4000/3/98-ιβ’/16-02-2024
Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής άδειας διαμονής

Αριθμ. 4000/3/98-ιβ’/2024

(ΦΕΚ Β’ 1761/19-03-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ιζ΄ του άρθρου 1 και των άρθρων 8, 9 και 25 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄80), σε συνδυασμό με την περ. ιη’ του άρθρου 4 και των άρθρων 10, 11 και 16 του ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης» (Α’ 81),
β. του άρθρου 179 του ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης» (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 5079/2023 «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215),
γ. του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2024/16-α/14.02.2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 31-03-2024 έως και 31-12-2024 επιτρέπεται, μία ή περισσότερες φορές, η έξοδος προς τρίτη χώρα, εκτός κρατών μελών Σένγκεν και η επανείσοδος, πολιτών τρίτων χωρών, νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα, κατόχων:
α) Ισχύουσας βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των άρθρων 10 και 11 του ν. 5038/2023 ή
β) ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής βάσει του άρθρου 16 του ν. 5038/2023, εφόσον αναχωρούν από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και φέρουν ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμένο από τη χώρα μας.

2. Ομοίως, επιτρέπεται έως την 31-12-2024 η επανείσοδος των ανωτέρω κατηγοριών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον έχουν αναχωρήσει ή πρόκειται να αναχωρήσουν από τη χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως και 30-03-2024, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 1 και δεν έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί απορριπτική ή ανακλητική απόφαση επί των αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας και ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης αντίστοιχα.

3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 5038/2023.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 31.03.2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ