38231 ΕΞ 28-08-2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων» στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ-Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 38231 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 5271/31-08-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με του άρθρου 84 του ιδίου νόμου,
2. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων, Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
6. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
7. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
8. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
9. του άρθρου 2 του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με το στρατηγικό σχεδιασμό.

Δ. Την υπό στοιχεία 1168258 ΕΞ 2014/18.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» (Β’ 3566).

Ε. Το υπ’ αρ. 2812/26-04-2020 αίτημα διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 97640/29-06-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Ζ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Διατίθεται η υπηρεσία «Υπηρεσίες Βεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων» στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τις κάτωθι μεθόδους:
– Ενημέρωση Φορέα ως προς τη βεβαίωση
– Ενημέρωση Φορέα ως προς την είσπραξη
– Ενημέρωση Φορέα ως προς το ΑΤΒ (κλείσιμο ημέρας)
– Αποστολή βεβαίωσης οφειλής από Φορέα Διαμετακομιστικό Κόμβο

2. Η υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί για την βεβαίωση χρηματικών καταλόγων των πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (προστίμων) στις Δ.Ο.Υ., για δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, αιγιαλό και αμμοληψίες. Επιπλέον για την βεβαίωση χρηματικών καταλόγων λόγω διαχειριστικών πράξεων (παραχωρήσεων/εκποιήσεων, μισθώσεων) ανταλλαξίμων κτημάτων, δημοσίων κτημάτων και αιγιαλού. Η πιστοποίηση θα γίνεται κεντρικά και οι Κτηματικές Υπηρεσίες θα οριστούν ως φορείς-χρήστες της διαδικασίας βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με τα κάτωθι:
– άρθρο 78, παρ. 7, εδάφιο (α) υποπερ. (αα) και (ββ) και (γγ) και εδάφιο (β) υποπερ. (αα), (γγ), (δδ), (στστ) και (ζζ) του π.δ. 142/2017 (Α’ 181),
– άρθρα 115 και 115 Α’ του π.δ. 11/1929 «Περί διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» (Β’ 399)
– παρ. 3 του άρθρου 7 του β.δ. 24/1940 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων διατάξεων» (Α’ 349),
– άρθρα 13, 13Α’ και 14 του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 285),
– παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 285),
– α.ν. 1219/1938 «Περί καταργήσεως του δικαιώματος αμμοληψίας και αντικατατάσεως αυτού δια προσθέτου τέλους επί των αδειών ανεγέρσεως οικοδομών» (Α’ 191),
– ν. 5024/2023 «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 41),
– α.ν. 1540/1938 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί διοικήσεως των δημοσίων Κτημάτων νομοθεσίας» (Α’ 488),
– α.ν. 263/1968 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων» (Α’ 12),
– ν. 719/1977 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί δημοσίων κτημάτων νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 301),
– της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.δ. 547/1970 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας νομοθεσίας. (Α’ 118),
– παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.δ. 3713/1957 «Περί μέτρων αφορώντων εις την επιτάχυνσιν της ρευστοποιήσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας και την ολοκλήρωσιν της αποκαταστάσως των προσφύγων (Α’ 116).
– παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 357/1976 «Περί επιταχύνσεως της ρευστοποιήσεως και εκκαθαρίσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας (Α’156),
εδάφιο δ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του β.δ. 24/1940 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων διατάξεων» (Α’ 349),
– υπό στοιχεία Α.1209/2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90)» (Β’ 4053).

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

2. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 28 Αυγούστου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ