυγούστου 2023
2(α)(3) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη διάρκεια ζωής και διάμετρο σωλήνα > 17 mm και ≤ 28 mm (π.χ. T8): 3,5 mg Λήγει στις 24 Αυγούστου 2023
2(α)(4) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες με συνήθη διάρκεια ζωής και διάμετρο σωλήνα > 28 mm (π.χ. T12): 3,5 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023
2(α)(5) Σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες μακράς διάρκειας ζωής (≥ 25000 h): 5 mg. Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023»

5. Το σημείο 2(β)(3) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«2(β)(3) Σε μη γραμμικούς τριφωσφορικούς λαμπτήρες με διάμετρο σωλήνα > 17 mm (π.χ. T9): 15 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023· επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 10 mg ανά λαμπτήρα από τις 25 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2025»

6. Τα σημεία 3, 3(α), 3(β) και 3(γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«3 Υδράργυρος σε λαμπτήρες φθορισμού ψυχρής καθόδου (cold cathode fluorescent lamps (CCFL) και σε λαμπτήρες φθορισμού εξωτερικού ηλεκτροδίου (external electrode fluorescent lamps (EEFL) που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει (ανά λαμπτήρα):
3(α) Βραχείς λαμπτήρες (≤ 500 mm): 3,5 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2025
3(β) Μεσαίου μήκους λαμπτήρες (> 500 mm και ≤ 1 500 mm): 5 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2025
3(γ) Λαμπτήρες μεγάλου μήκους (> 1 500 mm): 13 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2025»

7. Το σημείο 4(α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«4(α) Υδράργυρος σε λαμπτήρες εκκενώσεως χαμηλής πίεσης (ανά λαμπτήρα): 15 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023
4(α)-ί Υδράργυρος σε λαμπτήρες εκκενώσεως χαμηλής πίεσης χωρίς επικάλυψη φωσφόρου, εφόσον η εφαρμογή απαιτεί η κύρια περιοχή της φασματικής απόδοσης των λαμπτήρων να βρίσκεται στο υπεριώδες τμήμα του φάσματος: έως 15 mg ανά λαμπτήρα Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2027»

8. Τα σημεία 4(β), 4(β)-1,4(β)-ΙΙ και 4(β)-ΙΙΙ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«4(β) Υδράργυρος σε λαμπτήρες (ατμού) νατρίου υψηλής πίεσης για σκοπούς γενικού φωτισμού, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει (ανά καυστήρα) σε λαμπτήρες με βελτιωμένο δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra > 80: P ≤ 105 W: επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 16 mg ανά καυστήρα Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2027
4(β)-ί Υδράργυρος σε λαμπτήρες (ατμού) νατρίου υψηλής πίεσης για σκοπούς γενικού φωτισμού, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει (ανά καυστήρα) σε λαμπτήρες με βελτιωμένο δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra > 60: P ≤ 155 W:

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 30 mg ανά καυστήρα

Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023
4(β)-ίί Υδράργυρος σε λαμπτήρες (ατμού) νατρίου υψηλής πίεσης για σκοπούς γενικού φωτισμού, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει (ανά καυστήρα) σε λαμπτήρες με βελτιωμένο δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 40 mg ανά καυστήρα Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023
4(β)-ΙΙΙ Υδράργυρος σε λαμπτήρες (ατμού) νατρίου υψηλής πίεσης για σκοπούς γενικού φωτισμού, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει (ανά καυστήρα) σε λαμπτήρες με βελτιωμένο δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra > 60: P > 405 W: επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 40 mg ανά καυστήρα Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2023»

9. Τα σημεία 4(γ), 4(γ)-Ι, 4(γ)-Η και 4(γ)-ΙΙΙ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«4(γ) Υδράργυρος σε λοιπούς λαμπτήρες (ατμού) νατρίου υψηλής πίεσης για σκοπούς γενικού φωτισμού, σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει (ανά καυστήρα):
4(γ)-Ι P ≤ 155 W: 20 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2027
4(γ)-ΙΙ 155 W < P ≤ 405 W: 25 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2027
4(γ)-ΙΙΙ P > 405 W: 25 mg Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2027»

10. Το σημείο 4(ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«4(ε) Υδράργυρος σε λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων (metal halide, MH) Λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2027»

11. Το σημείο 4(στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Εξαίρεση Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνίες εφαρμογής
«4(στ)-Ι Υδράργυρος σε λοιπούς λαμπτήρες εκκενώσεως για ειδικούς σκοπούς οι οποίοι δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν παράρτημα Λήγει στις 24ης Φεβρουαρίου 2025
4(στ)-ΙΙ Υδράργυρος σε λαμπτήρες ατμού υδραργύρου υψηλής πίεσης που χρησιμοποιούνται σε συσκευές προβολής οι οποίες απαιτούν φωτεινότητα ≥ 2000 ANS! lumen Λήγει στις 24ης Φεβρουαρίου 2027
4(στ)-ΙΙΙ Υδράργυρος σε λαμπτήρες ατμού νατρίου υψηλής πίεσης που χρησιμοποιούνται σε φωτισμό φυτοκομίας Λήγει στις 24ης Φεβρουαρίου 2027
4(στ)-Ιν Υδράργυρος σε λαμπτήρες που εκπέμπουν φως στο υπεριώδες τμήμα του φάσματος Λήγει στις 24ης Φεβρουαρίου 2027»

Άρθρο 3

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1η Οκτωβρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Αριθμ. 36274 (2)
Παράταση ισχύος του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’ 12).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’ 12).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 9407/03.02.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του 4886/2022 (Α’ 12)» (Β’ 390).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), καθώς και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

14. Την υπ’ αρ. 36185/14.04.2022 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

15. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτι-μηθεί, διότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των ατόμων που θα κάνουν χρήση των διατάξεων αυτών, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Παράταση ισχύος του άρθρου 16 του ν. 4722/2020, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022

Παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’177) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’ 12), και της, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 της ανωτέρω διάταξης, εκδοθείσας υπ’ αρ. 9407/03.02.2022 (Β’ 390) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί παροχής διευκολύνσεων για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορω-νοϊό COVID -19, έως 30.05.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ