39228/04-08-2023
Προσδιορισμός της διαδικασίας διαβίβασης της αναφοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους αρμόδιους δημόσιους φορείς καθώς και της προθεσμίας επικοινωνίας και ενημέρωσής της για την εξέλιξη της αναφοράς, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 24 του νόμου

Αριθμ. 39228/2023

(ΦΕΚ Β’ 5044/10-08-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4990/2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» και ιδίως των άρθρων 1, 12, 14, 15, 16 και 24 παρ. 5 (Α’ 210).
β. Του Κεφαλαίου Η’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972]και άλλες διατάξεις» (Α’ 184/2020) και ιδίως των άρθρων 39, 40 και 41.
γ. Του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ιδίως των άρθρων 82, 83, 87 και 91.
δ. Του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131).
ε. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4727/2020 (Α’184) «Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
στ. Του άρθρου 24 παρ. 5, περ. ε’ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
ζ. Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
η. Του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).
θ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

3. Τον ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Α’ 137/2019).

4. Την υπό στοιχεία Υ23/14-07-2021 διαπιστωτική πράξη του Πρωθυπουργού με θέμα «Διαπιστωτική πράξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 549/2019) και αναπληρώνεται από τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4622/2019.

5. Την υπ’ αρ. οικ.11699/19.05.2020 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) (Β’ 1991)».

6. Το υπ’ αρ. οικ. 22161/16-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Ανάληψη καθηκόντων της Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε θέση αναπλ. Διοικητή».

7. Την υπό στοιχεία 19965 ΕΞ/05.07.2023 (Ορθή επανάληψη) γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα: «Παροχή γνώμης βάσει της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4990/2022 (A’ 210) σχετικά με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης για τον προσδιορισμό της διαδικασίας διαβίβασης της αναφοράς από την Ε.Α.Δ. στους αρμόδιους δημόσιους φορείς καθώς και την προθεσμία επικοινωνίας και ενημέρωσής της για την εξέλιξη της αναφοράς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12».

8. Την ανάγκη προσδιορισμού της διαδικασίας διαβίβασης της αναφοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στους αρμόδιους δημόσιους φορείς καθώς και της προθεσμίας επικοινωνίας και ενημέρωσής της για την εξέλιξη της αναφοράς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4990/2022 (Α’ 210).

9. Την υπ’ αρ. 38609/2.8.2023 εισήγηση του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο προσδιορισμός της διαδικασίας διαβίβασης της αναφοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) στους αρμόδιους δημόσιους φορείς καθώς και της προθεσμίας επικοινωνίας και ενημέρωσής της για την εξέλιξη της αναφοράς, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4990/2022 (Α’ 210).

Άρθρο 2
Διαδικασία διαβίβασης αναφορών σε αρμόδιους δημόσιους φορείς

1. Οι αναφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (Α’ 210) και υποβάλλονται στην Ε.Α.Δ. κατά το άρθρο 12 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) αλλά δεν εμπίπτουν στις καθ’ ύλην αρμοδιότητές της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διαβιβάζονται προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τα αρμόδια όργανα προς διερεύνηση, με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους. Οι αναφορές που υποβάλλονται στην Ε.Α.Δ. γραπτώς ή προφορικώς με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού τεκμηρίωσης, μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή για τη διαβίβασή τους με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αναφορές που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Προς τον σκοπό της διαβίβασης του ψηφιακού αρχείου κάθε αναφοράς και τυχόν συνοδευτικού υλικού, αρμόδιο στέλεχος της Ε.Α.Δ. επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αρμόδιο δημόσιο φορέα ή με το αρμόδιο όργανο, ενημερώνοντας για την ύπαρξη της αναφοράς και υποβάλλοντας ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα γνωστοποίησης των στοιχείων του προσώπου το οποίο θα οριστεί για τη διερεύνησή της και συγκεκριμένα του ονοματεπώνυμου, της ιδιότητας, του τηλεφωνικού αριθμού και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Κατόπιν αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των στοιχείων επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου για τη διερεύνηση της αναφοράς, η Ε.Α.Δ. αποστέλλει το ψηφιακό αρχείο της αναφοράς και το τυχόν συνοδευτικό υλικό με ενσωμάτωση σε συμπιεσμένο αρχείο προστατευμένο με κρυπτογράφηση, ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ορισμένου προσώπου.

4. Το πρόσωπο στο οποίο έχει αποσταλεί το αρχείο της παρ. 3 του παρόντος υποχρεούται να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατόν με το στέλεχος της Ε.Α.Δ., τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της παραγράφου 2 του παρόντος, προκειμένου να διενεργηθεί η αυθεντικοποίησή του, να του χορηγηθεί τηλεφωνικά ο κωδικός αποκρυπτογράφησης του συμπιεσμένου αρχείου και, τέλος, να ενημερώσει άμεσα την Ε.Α.Δ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την επιτυχή αποκρυπτογράφηση του συμπιεσμένου αρχείου και εξαγωγή του περιεχομένου του.

5. Με τον ίδιο ως άνω τρόπο διαβιβάζεται απευθείας στο ορισμένο από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα ή το αρμόδιο όργανο πρόσωπο που διερευνά την αναφορά, τυχόν μεταγενέστερο πρόσθετο υλικό που σχετίζεται με την αναφορά.

6. Σε περίπτωση ανάγκης χορήγησης περαιτέρω στοιχείων ή/και παροχής διευκρινήσεων σχετικών με την αναφορά, η επικοινωνία με τον αναφέροντα διενεργείται αποκλειστικά από την Ε.Α.Δ., κατόπιν υποβολής, γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικού αιτήματος του ορισμένου, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η διερεύνηση της αναφοράς.

7. Σε περιπτώσεις αιτιολογημένης αδυναμίας χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα ή το αρμόδιο όργανο, η Ε.Α.Δ. ενημερώνει γραπτώς για την ύπαρξη της αναφοράς και αποστέλλει ταχυδρομικά υπογεγραμμένο έγγραφο υποβάλλοντας αίτημα γνωστοποίησης των στοιχείων του προσώπου το οποίο θα οριστεί για τη διερεύνησή της και συγκεκριμένα του ονοματεπώνυμου, της ιδιότητας, του τηλεφωνικού αριθμού και της ταχυδρομικής διεύθυνσης. Κατόπιν παροχής των στοιχείων επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου για τη διερεύνηση της αναφοράς, η Ε.Α.Δ. διαβιβάζει ταχυδρομικά, συστημένα με απόδειξη παραλαβής, ψηφιακό μέσο (όπως ψηφιακό δίσκο-cd, φηφιακό δίσκο βίντεο-dvd, μνήμη usb-usb memory stick) που περιέχει το αρχείο της αναφοράς και τυχόν συνοδευτικό υλικό σε συμπιεσμένο αρχείο προστατευμένο με κρυπτογράφηση. Ο φάκελος αποστολής φέρει επισήμανση η οποία υποδηλώνει ότι περιέχει αναφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (Α’ 210). Με την παραλαβή του φακέλου, το αρμόδιο προς διερεύνηση της αναφοράς πρόσωπο οφείλει να επιβεβαιώσει πάραυτα για την παραλαβή το αρμόδιο στέλεχος της Ε.Α.Δ., τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο διαβιβαστικό έγγραφο και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του παρόντος.

8. Τα αρχεία, προς διαβίβαση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς ή στα αρμόδια όργανα, είναι απαλλαγμένα από δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και από κάθε είδους πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν, άμεσα ή έμμεσα, στην αναγνώριση ή ταυτοποίηση του αναφέροντος, με τη χρήση, μεταξύ άλλων, τεχνικών ψευδωνυμοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4990/2022 (Α’210) και ιδίως των διατάξεων σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

9. Αν η αναφορά που υποβάλλεται στην Ε.Α.Δ. κατά το άρθρο 12 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) περιλαμβάνει πληροφορίες για τις παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ε.Α.Δ. ενημερώνει τον αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για την αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει της παρ. 5 του άρθρου 11 του νόμου. Αν η ενημέρωση του αναφέροντα δεν είναι εφικτή, τότε η αναφορά διαβιβάζεται από την Ε.Α.Δ. αυτούσια στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ασκεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της ως εξωτερικός δίαυλος για τις εν λόγω παραβιάσεις.

10. Αν η αναφορά που υποβάλλεται στην Ε.Α.Δ. κατά το άρθρο 12 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (Α’ 210) ούτε στις καθ’ ύλην αρμοδιότητές της, αρμόδιο στέλεχός της, την αρχειοθετεί και ενημερώνει τον αναφέροντα για τη σχετική αναρμοδιότητα ενώ προς υποβοήθηση του αναφέροντα, δύναται να τον ενημερώσει για την αρμοδιότητα άλλου φορέα. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία διαπιστωθούν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, διαβιβάζεται αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα ενημερώνοντας τον αναφέροντα. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12.

Άρθρο 3
Υποχρέωση ενημέρωσης της Ε.Α.Δ.

1. Οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς και τα αρμόδια όργανα στους οποίους έχει διαβιβαστεί η αναφορά για διερεύνηση έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ενημέρωση στην Ε.Α.Δ. σχετικά με την πορεία της.

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 του παρόντος αφορά ιδίως το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η διερεύνηση της διαβιβασθείσας αναφοράς. Η ενημέρωση απευθύνεται προς το στέλεχος της Ε.Α.Δ. το οποίο μερίμνησε αρχικά για τη διαβίβαση της αναφοράς, αφορά στην εξέλιξη της διερεύνησης της αναφοράς και ιδίως τις διαδικασίες που κινήθηκαν, και διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα των δύο (2) μηνών, με έναρξη της προθεσμίας την ημερομηνία διαβίβασης της αναφοράς στον αρμόδιο φορέα.

3. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών που κινήθηκαν για τη διερεύνηση της αναφοράς, το πρόσωπο του αρμόδιου δημόσιου φορέα ή του αρμόδιου οργάνου στο οποίο έχει ανατεθεί η διερεύνηση της αναφοράς υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί την Ε.Α.Δ. για την έκβαση της υπόθεσης.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2023

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ