38657 ΕΞ 13-03-2024
Υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου

ΥΠΟΙΚ 13/03/2024
Α. Π.: 38657 ΕΞ 2024
Απάντηση στο έγγραφο: 35668 ΕΙ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
TMHMA: Γ’

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ.Περδικάρη
Τηλέφωνο : 210 69 87 725

ΘΕΜΑ : «Υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου».

ΣΧΕΤ: Το από 6/3/2024 ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την τήρηση της υποχρέωσης των οικονομικών φορέων να εκδώσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων που έχουν συνάψει με τον Φορέα σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 148-154 του ν. 4601/2019 (Α.44), εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 158-160 του ν. 4972/2022 (Α.181), στο άρθρο 151 ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων,

2.α. Περαιτέρω, με την αριθ. 52445 ΕΞ 4-4-2023 κ.υ.α. (Β.2385/12-4-2023), καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ανωτέρω υποχρέωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.2.β. της εν λόγω κ.υ.α., η υποχρέωση των οικονομικών φορέων ισχύει για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ.), εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στους πιλοτικούς φορείς της παρ. 2.α., οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024
β. Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι για τις διαδικασίες που εκκινούν μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της Κ.Δ. οφείλουν να περιλαμβάνουν ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα της σύμβασης αναφορικά με την υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

3.α. Ειδικότερα, με την εγκύκλιό μας με αριθ. 78366 ΕΞ 19-5-2023 «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Α.Δ.Α.: 6ΑΒΡΗ-Ι08), διευκρινίστηκε ότι το χρονικό σημείο εκκίνησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, το οποίο αποτελεί κριτήριο για την υπαγωγή στις περιπτώσεις της παρ. 2 (α) έως (γ) του άρθρου 1 της κ.υ.α. καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τις σχετικές διατάξεις (άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016, 109 του ν. 3978/2011 και 69 του ν. 4413/2016 κ.λπ.).
β. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται εκ νέου ότι για την υπαγωγή σε μία από τις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 1 της υπόψη κ.υ.α., πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος εκκίνησης των διαδικασιών σύναψης της σύμβασης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η προσκόμιση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, η σύναψη των οποίων έχει διενεργηθεί από φορείς της Κ.Δ. μετά την 1η.1. τρέχοντος έτους, ως εν προκειμένω, αποτελεί υποχρέωση του οικείου οικονομικού φορέα, η οποία απορρέει όχι μόνο από την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του.

 

 

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Διευθύντρια
Ειρήνη Κλουκινιώτου