3961 ΕΞ 31-01-2023
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ» και «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος/Τουρισμός για όλους», στο πληροφοριακό σύστημα Tourism4all της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 3961 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 562/06-02-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη,

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. To καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14.10.2021 και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).

Ε. Την υπ’ αρ. 13958/11.07.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” 2022» (Β’ 3652) και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 13958/2022 (Β’ 3652) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’3949) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΣΤ. Τα αιτήματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, υπ’ αρ. 14228/12.07.2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος/Τουρισμός για όλους» και την υπ’ αρ. 14080/02.07.2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ», στην Ε.Δ.Α. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα έγγραφα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, υπ’ αρ. 12520/15.07.2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος/Τουρισμός για όλους» και υπ’ αρ. 12521/15.07.2022 για τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ», προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση στο πληροφοριακό σύστημα Tourism4all της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών:
Α) «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος/Τουρισμός για όλους», με τη μέθοδο: Λήψη βασικών στοιχείων για τον καθορισμό ένταξης ενός προσώπου στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2022» Λειτουργία getTourismIncome2022.
Η λειτουργία επιστρέφει τα αναγκαία στοιχεία για τον καθορισμό της ένταξής του στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2022».
Β) «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ», με τη μέθοδο:
Λήψη στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ, μόνο με ποσοστό (χωρίς περιγραφή πάθησης) Λειτουργία getValidDisabilityCertPerc.
Η λειτουργία κάνει άντληση των στοιχείων αναπηρίας, χωρίς την αναλυτική περιγραφή της πάθησης, από το πιστοποιητικό αναπηρίας με βάση τον ΑΜΚΑ ενός προσώπου και την ημερομηνία αναφοράς.
Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες αφορούν στις περιπτώσεις επαλήθευσης στοιχείων δυνητικών δικαιούχων της δράσης «Τουρισμός για όλους» 2022, ειδικότερα α) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 και β) των παρ. 2 και 4 του άρθρου 2, της υπ αρ. 13958/11.07.2022 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στην ΚτΠ ΑΕ διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

3. Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

4. Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ως υπηρεσία λήπτης των διαδικτυακών υπηρεσιών, έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 31 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ