39027/04-05-2023
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εντός Ελλάδας) Εποπτών εξωτερικού, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, (εκτός Ελλάδας-απόδημοι) για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 καθώς και του τρόπου καταβολής τους

Αριθμ. 39027/2023

(ΦΕΚ Β’ 3074/09-05-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
γ) Του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).
δ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (A’ 184).
ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
στ) Του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (A’ 91).
ζ) Των άρθρων 68 και 108 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» (Α’ 114).
η) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και Καθορισμός των Αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 123).
θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ι) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 153).
ια) Του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99).
ιβ) Του π.δ. 47/2023 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 101).

2. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ.: 2/56533/0022/10.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας Οικονομικών και Μεταφορών Επικοινωνιών «Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα» (Β’ 1772).

4. Την υπ’ αρ. 36395/27.04.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών «Καθορισμός του αριθμού Εποπτών εκλογών, Αναπληρωτών Εποπτών και των προθεσμιών για το διορισμό και την άφιξη αυτών και των Γραμματέων τους στην οικεία Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή, για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν εκτός Ελληνικής Επικράτειας κατά τις βουλευτικές εκλογές της 20ής Μαΐου 2023» (Β’ 2847).

5. Την υπ’ αρ. 44/3-5-2023 Εισήγηση ΓΔΟΥ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00 €) περίπου και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. (Ειδικός Φορέας 1007-206 και ΑΛΕ 2420916001),

αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης και Oδοιπορικών εξόδων

1. Στους διοριζόμενους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, και αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:
α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και
β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λπ., δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 2
Καθορισμός Αποζημίωσης

Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:
α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 3
Καθορισμός Ημερών Αποζημίωσης

Α. ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης.
Στους αναπληρωτές Εφόρους καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης.
Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
β1. Για τους τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται ημέρες αποζημίωσης ως εξής:
i. Εννέα (9) ημέρες απασχόλησης:
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες, ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδος και Κως) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία του Νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του Νομού Αττικής, Γαύδος του Νομού Χανίων, Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, Θάσος του Νομού Καβάλας, Ψαρά και Οινούσσες του Νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του Νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους.
ii. Οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης:
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού που υπηρετούν.
Στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.
iii. Επτά (7) ημέρες απασχόλησης:
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν.
Οι δικαιούχοι αποζημίωσης που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους.
β2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
i. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης:
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία του Νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του Νομού Αττικής, Γαύδος του Νομού Χανίων, Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, Θάσος του Νομού Καβάλας, Ψαρά και Οινούσσες του Νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του Νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους.
ii. Τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης:
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού που υπηρετούν.
Στους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά δεν υπηρετούν στους νομούς αυτούς.
iii. Τρεις (3) ημέρες απασχόλησης:
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν.
Στους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.
β3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
i. Μία (1) ημέρα απασχόλησης:
Στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων

Η ορισθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα αποζημίωση, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα προκαταβάλλονται στους Έφορους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου υπηρετούν.
β. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα της περ. i των παρ. β1. και β2. του άρθρου 3 και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας που υπηρετούν.
Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους, δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και προκαταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.
γ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν στην περίπτωση που για τη μετάβαση στο εκλογικό τμήμα απαιτείται χρήση ακτοπλοϊκού μέσου.
δ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε τμήματα ετεροδημοτών, εντός του νομού που υπηρετούν και απαιτείται μετάβαση για την παράδοση του εκλογικού σάκου σε Εφετείο εκτός νομού.

Άρθρο 5
Οδοιπορικά έξοδα αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.τ.λ.

Τα οδοιπορικά έξοδα καλύπτουν τη μετάβαση από την έδρα του δικαιούχου στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο ή εφετείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους.
α. Αρμόδια όργανα
Τα κατ’ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:
i. Για τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.
ii. Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.
iii. Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:
Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την απόσταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα του Εφόρου και αντίστροφα και,
Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν εκδοθεί από τους Εφόρους η σχετική απόφαση, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών δύνανται να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση.
iv. Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
β. Υπολογισμός οδοιπορικών εξόδων Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:
i. Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
ii. Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά τη χορηγούμενη έκπτωση.
iii. Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας, το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά τη χορηγούμενη έκπτωση. Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής ή και ολόκληρη η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο. Το ποσό που θα καθοριστεί από τις αρχές του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, συναρτήσει των τοπικών κατά περίπτωση συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου, όπου αυτό επιβάλλεται, κατά την εκτίμηση των αρχών του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.

Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.τ.λ. εντός Νομού

1. Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος.

2. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους, η καταβολή της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ αίτησης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο https://ekloges.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

3. Οι δικαιούχοι, ο καθένας ξεχωριστά, αφού συνδεθούν στην σχετική εφαρμογή, θα συμπληρώνουν τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), στον οποίο ο αιτών θα εμφανίζεται τουλάχιστον ως συνδικαιούχος, και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Η πληρωμή της αποζημίωσης, πραγματοποιείται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ./ΥΠΨΗΔ.
Μέσα από την ίδια εφαρμογή οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα στάδια επεξεργασίας και πληρωμής της αποζημίωσης. Επισημαίνουμε ότι το IBAN το οποίο θα υποβληθεί από τους δικαιούχους θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετο

4. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται, όπως ανωτέρω, και από τον αναπληρωτή αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, στην περίπτωση που αυτός διοριστεί και εκτελέσει καθήκοντα τακτικού αντιπρόσωπου.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ. Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Η συμπλήρωση και η υποβολή από τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο άρθρο και,
β) Η συμπλήρωση από τον τακτικό Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή τον αναπληρωτή που θα εκτελέσει χρέη τακτικού των υποχρεωτικών πεδίων που ζητούνται και αφορούν στο ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ των Γραμματέων των Εφορευτικών Επιτροπών και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί.

6. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ./ΥΠΨΗΔ) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.τ.λ. που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.

Άρθρο 7
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των εντύπων του Παραρτήματος I και του Παραρτήματος II.

1. Τα Παραρτήματα I και II υποβάλλονται από τους Εφόρους αντιπρόσωπων της δικαστικής αρχής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στον δικτυακό τόπο https://ekloges.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή κωδικούς δημόσιας διοίκησης, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, το αργότερο μέχρι και τις 24 Μαΐου 2023. Ύστερα από την οριστικοποίηση της υποβολής των παραπάνω δίνεται και η δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων αυτών.

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Η συμπλήρωση του εντύπου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι αφορά:
α) Στις περιπτώσεις όπου οι τακτικοί αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής αντικαθίστανται από αναπληρωτές στην εκλογική Περιφέρεια στην οποία έχει διοριστεί ο Έφορος.
β) Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αντικατάσταση δικαστικού αντιπροσώπου που άσκησε καθήκοντα σε ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ οπότε και απαιτείται η σύνταξη ξεχωριστού Παραρτήματος Ι με συμπλήρωση του πεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τον «ΠΙΝΑΚΑ Β’: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ» που επισυνάπτεται στη παρούσα.

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Η συμπλήρωση του εντύπου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ αφορά:
α) Στις περιπτώσεις που ο Έφορος κρίνει ότι ο αναπληρωτής Έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που εκτέλεσε μερικώς τα καθήκοντά του, δικαιούται μέρος της αποζημίωσης.
Στη στήλη 7 του παραρτήματος ΙΙ ο Έφορος συμπληρώνει τον αριθμό των ημερών αποζημίωσης, που κατά την κρίση του Εφόρου δικαιούνται να λάβουν οι δικαιούχοι των προηγούμενων εδαφίων, και θα αντιστοιχούν στις ημέρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οι ημέρες αποζημίωσης ανά δικαιούχο, όπως θα συμπληρωθούν στο έντυπο ΙΙ, δεν θα υπερβαίνουν τις ορισθείσες, κατά περίπτωση, ημέρες αποζημίωσης του άρθρου 3.
Στο Έντυπο αυτό δεν συμπληρώνονται αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που συνέδραμαν τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο ως βοηθοί δεν δικαιούνται διαφορετικής αποζημίωσης από τους λοιπούς αναπληρωτές δικαστικούς αντιπροσώπους.
β) Στις περιπτώσεις που ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος δεν δήλωσε παρουσία στον Έφορο της οικείας εκλογικής Περιφέρειας. Σε αυτή την περίπτωση ο Έφορος στην στήλη 7 του παραρτήματος συμπληρώνει τον αριθμό μηδέν (0).
Στις περιπτώσεις που καθήκοντα τακτικού Εφόρου θα εκτελέσει με ορισμό ο αναπληρωτής Έφορος, τότε τα παραρτήματα Ι και ΙΙ συμπληρώνει ο Έφορος που τελικά άσκησε καθήκοντα τακτικού.
γ) Σε περίπτωση που ο Έφορος κρίνει ότι δικαστικοί αντιπρόσωποι διορισμένοι σε ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ που εκτέλεσαν μερικώς τα καθήκοντά τους δικαιούνται μέρος της αποζημίωσης τότε απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού Παραρτήματος ΙΙ με συμπλήρωση του πεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τον «ΠΙΝΑΚΑ Β’: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΚΗΣΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ» που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης Εφόρου, ο αναπληρωτής Έφορος που ορίστηκε και άσκησε καθήκοντα τακτικού, δύναται να συμπεριλάβει στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙ τον τακτικό Έφορο που δεν εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα έντυπα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ είναι συγκεντρωτικά και περιλαμβάνουν όλα τα πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου Εφόρου που εμπίπτουν στα προηγούμενα εδάφια.

4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου Εφόρου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα έντυπα των παραρτημάτων Ι και ΙΙ συμπληρώνονται με τη λέξη «ΟΥΔΕΝ» και υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

5. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ./ΥΠΨΗΔ αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων του περιεχομένου των υποβληθέντων παραρτημάτων Ι και ΙΙ στο πληροφοριακό σύστημά της.

Άρθρο 8
Περιπτώσεις μη καταβολής μέρους ή του συνόλου της αποζημίωσης στους δικαιούχους του άρθρου 6

1. Σε περίπτωση που σε κάποιο δικαιούχο δεν καταβληθεί μέρος ή το σύνολο της δικαιούμενης αποζημίωσης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. και καταθέτει αίτηση ελέγχου του φακέλου με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής:
αα) Επικυρωμένο αντίγραφο του διορισμού τους.
αβ) Βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επικυρωμένο αντίγραφο της απόδειξης παράδοσης του σάκου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.
αγ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
β) Για τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής:
βα) Επικυρωμένο αντίγραφο διορισμού τους.
ββ) Βεβαίωση του οικείου Εφόρου των δικαστικών αντιπροσώπων, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των ημερών, κατά τις οποίες είχαν τεθεί στη διάθεση του Εφόρου.
βγ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
γ) Για τους Εφόρους και τους αναπληρωτές αυτών:
γα) Επικυρωμένο αντίγραφο του διορισμού τους.
γβ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
δ) Για τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών:
δα) Η βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η πρόσληψή τους και η εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δβ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

2. Σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της παρ. 1 προκύψει υποχρέωση καταβολής αναδρομικών διαφορών ή επιπλέον ποσών από αυτά που καταβλήθηκαν αρχικά, η καταβολή πραγματοποιείται για το τρέχον οικονομικό έτος από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ./ΥΠΨΗΔ και για τα επόμενα έτη από το ΥΠ.ΕΣ. με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα.

3. Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπου απαιτείται -και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται το ΥΠ.ΕΣ./Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Το ΥΠ.ΕΣ. είναι επίσης αρμόδιο να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων.

5. Το ΥΠ.ΕΣ. δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο κρίνει σκόπιμο από τον δικαιούχο καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, τα οποία υποχρεούνται σε άμεση παροχή των σχετικών στοιχείων.

6. Το ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή τυχόν αρχικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το ΥΠ.ΕΣ. επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.

7. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αίτησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η καταβολή της αποζημίωσης δύναται να αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

8. Το ΥΠ.ΕΣ. μετά τον έλεγχο του φακέλου, καταρτίζει πόρισμα ελέγχου. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η αίτηση πρέπει να γίνει αποδεκτή συμπληρώνεται το Παράρτημα ΙΙ το οποίο και αποστέλλεται προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ./ΥΠΨΗΔ προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις ως άνω παραγράφους του παρόντος.

Άρθρο 9
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κ.τ.λ. εκτός νομού

α) Η καταβολή της αποζημίωσης καθώς και των οδοιπορικών εξόδων στους έφορους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, και στους αναπληρωτές αυτών που υπηρετούν εκτός νομού, θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο: https://ekloges.gsis.gr.
Η σύνδεση των δικαιούχων στην εν λόγω εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet. Για να υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση, οι δικαιούχοι του παρόντος άρθρου θα πρέπει να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
1. Να συμπληρώσουν:
I. το δικαιούμενο συνολικό ποσό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων όπως αυτό αναγράφεται στην πρωτότυπη διατακτική που έχει εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της παρ. α του άρθρου 5 της παρούσης.
II. τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), αποκλειστικά Ελληνικής εμπορικής τράπεζας, στον οποίο ο αιτών θα εμφανίζεται τουλάχιστον ως συνδικαιούχος, και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων. Επισημαίνουμε ότι το IBAN το οποίο θα υποβληθεί από τους δικαιούχους θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετο.
III. τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. Να επισυνάψουν στην ειδική εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης διατακτικής της παρ. α του άρθρου 5 της παρούσης.
β) Για την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι έγκυρα με την επιλογή σχετικής ένδειξης (check box) και να συναινέσει για την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του μόνο για τους σκοπούς της παρούσης επιλέγοντας πάλι το αντίστοιχο πεδίο (check box).
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι, οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής που ακολουθούν την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, υποβάλλουν μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, του άρθρου 6 της παρούσας, τα στοιχεία του γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής και του διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί.
γ) Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Εσωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρείς ημέρες ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την 24η Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ./ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης.

Άρθρο 10
Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων που διορίζονται τακτικοί (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης)

Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι, που εισέπραξαν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά τους έξοδα και στη συνέχεια διορίστηκαν από τον Έφορο ως τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση η οποία θα καταβάλλεται με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσης στον δικτυακό τόπο: https://ekloges.gsis.gr. Οι δικαιούχοι της επιπλέον αποζημίωσης θα πρέπει να επισυνάψουν στην εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ. α του άρθρου 5 στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Εσωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρείς ημέρες ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την 24η Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ./ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης.

Άρθρο 11
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κ.τ.λ. εκτός νομού (ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. α του ΑΡΘΡΟΥ 5)

Οι Έφοροι, δικαστικοί αντιπρόσωποι και αναπληρωτές αυτών, που εισέπραξαν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά τους έξοδα και λόγω λάθος υπολογισμού της αρχικώς εκδοθείσας απόφασης της παρ. α του άρθρου 5, δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση η οποία θα καταβάλλεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσης στον δικτυακό τόπο https://ekloges.gsis.gr. Οι δικαιούχοι της επιπλέον αποζημίωσης θα πρέπει να επισυνάψουν στην ειδική εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ. α του άρθρου 5 στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Εσωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρείς ημέρες ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την 24η Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ./ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης.

Άρθρο 12
Βοηθός τακτικού Αντιπροσώπου

Σε περίπτωση, που κατόπιν παραγγελίας του οικείου Εφόρου, αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος κληθεί να συνδράμει τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο ως βοηθός, η αποζημίωση του τελευταίου δεν διαφοροποιείται από την ορισθείσα, κατά περίπτωση, στα άρθρα 2 και 3 αποζημίωση του αναπληρωτή δικαστικού αντιπροσώπου.

Άρθρο 13
Μη εκτέλεση καθηκόντων

α. Μη εκτέλεση καθηκόντων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ. που έχουν προεισπράξει την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα.
Οι Έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται με την παρούσα, και δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση που θα κάνουν στον αρμόδιο Έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης), τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
i. Μη μετάβαση-Μη εμφάνιση.
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. δεν μεταβούν ή δεν εμφανιστούν για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το συνολικό ποσό που εισέπραξαν σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης) το διπλότυπο κατάθεσης με αναφορά τους μέσα σε δέκα
(10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν στον Εισαγγελέα που εξέδωσε την δικαστική αποζημίωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός αυτής.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό εντόκως.
ii. Μετάβαση και μη εκτέλεση καθηκόντων.
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. μεταβούν στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν αλλά δεν εκτελέσουν καθήκοντα υποχρεούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
1. Τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λπ. μετάβασης και επιστροφής στην έδρα τους και,
2. Διπλότυπο κατάθεσης του υπολοίπου ποσού σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για (α) αποζημίωση δύο ημερών και (β) του παραπάνω αντιτίμου των εισιτηρίων.
iii. Μετάβαση και μερική εκτέλεση καθηκόντων λόγω ασθένειας.
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. μεταβούν στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους εκτελέσουν μερικώς τα καθήκοντά τους υποχρεούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
1. Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπείας.
2. Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διορίστηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους.
Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών-Τομέα Εσωτερικών, αφού λάβει και ελέγξει τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και σε συνδυασμό με τις αναφορές των Εφόρων της δικαστικής αρχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II), αποφαίνεται για το ύψος του ποσού που ο δικαιούχος θα πρέπει να επιστρέψει σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά δεν κατατεθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, το ποσό θα καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. β. Μερική εκτέλεση καθηκόντων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ. εντός νομού
Στους Εφόρους, δικαστικούς αντιπρόσωπους κ.τ.λ. που έχουν διορισθεί εντός του νομού που υπηρετούν και εκτελέσουν μόνο μερικώς τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, ο οικείος Έφορος, σύμφωνα με την κρίση του, συμπληρώνει την αίτηση του παραρτήματος ΙΙ με τις ημέρες αποζημίωσης, που τους αναλογούν, όπως αναφέρεται και στην παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσης.

Άρθρο 14
Αναφορά Εφόρων

Οι Έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης), την επομένη των εκλογών, εγγράφως με σαφή διαχωρισμό των κατωτέρω περιπτώσεων τα εξής:
α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα στα οποία διορίστηκαν, το ονοματεπώνυμο τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους.
β) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, αλλά λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, δεν εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους, το ονοματεπώνυμο τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους.
γ) Προκειμένου για τους τακτικούς δικαστικούς αντιπροσώπους, που μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, αλλά λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, εκτέλεσαν μερικώς τα καθήκοντά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει, σε συνδυασμό με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσης και μία ποιο λεπτομερής καταγραφή της κάθε περίπτωσης (ώρα απαλλαγής καθηκόντων κ.τ.λ.).
δ) Προκειμένου για τους αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και ώρα που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη χρησιμοποίησής τους.

Άρθρο 15
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολή προστίμων

α. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
β. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 16
Δικαιούχοι αποζημίωσης

1. Στους διοριζόμενους: α) επόπτες εκλογών, αναπληρωτές επόπτες εκλογών, γραμματείς αυτών οι οποίοι θα μεταβούν σε κάθε ελληνική διπλωματική αρχή, στην περιφέρεια της οποίας συγκροτείται ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα, β) αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και των γραμματέων αυτών που διορίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4648/2019 (Α’ 205), για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, και γ) αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών, που θα ταξιδέψουν από την ημεδαπή στην αλλοδαπή λόγω μη επάρκειας του προσωπικού στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, προκαταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.

2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους επόπτες εκλογών, στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ. λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:
α) Για τη μετάβαση και την επιστροφή τους και, β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 17
Καθορισμός αποζημίωσης των Εποπτών εκλογών, αναπληρωτών εποπτών, των γραμματέων αυτών και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των περ. α’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16.

Στους δικαιούχους αποζημίωσης των περ. α’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16, καταβάλλεται αποζημίωση, ως εξής:
α. Στους Επόπτες εκλογών και στους αναπληρωτές Επόπτες εκλογών που θα ασκήσουν καθήκοντα της δικαστικής αρχής, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
β. Στους γραμματείς των εποπτών του εξωτερικού καταβάλλεται ποσό τριακοσίων σαράντα ευρώ (340,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές αυτών που θα ταξιδέψουν από την ημεδαπή στην αλλοδαπή, λόγω μη επάρκειας του προσωπικού στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων σαράντα ευρώ (340,00€) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 18
Καθορισμός Ζωνών και Ημερών Αποζημίωσης για τους Επόπτες εκλογών κ.λπ.

Για τους Επόπτες εκλογών, τους αναπληρωτές επόπτες εκλογών, τους γραμματείς αυτών της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 και τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών στο εξωτερικό της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 που θα ασκήσουν καθήκοντα της δικαστικής αρχής στο εξωτερικό, καθορίζονται ζώνες ανά την υφήλιο και ημέρες αποζημίωσης ως ακολούθως.

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΖΩΝΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. γ’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. γ’ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16
ΕΥΡΩΠΗ
Α
10
10
9
ΑΣΙΑ
Β
12
12
11
ΑΦΡΙΚΗ
Γ
12
12
11
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
Δ
12
12
11
ΩΚΕΑΝΙΑ
Ε
15
15
14

Άρθρο 19
Καθορισμός αποζημίωσης των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αναπληρωτών και των γραμματέων αυτών

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, στους αναπληρωτές και στους γραμματείς αυτών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 της παρούσης, καταβάλλεται αποζημίωση ως εξής:
α. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
β. Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους γραμματείς των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 20
Καθορισμός ημερών αποζημίωσης των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αναπληρωτών και των γραμματέων αυτών

Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, στους αναπληρωτές και στους γραμματείς αυτών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 καθορίζονται ημέρες απασχόλησης ως εξής:
α. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται έξι (6) ημέρες.
β. Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται πέντε (5) ημέρες.
γ. Στους γραμματείς των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζεται μια (1) ημέρα.

Άρθρο 21
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των δικαιούχων του άρθρου 16

1. Η καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται για τους δικαιούχους του άρθρου 16 της παρούσης θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο: https://ekloges.gsis.gr. Η σύνδεση των δικαιούχων στην εν λόγω εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet. Για να υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση, οι ως άνω δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα παρακάτω ζητούμενα υποχρεωτικά πεδία:
I. το δικαιούμενο ποσό αποζημίωσης όπως έχει καθοριστεί στα άρθρα 17 & 19 της παρούσης.
II. τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), αποκλειστικά Ελληνικής εμπορικής τράπεζας, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως τουλάχιστον συνδικαιούχος. Επισημαίνουμε ότι το IBAN το οποίο θα δηλωθεί από τους δικαιούχους θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετο.
III. τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Για την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι έγκυρα με την επιλογή σχετικής ένδειξης (check box) και να συναινέσει για την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του, για τους σκοπούς της παρούσης επιλέγοντας πάλι το αντίστοιχο πεδίο (check box).

2. Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Εσωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρείς ημέρες ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την 24η Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ/ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης.

Άρθρο 22
Καταβολή οδοιπορικών εξόδων στους δικαιούχους των περ. α’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16

1. Η κράτηση των εισιτηρίων γίνεται με μέριμνα των εποπτών των εκλογών, των εποπτών αναπληρωτών εκλογών, των γραμματέων αυτών, και των δικαστικών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών αυτών της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16, οι οποίοι θα μεταβούν στο εξωτερικό, διασφαλίζοντας την έγκαιρη επιστροφή τους την Κυριακή 21η Μαΐου 2023 για την παράδοση του εκλογικού σάκου στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

2. Τα οδοιπορικά έξοδα του παρόντος άρθρου προκαταβάλλονται με την έκδοση από το ΥΠ.ΕΣ. Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα Υπολόγου υπαλλήλου του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να αγοράσουν το εισιτήριο και στη συνέχεια να καταθέσουν στον Υπόλογο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να εισπράξουν το αντίτιμο που κατέβαλλαν:
α) Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου διορισμού τους.
β) Την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς εισιτηρίου.
γ) Τις κάρτες επιβίβασης μετά την επιστροφή τους. Προκειμένου να εισπράξουν το αντίτιμο που κατέβαλλαν, οι δικαιούχοι επιδεικνύουν επίσης στον Υπόλογο της παρ. 2, το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και γνωστοποιούν τον ΑΦΜ τους.

Άρθρο 23
Αναφορές Εποπτών Εξωτερικού

Οι Επόπτες Εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4648/2019, υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στο Υπουργείο Εσωτερικών για ό,τι αφορά την ψηφοφορία στη διπλωματική περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα όσο αφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης), η υποβαλλόμενη έκθεση θα πρέπει να εμπεριέχει σαφή διαχωρισμό των κατωτέρω περιπτώσεων:
α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 που δεν μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, το ονοματεπώνυμό τους, το πατρώνυμό τους, τον Α.Φ.Μ. τους, την ιδιότητά τους και τη διεύθυνση της κατοικίας τους.
β) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 που μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, αλλά λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, δεν εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους.
γ) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16, που μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, αλλά λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, εκτέλεσαν μερικώς τα καθήκοντά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει και μία πιο λεπτομερής καταγραφή της κάθε περίπτωσης (ώρα απαλλαγής καθηκόντων κ.τ.λ.).

Άρθρο 24
Μη εκτέλεση καθηκόντων εποπτών, αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ. του άρθρου 16

Οι επόπτες εκλογών, οι αναπληρωτές επόπτες και οι γραμματείς αυτών, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών, που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα και δεν θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέπραξαν σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης) το τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό εντόκως.

Τα Παραρτήματα I, II,IIΙ και IV αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ