389138/10-08-2023
Αξιοποίηση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης

Αρ. Πρωτ.: 389138
Ημ/νία: 10/08/23

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.».

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. 26/2019 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ.
2. Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 68667/21.07.2023 έγγραφο του Υ.Ε.Κ.Α.

Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην αριθ. 26/2019 της Γενικής Δ/νσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ και αναφορικά με συνταξιοδοτικά ζητήματα, σας κοινοποιούμε το ως άνω αρ. πρωτ. 68667/21.07.2023 (ΑΔΑ: 9Ω6846ΝΛΔΓ-Ξ6Τ) έγγραφο της Δ/νσης Παροχών Κύριας Σύνταξης του Υ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με το οποίο:

α) όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης, αυτός προσαυξάνεται κατά το χρόνο απασχόλησης που έχει διανυθεί από τους σχολικούς φύλακες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ο οποίος σύμφωνα με το άρθ. 4 του ν. 4554/2018 λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης. Κατά συνέπεια, αυξάνεται ανάλογα ο αντίστοιχος συντελεστής αναπλήρωσης.

Κατά τον υπολογισμό της Εθνικής Σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, πραγματικού και πλασματικού, κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 7 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Αναφορικά δε με τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές των προσώπων αυτών, δηλαδή οι αποδοχές επί των οποίων οφείλουν να υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ανεξάρτητα εάν αυτές έχουν καταβληθεί από αυτούς στο σύνολο τους ή κατά ένα μέρος ή έχουν καταβληθεί ή οφείλονται από τους Ο.Τ.Α.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων των Τοπικών Διευθύνσεων, να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Συντάξεων.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ