38962 ΕΞ 2024
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τα τέλη κυκλοφορίας.

 

(ΦΕΚ 1789/19.3.2024)

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α’ 178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220),

β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

γ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

ε) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

η) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

θ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και

ι) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού- Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. α) Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

β) Την υπό στοιχεία 171091 ΕΞ 2023/21.11.2023 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 6807).

3. Το υπό στοιχεία 30995 ΕΙ 2024/27.02.2024 και από 26.02.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θεοχάρη.

4. Την υπό στοιχεία 38339 ΕΞ 2024/12.03.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Τεχνικής Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αναμόρφωση των τελών κυκλοφορίας οχημάτων ΕΙΧ, η οποία θα επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια κοστολόγησης και θα υποβάλλει προτάσεις.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου των τελών κυκλοφορίας των ΕΙΧ.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ως εξής:

1. Κυριακή Σιδηροπούλου του Νικολάου, Σύμβουλο στο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θεοχάρη, ως Πρόεδρο.

2. Δανάη Πάντου του Γεωργίου, Νομική Σύμβουλο στο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θεοχάρη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μπουράνη του Λάμπρου, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Σύμβουλο στο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θεοχάρη.

3. Αγγελική Χρονά του Παναγιώτη, Σύμβουλο στο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θεοχάρη, ως τακτικό μέλος.

4. Χρήστο Μπινιάρη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Πε-τραλιά, ως τακτικό μέλος.

5. Νεκταρία Ζορμπαλά του Νέστορα, υπάλληλο της ΑΑΔΕ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Καραγιάννη του Χρήστου, υπάλληλο της ΑΑΔΕ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

6. Άννα Ιωαννίδου του Δημητρίου, υπάλληλο της ΑΑΔΕ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αριστείδη Πατελάρο του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της ΑΑΔΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

7. Μοσχούλα Τουρλίδου του Γεωργίου, υπάλληλο της ΑΑΔΕ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως τακτικό μέλος.

8. Μιχαήλ Τάτση του Ιωάννη, Μαθηματικό, Διευθυντή Πωλήσεων Πρακτόρων/Μεσιτών και Εταιρικού Δικαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, ως τακτικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα ασκεί το υπ’ αρ. 5 μέλος Νεκταρία Ζορμπαλά.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η αναμόρφωση και επικαιροποίηση του πλαισίου των τελών κυκλοφορίας των ΕΙΧ, η διατύπωση απόψεων σχετικά με κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, η επεξεργασία και μελέτη των νέων τεχνολογικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών εξελίξεων καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων διαμόρφωσης του κόστους των τελών. Η Ομάδα Εργασίας θα επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια κοστολόγησης και θα υποβάλλει προτάσεις αναμόρφωσης των τελών κυκλοφορίας.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν προκύπτουν επείγοντα θέματα, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων ή και εκτός αυτού, σε κάθε δε περίπτωση εντός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα) ή μέσω τηλεδιάσκεψης, η δε διάρκεια της ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου της.

Ε. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2024

Με εντολή Υπουργού

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ