3916οικ./01-03-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 86979οικ/29-11-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών» (Β’ 4163).

 

(ΦΕΚ Β 1640/11.3.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 13 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

δ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),

ε) του π.δ 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/ 2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

2. Την υπ’ αρ. 86979οικ/29-11-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών» (Β’ 4163).

3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 2 του προοιμίου κοινής υπουργικής απόφασης προκειμένου να ορίζεται ρητώς ο δικαιούμενος πρόσβασης και κίνησης του ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση αντικειμενικής και μακρόχρονης αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του συμβολαιογράφου, ο οποίος ως υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού τηρούσε τον ανωτέρω λογαριασμό.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 86979οικ/29-11-2017 (Β’ 4163) κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών “Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών”, ως εξής:

Στο άρθρο 2 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 5: “Ο ορισθείς προσωρινός ή οριστικός φύλακας του αρχείου αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος ή παραιτηθέντος ή τεθέντος σε αργία ή παυθέντος συμβολαιογράφου δύναται, με σκοπό την περαίωση της διαδικασίας διενεργηθέντων πλειστηριασμών και τη διανομή του πλειστηριάσματος, να κινεί τον Ειδικό Ακατάσχετο Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό, τον οποίο αυτός, ως εν ενεργεία συμβολαιογράφος και υπάλληλος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, τηρούσε σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα”.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 86979οικ/29-11-2017 (Β’ 4163) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών
Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΔΗΣ