40350/08-05-2023
Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 από τους εγγεγραμμένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού στα εκλογικά τμήματα εκτός Επικρατείας στις 20 Μαΐου 2023

Αθήνα, 8 Μαΐου 2023
Αριθ. πρωτ.: 40350

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Θ. Γαρουφαλής
Γ. Παπακώστα
Κ. Χατζηβασίλογλου
Τηλέφωνο: 2131361128 – 1130 – 1136
E-mail: th.garoufalis@ypes.gr
g.papakosta@ypes.gr
k.chatzivasiloglou@ypes.gr

Εγκύκλιος: 562

ΘΕΜΑ: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 από τους εγγεγραμμένους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού στα εκλογικά τμήματα εκτός Επικρατείας στις 20 Μαΐου 2023»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Οι βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57) καθώς και του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4648/2019, παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές, στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έχουν ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, στα εκλογικά τμήματα που έχουν συσταθεί εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η παρούσα εγκύκλιος περιγράφει συνοπτικά το περιεχόμενο του νόμου αυτού, τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και παρέχει οδηγίες και πληροφορίες για την ενημέρωση τόσο των εκλογέων όσο και των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην προετοιμασία, οργάνωση και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, με στόχο την άρτια προετοιμασία και την άψογη διεξαγωγή τους.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές αρχές του ν. 4648/2019.

Στο δεύτερο μέρος παρέχονται πληροφορίες για την ημέρα της ψηφοφορίας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού, καθώς και τις αρμοδιότητες και ενέργειες των συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών στο εξωτερικό.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά το τέλος της ψηφοφορίας και στη μεταφορά και παράδοση των εκλογικών σάκων στο Εφετείο Αθηνών.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ν. 4648/2019

Οι βασικές αρχές του ν. 4648/2019 για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκτός επικράτειας εκλογείς στις βουλευτικές εκλογές είναι οι εξής:

Δικαίωμα Ψήφου

Δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας, έχουν ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού και έχουν κατανεμηθεί σε εκλογικά τμήματα που συστήνονται και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (παρ. 1 του άρθρου 7 ν. 4648/2019).

Εκλογικά τμήματα

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί σε εκλογικά τμήματα που συστήνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 άρθρου 7 του ν. 4648/2019, στην έδρα κάθε ελληνικής διπλωματικής αρχής και σε άλλες πόλεις της ίδιας διπλωματικής περιφέρειας, λαμβανομένου, μεταξύ άλλων, υπόψη του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων που κατοικούν εκτός της έδρας.

Εφορευτικές επιτροπές

Σε κάθε εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ενώπιον εφορευτικών επιτροπών που αποτελούνται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο, και από τρεις (3) εκλογείς από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού της οικείας διπλωματικής περιφέρειας.

Ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών τους γίνεται με δημόσια κλήρωση από το Α1 Τμήμα του Άρειου Πάγου, από τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4648/2019. Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα δεν επαρκούν, ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από τα πρόσωπα που προβλέπουν οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012. Τα ως άνω πρόσωπα περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές και αποστέλλονται, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ο διορισμός των εκλογέων μελών των εφορευτικών επιτροπών και των αναπληρωματικών τους γίνεται από τον προϊστάμενο της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, ύστερα από δημόσια κλήρωση που γίνεται στην έδρα αυτής. Η κλήρωση γίνεται μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οικείας διπλωματικής περιφέρειας.

Επόπτες εκλογών

Σε κάθε ελληνική διπλωματική αρχή, στην περιφέρεια της οποίας συγκροτείται ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, διορίζονται ένας ή και περισσότεροι επόπτες εκλογών. Ο διορισμός τους γίνεται από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση. Για κάθε επόπτη εκλογών διορίζεται από το ίδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου και ένας γραμματέας. Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού εκλογέων ή όταν οι αποστάσεις μεταξύ των εδρών των παραπάνω ελληνικών διπλωματικών αρχών είναι μικρές, μπορεί να ορίζεται ένας κοινός επόπτης εκλογών για περισσότερες από μια διπλωματικές περιφέρειες.

Οι προϊστάμενοι των οικείων ελληνικών διπλωματικών αρχών οφείλουν να παρέχουν στους επόπτες εκλογών κάθε δυνατή συνδρομή για τη διευκόλυνση του έργου τους και την ενάσκηση των καθηκόντων τους και να θέτουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητα της οικείας διπλωματικής αρχής για την κίνησή τους.

Διεξαγωγή ψηφοφορίας

Ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας είναι ανάλογος με εκείνον που ισχύει και εφαρμόζεται στο εσωτερικό της Χώρας.

Για την ψηφοφορία των εκλογέων χρησιμοποιούνται τα ψηφοδέλτια της Εκλογικής Περιφέρειας Επικρατείας. Ο εκλογέας δεν εκφράζει προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματος των υποψηφίων.

Αντιπρόσωποι κομμάτων

Σε κάθε διπλωματική αρχή ή σε κάθε εκλογικό τμήμα του εξωτερικού κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μπορούν να παρίστανται αντιπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων έχει δικαίωμα να διορίσει από έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, με έγγραφη δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής του στον προϊστάμενο της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4648/2019.

Μεταφορά εκλογικών σάκων με τα στοιχεία ψηφοφορίας στην Ελλάδα

Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές ανακοινώνουν στο Υπουργείο Εσωτερικών την ημέρα αναχώρησης για την Ελλάδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εποπτών εκλογών που μεταφέρουν τους εκλογικούς σάκους με τα στοιχεία της ψηφοφορίας. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές παρέχουν κάθε συνδρομή στους επόπτες εκλογών για την ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη των σάκων και τη μεταφορά τους στους τόπους αναχώρησης για την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4648/2019.

Διαλογή ψήφων

Η αποσφράγιση των εκλογικών φακέλων και η διαλογή των ψήφων, ενεργούνται ενώπιον ειδικών εφορευτικών επιτροπών, που εδρεύουν στο Εφετείο Αθηνών και συντονίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων Εξωτερικού (ΚΕφΕΕΕ), αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4648/2019.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ της 21ης ΜΑΪΟΥ 2023

Α. ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές για τους εκλογείς που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας ολοκληρώνεται σε μία (1) ημέρα και η διεξαγωγή της ορίζεται μεταξύ της τέταρτης (4ης) και της προηγούμενης ημέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας εντός της Ελληνικής Επικράτειας, η οποία έχει οριστεί για την 21η Μαΐου 2023, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4648/2019).

Όπως ορίζεται στο αρ. 48/2023 π.δ. «Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας» (Α’ 102), η ψηφοφορία για την εκλογή των Βουλευτών σε όλα τα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας, από τους εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, θα διεξαχθεί την 20η Μαΐου 2023, ημέρα Σάββατο. Η διάρκεια της ψηφοφορίας σε όλα τα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας, ορίζεται από τις 7.00 μέχρι τις 19.00 τοπική ώρα κάθε χώρας.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

Δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού των εκλογικών τμημάτων που έχουν συσταθεί.

Προϋποθέσεις για να ψηφίσουν οι εκτός Επικρατείας εκλογείς

Για να ψηφίσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που την ημέρα της εκλογής βρίσκονται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας πρέπει να έχουν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με το π.δ. 26/2012,
β) να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 άρθρου 2 του ν. 4648/2019, ήτοι:
βα) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,
ββ) να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.
γ) να είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού συντελείται, κατόπιν εγκεκριμένης αίτησης που υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://apodimoi.gov.gr, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 27336/4.5.2020 (Β’ 1702) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την υπ’ αρ. 57598/11.09.2020 (B’ 3994) κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών. Εγγραφές ή μεταβολές αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) ημερών πριν από την προκήρυξη των εκλογών, καταχωρίζονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μετά τη διενέργεια των εκλογών.

Αναστολές ή διαγραφές αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μετά τη διενέργεια των εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 άρθρου 5 του ν. 4648/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 101 του ν. 5003/2022 (Α’ 230).

Δικαιολογητικά εκλογέων προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα

Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος την ημέρα των εκλογών, οι εκλογείς οφείλουν να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ελληνικό διαβατήριό τους. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται από τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας του άρθρου 80 του ν.4954/2022 (Α’ 136), ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 4082/26-7-2022 (Β’ 3982) και είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η τήρηση της ως άνω διαδικασίας ή η εφαρμογή της προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η ταυτοποίηση των εκλογέων γίνεται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.

Οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν στο εξωτερικό, έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού των εκλογικών τμημάτων. Υποχρεούνται, όμως, να έχουν μαζί τους, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών (ταυτότητα ή διαβατήριο) και το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4648/2019.

Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Αρμοδιότητες – υποχρεώσεις υπηρεσιών

1. Κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού

Η ψηφοφορία στο εξωτερικό θα διεξαχθεί με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού που καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 4648/2019 και συντάσσονται ανά εκλογικό τμήμα ψηφοφορίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4648/2019.

Στη διαδικασία κατάρτισης των ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού συμμετέχουν οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών οι εκλογείς κάθε διπλωματικής περιφέρειας κατανέμονται σε εκλογικά τμήματα, στα οποία ο αριθμός των εκλογέων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από σαράντα (40) ή να υπερβαίνει τους εξακόσιους (600) εκλογείς, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 4648/2019.

Τα εκλογικά τμήματα συστήνονται στην έδρα κάθε ελληνικής διπλωματικής αρχής και, αν συντρέχει λόγος, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων που κατοικούν εκτός της έδρας, καθώς και των ειδικών σε κάθε διπλωματική περιφέρεια συνθηκών, και σε άλλες πόλεις της ίδιας περιφέρειας. Επίσης, είναι δυνατή η συνένωση διπλωματικών περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 7 του ν. 4648/2019.

Μετά τον ορισμό των ειδικών εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας και ειδικά για την εκλογική διαδικασία που έπεται, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται ανά ειδικό εκλογικό τμήμα ψηφοφορίας.

2. Εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Τα εκλογικά τμήματα, με τους εκλογείς που θα ψηφίσουν σε κάθε ένα από αυτά, συστήνονται και καθορίζονται με την υπ’ αρ. 39048/04.05.2023 (Β’ 2967) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με την υπ’ αρ.36406/27-04-2023 (Β’ 2848) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και κοινοποιούνται αμέσως στον Άρειο Πάγο και στις αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές.

Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές υποχρεωτικά αναρτούν τις παραπάνω αποφάσεις σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του προξενείου και τις γνωστοποιούν με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στους εκλογείς της περιφέρειάς τους.

Η επιλογή των καταστημάτων ψηφοφορίας γίνεται με ευθύνη των οικείων ελληνικών διπλωματικών αρχών. Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κτίρια των ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών της αλλοδαπής, ανεξάρτητα γραφεία ιερών ναών της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και κτίρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων. Αν τα κτίρια αυτά δεν επαρκούν ή είναι ακατάλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν κτίρια ή καταστήματα του κράτους όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, παραχωρούμενα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής.

Οι οικείες ελληνικές διπλωματικές αρχές, για την έκδοση της σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, οφείλουν να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών τις καταστάσεις των κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά καταστήματα ψηφοφορίας με τα εξής απαραίτητα στοιχεία: α) την πόλη και τη διεύθυνση που βρίσκεται έκαστο κτίριο, β) την παρούσα χρήση του και γ) τον αριθμό των εκλογικών τμημάτων που μπορεί να στεγάσει.

Το κατάστημα ψηφοφορίας προετοιμάζεται με μέριμνα της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής κατά το άρθρο 57 του π.δ. 26/2012.

3. Εφορευτικές επιτροπές

Η ψηφοφορία σε κάθε εκλογικό τμήμα θα γίνει ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που θα αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο και από τρεις (3) εκλογείς από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού της οικείας διπλωματικής περιφέρειας.

Οι προθεσμίες για το διορισμό των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη συγκρότηση και την ανάληψη των καθηκόντων τους, ορίστηκαν με την υπ’ αρ. 39414/05.05.2023 (Β’ 2988) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4648/2019: Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα εκτός Επικρατείας και ειδοποιούνται για το διορισμό τους από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθείας, εφόσον πρόκειται να μεταβούν από την Ελλάδα στο εξωτερικό, με κοινοποίηση στην Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Εφόσον πρόκειται για στελέχη που υπηρετούν στο εξωτερικό, ειδοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω της Η2 Διεύθυνσης Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Αρχή εξωτερικού όπου υπηρετούν.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους την τρίτη ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17 Μαίου 2023, ειδοποιώντας αμέσως για την άφιξή τους τον επόπτη εκλογών και την αρμόδια πρεσβευτική ή προξενική αρχή.

Ο διορισμός των λοιπών τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών των εφορευτικών επιτροπών γίνεται με κλήρωση από τον προϊστάμενο της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οικείας διπλωματικής περιφέρειας.

Η ημέρα και ώρα που θα γίνει η κλήρωση γνωστοποιείται με ανακοίνωση της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, η οποία και αναρτάται στο κατάστημα αυτής, δέκα (10), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό και ανακοινώνεται αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρεσβευτή ή τον Πρόξενο και τον κατά βαθμό αμέσως επόμενο στην ιεραρχία του προσωπικού της Πρεσβείας ή του Προξενείου.

Τα μέλη που κληρώνονται ειδοποιούνται για το διορισμό τους (το εκλογικό τμήμα και το κατάστημα ψηφοφορίας, στο οποίο και πρέπει να παρουσιαστούν, μία (1), τουλάχιστον, ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας), πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, με μέριμνα της οικείας διπλωματικής αρχής.

Ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων, πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια. Εφόσον τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επαρκούν, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από τα πρόσωπα που προβλέπουν οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012. Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές συντάσσουν και αποστέλλουν, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ονομαστικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι που συγκεντρώνουν τις παραπάνω ιδιότητες και που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική ή προξενική αρχή.

Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει για κάθε υπάλληλο τα εξής στοιχεία: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, υπηρεσία που υπηρετεί, βαθμό, κλάδο και τίτλο σπουδών.

Από τους υπαλλήλους των παραπάνω καταστάσεων, θα καλυφθούν τυχόν κενά που μπορεί να προκύψουν, σε περίπτωση που κάποιοι από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που θα διοριστούν από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, απουσιάσουν ή κωλύονται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Ο διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται από τους επόπτες εκλογών με έγγραφη εντολή τους.

Κάθε εφορευτική επιτροπή μπορεί να αναθέσει καθήκοντα γραμματέα της σε Έλληνα δημόσιο πολιτικό υπάλληλο ή εκλογέα ή και σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει.

4. Επόπτες Εκλογών

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, την ενίσχυση του έργου των Εφορευτικών Επιτροπών καθώς και για την επίλυση διαφόρων θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την ψηφοφορία, διορίζονται ένας ή και περισσότεροι επόπτες εκλογών σε κάθε ελληνική διπλωματική αρχή, στην περιφέρεια της οποίας συγκροτείται ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4648/2019.

Πέρα από τη γενική αυτή αρμοδιότητα, οι επόπτες εκλογών έχουν και τις εξής δύο ειδικές αρμοδιότητες:
α) να διορίζουν αναπληρωτές των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, σε περίπτωση που κάποιοι από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που έχουν διοριστεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου απουσιάζουν ή κωλύονται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
β) να μεταφέρουν οι ίδιοι, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, τον εκλογικό σάκο με όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας στο Εφετείο Αθηνών.

Ως επόπτες εκλογών διορίζονται οι πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, οι αντεισαγγελείς εφετών και, σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, και Πρόεδροι πρωτοδικών και εισαγγελείς πρωτοδικών.

Ο διορισμός τους γίνεται με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση, από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των εποπτών κατά ελληνική διπλωματική αρχή, οι προθεσμίες για τον διορισμό και την άφιξη των εποπτών και των γραμματέων τους στην έδρα της οικείας αρχής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4648/2019. Από το ίδιο τμήμα του Αρείου Πάγου διορίζεται και ένας γραμματέας για κάθε επόπτη εκλογών. Ως γραμματέας διορίζεται δικαστικός υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων και οποιουδήποτε βαθμού.

Ο διορισμός των εποπτών εκλογών και των γραμματέων τους γίνεται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του π.δ. 48/2023 «Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας» (Α’ 102).

Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην έδρα της πρεσβείας ή του προξενείου που διορίστηκαν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2023.

Για την άφιξη στην έδρα τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους οι επόπτες εκλογών οφείλουν να ενημερώσουν, χωρίς καμία καθυστέρηση, με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά με e-mail), μέσω της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τέλος, οι επόπτες εκλογών έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στο Υπουργείο Εσωτερικών έκθεση αναφορικά με την ψηφοφορία που εμπίπτει στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.

Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές οφείλουν να παρέχουν στους επόπτες εκλογών κάθε δυνατή συνδρομή, για να διευκολυνθεί το έργο τους και να θέσουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους.

Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές οφείλουν να συνδράμουν τους επόπτες εκλογών έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης και μεταφοράς στην Αθήνα των εκλογικών σάκων, για την ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη και μεταφορά αυτών, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4648/2019.

Για την ασφαλή μεταφορά των εποπτών κατά την επιστροφή τους, από το αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να παραδοθούν οι σάκοι με τα στοιχεία της ψηφοφορίας στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων Εξωτερικού (ΚΕφΕΕΕ) θα συνδράμει η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της υπ’ αρ.34148/21.04.2023 (Β’ 2682) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών.

5. Ψηφοδέλτια

Για την ψηφοφορία των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας χρησιμοποιούνται τα ψηφοδέλτια Επικρατείας των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί, έχουν ορθογώνιο σχήμα και οι διαστάσεις τους ορίζονται με την υπ’ αρ.35421/25-4-2023 (Β’ 2761) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές και των λευκών ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάθε χώρα, αντιστοίχως, στο εξωτερικό.

Η αποστολή των ψηφοδελτίων στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται με διπλωματικό ταχυδρομείο, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, σε ενιαία, κλειστή συσκευασία, χωριστή για την ιδιαίτερη περιφέρεια ευθύνης κάθε πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής όπου συστήνονται εκλογικά τμήματα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν έντυπα ψηφοδέλτια των κομμάτων, αντί αυτών επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν λευκά ψηφοδέλτια, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 10 του ν. 4648/2019.

6. Εκλογικοί φάκελοι

Οι φάκελοι μέσα στους οποίους οι εκλογείς θα κλείσουν το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους είναι επίσης ίδιοι με αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία στην Ελλάδα, δηλαδή λευκής απόχρωσης και διαστάσεων 9,5 Χ 16 εκατ. του μέτρου περίπου.

Οι φάκελοι αυτοί κατασκευάζονται στην Ελλάδα και αποστέλλονται στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Εκλογικοί σάκοι

Οι εκλογικοί σάκοι μέσα στους οποίους θα τοποθετηθεί όλο το εκλογικό υλικό μετά το τέλος της ψηφοφορίας προκειμένου να μεταφερθεί στην Ελλάδα αποστέλλονται στις ελληνικές διπλωματικές προξενικές αρχές με μέριμνα του ίδιου Υπουργείου. Οι σάκοι αυτοί θα έχουν τυπωμένη την εξής ένδειξη:
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
(Αριθμός) (Ονομασία)
Το υλικό και ο τρόπος κατασκευής των σάκων, το χρώμα τους και οι διαστάσεις τους έχουν καθοριστεί με την υπ’ αρ.35735/26.04.2023 (Β’ 2804) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

8. Κάλπες

Οι κάλπες που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία αποστέλλονται στις διπλωματικές και τις προξενικές αρχές από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο τύπος των καλπών είναι όμοιος με αυτόν που χρησιμοποιείται στα εκλογικά τμήματα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση απώλειας της κάλπης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τύπος κάλπης όμοιος ή ανάλογος με τον χρησιμοποιούμενο στο κράτος που βρίσκεται κάθε διπλωματική ή προξενική αρχή, ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει πάντοτε τη μυστικότητα της ψήφου και να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες της ψηφοφορίας.

9. Ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας (παραβάν)

Στην αίθουσα ψηφοφορίας κάθε εκλογικού τμήματος πρέπει να υπάρχει ειδικό διαχώρισμα (παραβάν), στο οποίο αποσύρονται οι εκλογείς, για να τοποθετήσουν στον εκλογικό φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους.

Τα ειδικά αυτά διαχωρίσματα τα προμηθεύονται οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές.

10. Σφραγίδες των Εφορευτικών Επιτροπών

Οι σφραγίδες που θα χρησιμοποιήσουν οι εφορευτικές επιτροπές θα κατασκευασθούν με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και θα αποσταλούν από αυτό στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές.

Για τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας κάθε προξενείου θα γίνουν ίδιες σφραγίδες που θα έχουν περιμετρικά την ένδειξη «Εφορευτική Επιτροπή Εκλογικού Τμήματος» και στο κέντρο «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ».

Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποια εφορευτική επιτροπή δεν εφοδιαστεί με την παραπάνω ειδική σφραγίδα, στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της αρχής αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4648/2019.

11. Προετοιμασία των εκλογικών τμημάτων από τις προξενικές αρχές και εφοδιασμός από αυτές των εφορευτικών επιτροπών με την κάλπη, έπιπλα, σκεύη και το εκλογικό υλικό.

Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές πρέπει να φροντίσουν να υπάρχουν σε κάθε εκλογικό τμήμα η κάλπη, το παραβάν, τα έπιπλα και σκεύη και τα λοιπά εκλογικά είδη γραφικής ύλης, που είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και για τη διασφάλιση της μυστικότητας αυτής, καθώς επίσης και τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις εκλογές.

Επίσης, φροντίζουν για τον εφοδιασμό των εκλογικών τμημάτων με τραπέζια και καρέκλες για την εφορευτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους των κομμάτων και τραπέζι πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η κάλπη και η γραφική ύλη. Ακόμη, στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν), όπου θα αποσύρονται οι εκλογείς για να κλείσουν στον εκλογικό φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής τους, πρέπει να υπάρχει τραπέζι για χρήση από τους ίδιους.

Τα εκλογικά είδη, τα οποία θα αποσταλούν στα προξενεία από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τον εφοδιασμό κάθε εφορευτικής επιτροπής, είναι τα εξής:
– Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι
– Τα λευκά (κενά – άγραφα) ψηφοδέλτια
– Οι εκλογικοί φάκελοι
– Ο εκλογικός σάκος
– Το βιβλίο πράξεων εφορευτικής επιτροπής και έντυπες βεβαιώσεις
– Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας
– Τα έντυπα ψηφοδέλτια
– Η σφραγίδα
– Ο σπάγκος

12. Έκδοση και δημοσίευση προγράμματος εκλογής από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές.

Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4648/2019, από τη γνωστοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών των υποψηφίων κατά ψηφοδέλτια Επικρατείας κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, πρέπει να εκδώσουν και να γνωστοποιήσουν αμέσως το πρόγραμμα εκλογής και το αργότερο τουλάχιστον έως πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου 2023.

Το πρόγραμμα εκλογής πρέπει να γνωστοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και να τοιχοκολληθεί σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του προξενείου και σε εμφανή σημεία όλων των καταστημάτων ψηφοφορίας. Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:
– Την ημέρα της ψηφοφορίας.
– Τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.
– Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας.
– Τους συνδυασμούς των υποψηφίων που θα μετέχουν στις εκλογές, όπως αυτοί θα αναγράφονται στην απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία έχουν ανακηρυχθεί.

13. Παράδοση του εκλογικού υλικού στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής από εκπροσώπους των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 78 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του ν. 4648/2019, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής οφείλει, μόλις φτάσει και το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 19η Μαΐου 2023, να παραλάβει από εκπρόσωπο της πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής το εκλογικό υλικό και να ελέγξει την πληρότητά του καθώς και να ενημερωθεί για οτιδήποτε σχετικό. Για την περαιτέρω ασφαλή διαφύλαξη του υλικού ευθύνεται ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Α. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Παραλαβή από την Εφορευτική Επιτροπή του καταστήματος ψηφοφορίας, των εκλογικών ειδών και διευθέτηση της αίθουσας ψηφοφορίας

Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και μία ώρα πριν από την έναρξή της, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας, για να παραλάβουν από εκπρόσωπο της πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής το κατάστημα ψηφοφορίας, την κάλπη, τα έπιπλα και σκεύη και τα υπόλοιπα εκλογικά είδη (άρθρο 78 παρ. 2 π.δ. 26/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του ν. 4648/2019). Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται η ανάγκη αλλά και η υποχρέωση των αναπληρωματικών μελών της επιτροπής να βρεθούν την ίδια ώρα στον τόπο της ψηφοφορίας, προκειμένου να καταστεί ευχερής και αμέσως δυνατή η αναπλήρωση τυχόν απόντων ή για οποιοδήποτε λόγο κωλυομένων τακτικών μελών αυτής και ακόμη για να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης κάποιου προσώπου από τα δυνάμενα να ορισθούν, ως γραμματέα της επιτροπής, σε περίπτωση που δεν θα είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ως γραμματέα του διορισμένου προσώπου.

Μετά την παραλαβή της κάλπης, των επίπλων και σκευών και των υπολοίπων εκλογικών ειδών, η επιτροπή προβαίνει, με την παρουσία και των αντιπροσώπων των κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων στη διευθέτηση της αίθουσας για τη διενέργεια των εκλογών. Μεταξύ άλλων, μεριμνά να τακτοποιηθεί ο χώρος όπου θα καθίσουν τα μέλη της και οι αντιπρόσωποι των κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων, να τοποθετηθεί η κάλπη μπροστά στο τραπέζι της επιτροπής και σε ύψος τέτοιο ώστε το επίπεδο του καλύμματος της κάλπης να υπερέχει του επιπέδου του τραπεζιού, πάνω στο οποίο θα είναι τοποθετημένα κατά συνδυασμούς τα ψηφοδέλτια, να τοποθετηθεί το ειδικό διαχώρισμα ψηφοφορίας (παραβάν) μέσα στο οποίο επίσης πρέπει να υπάρχει τραπέζι για χρήση από τους εκλογείς.

Μετά από τη διαδικασία αυτή, ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από την επιτροπή και τους παρευρισκομένους αντιπροσώπους των κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων και ύστερα κλείνεται από την επιτροπή. Για όλες τις παραπάνω ενέργειες συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή και τους αντιπροσώπους των κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων και αμέσως μετά αρχίζει η προσέλευση των ψηφοφόρων (άρθρα 82 και 83 του π.δ. 26/2012).

2. Προσέλευση και αναγνώριση των ψηφοφόρων

Την ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα, οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας, παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού.

Οι εκλογείς αναγνωρίζονται από την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Η αναγνώριση των στρατιωτικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας γίνεται από τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες. Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.

H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’136), ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 4082/2022 (Β’ 3982) και είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η τήρηση της ως άνω διαδικασίας ή η εφαρμογή της προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η ταυτοποίηση των εκλογέων γίνεται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.

Κατά την αναγνώριση των εκλογέων είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν για ορισμένες γυναίκες εκλογείς ασυμφωνίες στα στοιχεία τους μεταξύ του εκλογικού καταλόγου και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και συγκεκριμένα:

α) έγγαμες γυναίκες εκλογείς να είναι εγγεγραμμένες στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού με το πατρικό τους επώνυμο, ενώ στο δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή στο διαβατήριό τους να φέρονται με το επώνυμο του συζύγου και

β) γυναίκες εκλογείς που ήταν εγγεγραμμένες στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου και αφού διαζεύχθηκαν, αντικατέστησαν το επώνυμο του συζύγου με το επώνυμο του γένους (πατρικό), χωρίς να έχει γίνει και στις δύο αυτές περιπτώσεις σχετική διόρθωση των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο.

Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας των εκλογέων από την αντιπαραβολή των στοιχείων του ειδικού εκλογικού καταλόγου εξωτερικού με τα υπόλοιπα κατά περίπτωση στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα για να ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί.

Κατ’ ανάλογο τρόπο, πρέπει να αντιμετωπισθεί και οποιαδήποτε τυχόν άλλη περίπτωση που η εγγραφή εκλογέα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού, εξαιτίας λάθους ή άλλης αιτίας, δεν θα συμπίπτει απόλυτα με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκλογέα αυτού.

3. Άσκηση εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς

Μετά την αναγνώριση των εκλογέων, ακολουθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας με τον κάτωθι τρόπο:

α) Παραλαβή ψηφοδελτίων και φακέλου από τους εκλογείς: Σε κάθε εκλογέα θα δοθεί ένας και μοναδικός εκλογικός φάκελος μονογραφημένος από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένος με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και πλήρης σειρά εντύπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών, καθώς και λευκό (κενό – άγραφο) ψηφοδέλτιο. Ακολούθως, ο εκλογέας αποσύρεται στο ειδικό διαχώρισμα ψηφοφορίας (παραβάν) όπου, χωρίς να είναι ορατός, θα τοποθετήσει στο φάκελο το ψηφοδέλτιο της επιλογής του. Στη συνέχεια, ο εκλογέας, αφού κλείσει καλά το φάκελο, επανέρχεται και ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής και των λοιπών παρισταμένων και αφού πρώτα επιδείξει ότι κρατάει μόνο ένα φάκελο, τον ρίχνει ο ίδιος στην κάλπη.

Επισημαίνεται ότι η εφορευτική επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τους εκλογείς ότι δεν εκφράζουν προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων του ψηφοδελτίου Επικρατείας, καθώς και ότι στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπονται εγγραφές και διαγραφές ενδείξεων ή ονομάτων. Αν γίνουν, θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν και το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 73 του π.δ. 26/2012.

β) Πιστοποίηση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος

Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής του χορηγεί έντυπη βεβαίωση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και σφραγίζεται με σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Έντυπες βεβαιώσεις θα βρίσκονται με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό μέσα στους εκλογικούς σάκους με τους οποίους εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά τμήματα (άρθρο 83 παρ. 6 του π.δ. 26/2012).

4. Ψηφοφορία των εποπτών εκλογών και των γραμματέων τους, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, των άλλων μελών των εφορευτικών επιτροπών και των γραμματέων τους

Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους, ψηφίζουν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4648/2019, σε ένα από τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας της πρεσβείας ή του προξενείου που έχουν διοριστεί και δεν απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και τα στοιχεία τους καταχωρίζονται ιδιαιτέρως στο οικείο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες προϋποθέσεις, ψηφίζουν και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

Οι εκλογείς μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι γραμματείς των ίδιων επιτροπών ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

5. Ψηφοφορία ναυτικών

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4648/2019, οι Έλληνες ναυτικοί, που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της Χώρας, δύνανται να ψηφίσουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας ακόμη κι εάν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν, προσκομίζοντας, επιπλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, το ναυτικό τους φυλλάδιο στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτό εκλογέων. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και να καταχωριστούν ιδιαιτέρως τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

6. Διευκολύνσεις στους εκλογείς

α) Εκλογείς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε παρατεταμένη αναμονή, όπως π.χ. κυοφορούσες γυναίκες, υπερήλικες, ανάπηροι, ασθενείς κ.λπ., ψηφίζουν με απόλυτη προτεραιότητα.

β) Εκλογείς, οι οποίοι λόγω σωματικής αδυναμίας δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτοδύναμα τις ενέργειες που προβλέπονται κατά την ψηφοφορία, δικαιούνται να ζητήσουν τη βοήθεια του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή άλλου μέλους της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι υποχρεούνται να παράσχουν τη συνδρομή τους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων αυτών.

7. Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας

Κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος των συνδυασμών δικαιούται να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις αναφερόμενες σε τυχόν παραβάσεις του νόμου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πράξεων της εφορευτικής επιτροπής.

Κατά τα λοιπά, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 85 του π. δ. 26/2012.

8. Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία

Η μέριμνα για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον τόπο της ψηφοφορίας ανήκει στην εφορευτική επιτροπή.

9. Τήρηση πρακτικών

H εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικά, τόσο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας όσο και αμέσως μετά τη λήξη της. Πρακτικό μπορεί να συνταχθεί και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της, που κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής πρέπει να μνημονευθεί. Με τη λήξη της ψηφοφορίας, κλείνεται και υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας.

10. Παράταση της Ψηφοφορίας

Μετά την παρέλευση της ώρας της ψηφοφορίας που καθορίζεται από το πρόγραμμα, η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία επί δύο (2) ώρες κατ’ ανώτατο όριο, μόνο όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακόμη εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Αν η ψηφοφορία διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, παρατείνεται με συμφωνία και του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος που διήρκεσαν οι τυχόν διακοπές.

Σε πάρα πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις απόλυτα δικαιολογημένες, η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία και πέρα των δύο (2) ωρών καθώς και πέραν του χρόνου που διήρκεσαν οι διακοπές μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των εκλογέων που είναι παρόντες (άρθρο 89 παρ. 1 π.δ. 26/2012).

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Ενέργειες από τις Εφορευτικές Επιτροπές

Επισημαίνεται ότι οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων δεν κάνουν διαλογή ψηφοδελτίων και εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο κάθε εκλογικό τμήμα.

Η διαλογή θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την ΚΕφΕΕΕ και τις ειδικές εφορευτικές επιτροπές που εδρεύουν στο Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4648/2019. Οι εφορευτικές επιτροπές στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού έχουν αρμοδιότητα να καταμετρήσουν και να αριθμήσουν μόνο τους φακέλους των εκλογέων που ψήφισαν, χωρίς να τους ανοίξουν, και να πιστοποιήσουν τον αριθμό των εκλογέων που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα (άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 4648/2019) κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η περάτωσή της από την εφορευτική επιτροπή και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Αμέσως μετά ανοίγεται η κάλπη και αριθμούνται, χωρίς να ανοιχτούν, οι φάκελοι που περιέχονται σε αυτή. Η αρίθμηση των φακέλων γίνεται κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη.

Στη συνέχεια, κλείνεται και υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Το αποτέλεσμα της αρίθμησης των φακέλων και ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, γράφονται ολογράφως στο πρακτικό της επιτροπής.

Ύστερα, με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, κλείνονται μέσα σε ειδικό σάκο όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας, ο οποίος σφραγίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012 και τον οποίο παραλαμβάνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Επίσης, η εφορευτική επιτροπή πρέπει να συντάξει σημείωμα προς την οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή, στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

2. Ενέργειες από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και το τέλος των εργασιών της εφορευτικής επιτροπής

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος οφείλει, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και το τέλος των εργασιών της εφορευτικής επιτροπής, να προβεί στις εξής ενέργειες:
α) να ενημερώσει τον επόπτη εκλογών για το τέλος της ψηφοφορίας.
β) να παραδώσει στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή το σημείωμα της εφορευτικής επιτροπής, στο οποίο θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
γ) να μεταφέρει άμεσα ο ίδιος, εφόσον δεν είναι διπλωματικός υπάλληλος και ύστερα από συνεννόηση με τον επόπτη, με ευθύνη του αεροπορικώς στην Αθήνα τον εκλογικό σάκο και να τον παραδώσει με απόδειξη στην ΚΕφΕΕΕ του Εφετείου Αθηνών.

Σε περίπτωση που δικαστικός αντιπρόσωπος είναι διπλωματικός υπάλληλος, δηλαδή έχει οριστεί από πρόσωπα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4648/2019, ο σάκος παραδίδεται από αυτόν στον επόπτη εκλογών. Στην περίπτωση αυτή, ο σάκος μεταφέρεται και παραδίδεται στην ΚΕφΕΕΕ από τον ίδιο τον επόπτη εκλογών με ευθύνη του.

3. Ενέργειες από τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές

Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές μετά το τέλος της ψηφοφορίας σε όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους, θα πρέπει να ανακοινώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά με e-mail) στο Υπουργείο Εσωτερικών, το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, όπως αυτός προκύπτει από τα σχετικά σημειώματα των εφορευτικών επιτροπών, καθώς και την ημέρα αναχώρησης για την Ελλάδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εποπτών εκλογών, που μεταφέρουν τους εκλογικούς σάκους με τα στοιχεία της ψηφοφορίας (άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4648/2019).

Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές οφείλουν να διευκολύνουν και να συνδράμουν τους επόπτες εκλογών για την ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη των σάκων και την επιστροφή τους στην Ελλάδα (άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4648/2019).

4. Ενέργειες από την Ελληνική Αστυνομία

Για την ασφαλή μεταφορά των εποπτών κατά την επιστροφή τους, από το αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να παραδοθούν οι σάκοι με τα στοιχεία της ψηφοφορίας στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων Εξωτερικού (ΚΕφΕΕΕ) θα συνδράμει η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 34148/21.04.2023 κοινής απόφασης (Β’ 2682) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών.

Γ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ – ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο της αποσφράγισης των εκλογικών φακέλων και της διαλογής των ψήφων, καθώς και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, διενεργείται από το Εφετείο Αθηνών και συγκεκριμένα από την ΚΕφΕΕΕ και τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4648/2019. Για την αποσφράγιση των φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων των εκλογέων κάθε διπλωματικής περιφέρειας ορίζεται ξεχωριστή ειδική εφορευτική επιτροπή, εκτός αν λόγω του αριθμού των εκλογέων πρέπει κατά την κρίση του προϊσταμένου του Εφετείου να ορισθεί μία επιτροπή για περισσότερες διπλωματικές περιφέρειες ή να ορισθούν περισσότερες επιτροπές για μία διπλωματική περιφέρεια.

Με φροντίδα του Προέδρου της ειδικής εφορευτικής επιτροπής, όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας και της διαλογής παραδίδονται στην ΚΕφΕΕΕ. Η ΚΕφΕΕΕ εκδίδει το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή, ανά διπλωματική περιφέρεια, ανά χώρα και συνολικά. Για το σκοπό αυτό συντάσσει τον ανάλογο ειδικό πίνακα και την πράξη στο βιβλίο πρακτικών της. Κυρωμένο αντίγραφο του παραπάνω ειδικού πίνακα και της σχετικής πράξης της ΚΕφΕΕΕ αποστέλλονται, χωρίς καμία καθυστέρηση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, με φροντίδα του Προέδρου της.

Μετά το κείμενο της εγκυκλίου παρατίθενται σε παράρτημα το π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.» (Α’ 99), το π.δ. 48/2023 «Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας.» (Α’ 102), καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την εκλογική διαδικασία, ενώ με αντίτυπα του π.δ. 26/2012 (νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών) και του ν. 4648/2019 θα εφοδιαστούν όλοι οι αποδέκτες. Ο εφοδιασμός των εποπτών εκλογών και των εφορευτικών επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού με αντίτυπα της εγκυκλίου αυτής, θα γίνει με φροντίδα των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ