3960 ΕΞ 31-01-2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επαγγελματικών Οχημάτων για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.» της ΑΑΔΕ, στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Αριθμ. 3960 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 562/06-02-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη,

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
2. του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136),
3. των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
4. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
5. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
6. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
7. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α’ 45),
8. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
9. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
10. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
11. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Το καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14.10.2021 και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5111).

Ε. Την υπ’ αρ. 3345/02-06-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση“Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” (Β’ 2798) και ιδίως το Μέρος Γ’ αυτής που αναφέρεται στο Πρόγραμμα ΙΙI: «Ψηφιακές Συναλλαγές».

ΣΤ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1103112 ΕΞ 2021 έγγραφο της ΑΑΔΕ «Αίτημα διάθεσης στοιχείων οχημάτων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ» για διάθεση των υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

Ζ. Το υπ’ αρ. 16135/07.12.2022 αίτημα διαλειτουργικότητας της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ) για διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επαγγελματικών Οχημάτων για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.», στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Η. Το υπ’ αρ. 22072/12.12.2022 έγγραφο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ) προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.), με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επαγγελματικών Οχημάτων για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.».

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επαγγελματικών Οχημάτων για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.» μέσω του ΚΕ.Δ. στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ψηφιακές Συναλλαγές ΚτΠ ΜΑΕ» της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), με τη μέθοδο «Λήψη στοιχείων Επαγγελματικών Οχημάτων-getOximataEpagInfo».
Η λειτουργία getOximataEpagInfo καλείται με παράμετρο τον ΑΦΜ και επιστρέφει τον αριθμό των Επαγγελματικών Οχημάτων που κατέχει ο ΑΦΜ του υπόχρεου.
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η άντληση του πλήθους των οχημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε αιτούσα επιχείρηση κατά την υποβολή αίτησης για το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές ΜΜΕ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3345/02-06-2022 (Β’ 2798) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ) έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμο κίνδυνο ή τυχαία απειλή. Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ) και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό για τον ανωτέρω σκοπό.
Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 31 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ