40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/10.02.2022
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./ οικ.10330/Α325/07.10.2020 (Β΄4431, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615) κοινής υπουργικής απόφασης «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ως προς την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών

Αριθμ. 40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2022

(ΦΕΚ Β’ 640/15-02-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/ 1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).

3. Του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α΄ 178).

4. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄23).

5. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α΄114).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄184)»,

7. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α΄129).

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ( ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137).

9. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).

10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123), καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151)» (Α΄119).

11. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).

12. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) και με το π.δ. 47/2021 (Α΄121).

13. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) και με το π.δ. 47/2021 (Α΄121).

14. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).

16. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

17. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155).

18. Της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄2607).

19. Της υπ’ αρ. 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β΄4346).

20. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).

21. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 420).

22. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/10330/Α325/07.10.2020 (Β΄4431, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615) κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ)Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

23. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./οικ.3073/Α321/ 16.04.2020 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες» (Β΄1577, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1877, ΑΔΑ: Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ).

24. Της υπό στοιχεία οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β΄ 3201), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπό στοιχεία οικ. 11756/ Δ5/16.10.2018 (Β΄4776, διόρθωση σφάλματος Β΄5988) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

25. Της υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28.8.2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής» (Β΄1894).

26. Του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-06-2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

27. Του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 01-07-2014, p. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-122014, p. 37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44).

29. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».

30. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α΄ 178).

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ’ αρ. 351371/09.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τη διεύρυνση οριοθέτησης πληγεισών περιοχών με τα συνημμένα του.

2. Το υπ’ αρ. 5303/08.01.2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με την ορθή επανάληψη για τη διεύρυνση οριοθέτησης πληγεισών περιοχών.

3. Το υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7020/26.03.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο από Πολιτική Προστασία Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με το συνημμένο του.

4. Το υπ’ αρ. 407088/19.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τη διεύρυνση οριοθέτησης πληγεισών περιοχών.

5. Το υπ’ αρ. 444482/15.11.2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τη συμπλήρωση οριοθέτησης πληγεισών περιοχών με τα συνημμένα του.

6. Το υπ’ αρ. 218590/1114/11.02.2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη συμπλήρωση οριοθέτησης πληγεισών περιοχών με τα συνημμένα του.

7. Το υπ’ αρ. 19686/104/29.01.2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη διεύρυνση οριοθέτησης πληγεισών περιοχών.

8. Το υπ’ αρ. 256880/1325/03.12.2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη διεύρυνση οριοθέτησης πληγεισών περιοχών με τα συνημμένα του.

9. Το υπ’ αρ. 4235/07.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με τα συνημμένα του.

10. Το υπ’ αρ. 22717/31.01.2022 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

11. Την υπ΄ αρ. 25780/01.02.2022 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

12. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020.

13. Το γεγονός ότι οι πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ορίζονται ως φυσική καταστροφή, και επειδή, από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια τα οποία δεν βρίσκονται εντός των περιοχών που οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/10330/Α325/07.10.2020 (Β΄4431, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών,

αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1.1 Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/10330/Α325/07.10.2020 (Β΄4431, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ), κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α΄ 24), 1048/1980 (Α΄ 101), 1133/1981 (Α΄ 54), 1190/1981 (Α΄ 203), 1283/1982 (Α΄ 114) και με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του θέματος, οι οποίες ορίζονται ως φυσική καταστροφή, σε κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των παρακάτω περιοχών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
– Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλων Καλυβίων

Β) ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ.
– Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων.
– Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Πύλης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
– Δημοτική Κοινότητα Κόμματος της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων.

1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.1 Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών
(3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/τριας.

2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για:
i) ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο,
ii) επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:
– είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
– είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παραγράφου.
Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 3073/Α321/16-4-2020 (Β΄1577, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1877, ΑΔΑ: Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και στην υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28-8-2015 (Β΄1894, ΑΔΑ: Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών.
Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τις προαναφερόμενες πλημμύρες και ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, διέπεται από τις διατάξεις:

α) της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/10330/Α325/07.10.2020 (Β΄4431, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και

β) της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.3073/Α321/ 16.4.2020 (Β΄1577, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1877, ΑΔΑ: Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ