40002/14-04-2022
Εγκύκλιος Οδηγία για τη δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά την πρώτη Κυριακή του Μαΐου 2022, δυνάμει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013

Αθήνα, 14-04-2022
Αριθ. Πρωτ. : 40002 – 14-04-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας:106 77
Τηλέφωνο:210 3893572
Email:gen-sec@gge.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος Οδηγία για τη δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων κατά την πρώτη Κυριακή του Μαΐου 2022, δυνάμει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
1.2 Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
1.3 Του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και ιδίως της παρ.1 του άρθρου 16 αυτού.
1.4 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).
1.5 Του π.δ. 5/2022 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
1.6 Του π.δ. 80/2019 (Α’ 118) «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού».
1.7 Του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
1.8 Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.9 Του π.δ. 84/2019 (A’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
1.10 Την υπό στοιχεία 61162/01-06-2021 (ΥΟΔΔ 437) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
1.11 Την υπό στοιχεία 33566/07-04-2022 (Β’ 1758) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 σε άλλη εργάσιμη ημέρα».
1.12 Το γεγονός ότι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου 2022 συμπίπτει με τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και τις εκδηλώσεις τιμής των αγώνων των εργαζόμενων για ένα Κράτος Δικαίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε εργαζόμενου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, και επειδή η πρώτη Κυριακή του Μαΐου 2022 συμπίπτει με τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, η δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων μετατίθεται χρονικά την επόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 8 Μαΐου 2022. Τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 1η Μαΐου 2022 θα παραμείνουν κλειστά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ