39231/13.4.2022
Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

Αθήνα, 13/4/2022
Αριθ. Πρωτ.: 39231 – 13/4/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ – ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 106 77
Πληροφορίες: Γεωργία Φώτη, Δήμητρα Σιαχάμη
Τηλέφωνο: 210 3893 170, 210 3893 478
Email: gfoti@, mindev.gov.gr,
dsiachami@mindcv.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία».

Με την παρούσα κοινοποιείται προς ενημέρωση και εφαρμογή, καθ’ ό μέρος αφορά στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Κατά λόγο αρμοδιότητας, σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 2022 (τεύχος L 111), προστίθεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 833/2014 άρθρο 5 (ια), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του οποίου:

«1. Απαγορεύεται η ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 3, παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 και 14 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ1, των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ2, του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε) και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ3, καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ4, σε ή με:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία· β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις»·

Όπως, δε, διαπιστώνεται εναργώς από την επισκόπηση της παραπάνω ρύθμισης, η απαγόρευση σύναψης και συνέχισης της εκτέλεσης δεν περιορίζεται μόνο σε δημόσιες συμβάσεις με ή σε Ρώσους υπήκοους ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα στη Ρωσία, αλλά επεκτείνεται και σε δημόσιες συμβάσεις στις οποίες οντότητες και φορείς συμμετέχουν, υπό τις προδιαγραφόμενες στην οικεία ρύθμιση προϋποθέσεις, είτε στο πλαίσιο της κατοχής δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, είτε στο πλαίσιο της υπεργολαβίας και της δάνειας εμπειρίας.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 (ια) απαριθμούνται κατά τρόπο περιοριστικό οι περιπτώσεις εκείνες που, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται, κατά παρέκκλιση από τα παραπάνω διαλαμβανόμενα, να επιτρέπουν την ανάθεση και τη συνέχιση της εκτέλεσης συμβάσεων σε ή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αυτού άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 (ια), το οικείο κράτος μέλος υποχρεούται να ενημερώσει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε σχετική άδεια που χορηγεί, εντός προθεσμίας δύο (2) εβδομάδων από τη χορήγηση της άδειας.

Τέλος, εφιστάται, ιδίως, η προσοχή στη θεσπιζόμενη δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 5 (ια) μεταβατική περίοδο· Συγκεκριμένα, η κατά τα ανωτέρω απαγόρευση σύναψης και συνέχισης της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δεν καταλαμβάνει την εκτέλεση έως τις 10 Οκτωβρίου 2022 συμβάσεων, που συνήφθησαν πριν από τις 9 Απριλίου 2022.

Ο κοινοποιούμενος με την παρούσα Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύει άμεσα από την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από 9 Απριλίου 2022.

 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Σωτήριος Αναγνωστόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
κ.α.α.
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ