400919/11-10-2021
Έκδοση αποφάσεων παράτασης του εξω ιδρυματικού επιδόματος από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον τ. ΟΓΑ

Αρ. Πρωτ.: 400919
Ημ/νία: 11/10/2021

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας: 10677 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου//Ευαγγ. Φάγκρα
Τηλέφωνο: 2103891189 //2103891117
FAX: 2103891230
Email: d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μενάνδρου 41-43
Ταχ. Κώδικας: 10437 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ιωάννα Μαγκαβέτσου Τηλέφωνο: 2105240305
Email: tm.bparoxon.xrima@efka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Έκδοση αποφάσεων παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον τ. ΟΓΑ

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 344760/9.9.2021 έγγραφο της Δ/νσης Β΄Παροχών.

Αναφορικά με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την έκδοση αποφάσεων παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος, για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον τ. ΟΓΑ, για τις περιπτώσεις που η αρχική απόφαση έχει εκδοθεί από τμήμα Απονομής Συντάξεων, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει η σχετική μηχανογραφική εφαρμογή στα τμήματα Παροχών, σας γνωρίζουμε ότι για όσο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή η έκδοση των αποφάσεων αυτών από τα τμήματα Παροχών, αυτές θα εκδίδονται από τα τμήματα Απονομής Συντάξεων ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τις αποφάσεις παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος αντί των τμημάτων Παροχών θα εκδίδουν:
α) Για τα υποκαταστήματα στα οποία υπάρχουν τμήματα Απονομής Συντάξεων, τα τμήματα αυτά.
β) Για τα υποκαταστήματα στα οποία δεν υπάρχουν τμήματα Απονομής Συντάξεων, τα τμήματα Απονομής Συντάξεων των υποκαταστημάτων που τους εξυπηρετούν για απονομές.

ΓΙΑ ΤΟΝ τ. ΟΓΑ

Τις αποφάσεις παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος αντί των Τμημάτων Παροχών θα εκδίδουν:
α) Για την Περιφέρεια Αττικής, η Διεύθυνση ΣΤ’ Αναπηρίας, Ατυχημάτων & Αποκατάστασης
β) Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καθώς και του Αγίου Όρους, η Διεύθυνση Γ’ Απονομής Συντάξεων
γ) Για την υπόλοιπη Ελλάδα, οι κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες Απονομής Συντάξεων.

Η αρμόδια Γενική Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών η οποία είναι αποδέκτης του παρόντος εγγράφου, παρακαλείται να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε σε ικανό χρονικό διάστημα να είναι δυνατή η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τα τμήματα Παροχών.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ