40056 ΕΞ 2023
Παροχή της διαδικτυακής Υπηρεσίας «Διασταύρωση ΙΒΑΝ – ΑΦΜ» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμ. 40056 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 5463/14.09.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη,

A. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και, ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

5. Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

6. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπ’ αρ. 10129/20-10-2021 αίτημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το υπ’ αρ. 10298/ 4-11-2021 αίτημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το υπ’ αρ. 15004/27-9-2022 αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, το υπ’ αρ. αίτημα 16688/13-1-2023 του Υπουργείου ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υπ’ αρ. 16058/2-12-2022 αίτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπ’ αρ. 16516/9-1-2023 αίτημα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ., για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Διασταύρωση ΙΒΑΝ – ΑΦΜ».

Δ. Το υπ’ αρ. 17885/6-10-2022 έγγραφο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το υπ’ αρ. 48267/2-12-2021 έγγραφο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το υπ’ αρ. 2109/28-9-2022 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, το υπ’ αρ. έγγραφο 10425/3-3-2023 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υπ’ αρ. 710/239379/28-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπ’ αρ. 2857/7-7-2023 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) προς τη Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση ΙΒΑΝ – ΑΦΜ».

Ε. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση ΙΒΑΝ – ΑΦΜ» στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων του δημοσίου τομέα:

– “ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΜ ΜΕ IBAN” του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

– “Σύστημα Διαχείρισης Δήμου ΒΒΒ Τ.Ι.Α.” του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

– “ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΒΑΝ-ΑΦΜ ΔΛΤΝ” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

– “Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αρχής Πληρωμών” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

– “e-services minagric” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

– “Εθνική Πύλη ΕΚΟΜΕ” του Εθνικού Κέντρου Οπτικο-ακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)

Η μέθοδος-λειτουργία διασταυρώνει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN με έναν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (confirmAccount).

2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθεται η υπηρεσία, καθώς και ο σκοπός χρήσης της ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α/αΑρ. αιτήμ.ΦΟΡΕΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.10129ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΜ ΜΕ IBANΔιενέργεια ταυτοποίησης του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ)δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού και επιβεβαίωση κατόχου τραπεζικού λογαριασμού.παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α’139) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4704/2020
2.10298ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΣύστημα Διαχείρισης Δήμου ΒΒΒ Τ.Ι.Α.Διενέργεια ταυτοποίησης του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ)δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού και επιβεβαίωση κατόχου τραπεζικού λογαριασμού.παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α’139) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4704/2020
3.15004ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΒΑΝ-ΑΦΜ ΔΛΤΝΔιενέργεια ταυτοποίησης του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ)δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού και επιβεβαίωση κατόχου τραπεζικού λογαριασμού.παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4704/2020
4.16688ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΠληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αρχής ΠληρωμώνΔιενέργεια πληρωμών Δημοσίου Γ.Λ.Κπαρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α’139) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4704/2020
5.16058ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ«e-services minagric»Για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και συγκεκριμένα στις Συμβάσεις• ν. 4412 με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
• ν. 4704/2020 άρθρο 18 (Α’133)
6.16516ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ«Εθνική Πύλη ΕΚΟΜΕ»Για τις διαδικασίες του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΚΟΜΕ• ν. 4270/2014 με θέμα «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143)

• ν. 4704/2020 άρθρο 18 (Α’133)