38195/1046/2019

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8480/289/ 26.2.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 620) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020»

Αριθμ. 38195/1046/02-09-2019

(ΦΕΚ Β’ 3401/05-09-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Υ63/2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» υπουργικής απόφασης (Β’ 3161).

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β’ 7/2015), όπως ισχύει.

9. Τα με αριθμ. πρωτ. 8264/3504/31.1.2019 και 35715/ 14913/2.5.2019 έγγραφα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

10. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 671/28.2.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 267/11.2.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 112473/27891/22.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

13. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 128/18.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 798/20.3.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου.

15. Το με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΔΑ/95455/140/1.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

16. Το με αριθμ. πρωτ. 225271 (493)/8.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17. Το με αριθμ. πρωτ. 84/30.4.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

18. Το με αριθμ. πρωτ. 149793/2.5.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

19. Το με αριθμ. πρωτ. 51054/21.6.2019 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.

20. Το με αριθμ. πρωτ. 3350.00.001/9379/16.7.2019 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8480/289/22-02-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 620) για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα, ως εξής:

1. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 36 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 1
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία 5
Ανειδίκευτοι Εργάτες 2
ΣΥΝΟΛΟ 8
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 10
Εργάτες Κτηνοτροφίας 10
ΣΥΝΟΛΟ 20
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανειδίκευτοι Εργάτες 4
ΣΥΝΟΛΟ 4
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 4
ΣΥΝΟΛΟ 4

2. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 1.330 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 200
Εργάτες Κτηνοτροφίας 550
ΣΥΝΟΛΟ 750
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 280
Εργάτες Κτηνοτροφίας 300
ΣΥΝΟΛΟ 580

3. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 1 θέση, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μασέρ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

4. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Λακωνίας, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 36 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βοηθητικό Προσωπικό σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 20
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία 6
ΣΥΝΟΛΟ 26
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Μελισσοκομίας 10
ΣΥΝΟΛΟ 10

5. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Κορινθίας, ο πίνακας αναδιαμορφώνεται, χωρίς αυξομειώσεις στον αριθμό των θέσεων, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 700
Εργάτες Κτηνοτροφικών Μονάδων 50
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία 15
ΣΥΝΟΛΟ 765
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 1.000
Εργάτες Κτηνοτροφικών Μονάδων 100
ΣΥΝΟΛΟ 1.100
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 20
ΣΥΝΟΛΟ 20

6. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 200 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Κτηνοτροφίας 130
ΣΥΝΟΛΟ 130
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 30
Εργάτες Κτηνοτροφίας 35
Εσωτερικοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία 5
ΣΥΝΟΛΟ 70

7. Στην Περιφέρεια Ηπείρου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 90 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Πτηνοτροφείου 15
ΣΥΝΟΛΟ 15
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Κτηνοτροφίας 30
Εργάτες Γης 20
Εργάτες Ιχθυοκαλλιέργειας 10
Εσωτερικοί Οικιακοί Βοηθοί 5
ΣΥΝΟΛΟ 65
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 10
ΣΥΝΟΛΟ 10

8. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 118 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Κτηνοτροφίας – Πτηνοτροφίας 15
ΣΥΝΟΛΟ 15
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Κτηνοτροφίας – Πτηνοτροφίας 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Κτηνοτροφίας – Πτηνοτροφίας 15
Τεχνολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός Αεροναυπηγικής (Aerospace Engineer) 1
Οικιακοί Βοηθοί 2
Εργάτης για Βοηθητικό Προσωπικό Ξενοδοχειακών Μονάδων 1
ΣΥΝΟΛΟ 19
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Κτηνοτροφίας 4
ΣΥΝΟΛΟ 4
ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης 50
ΣΥΝΟΛΟ 50

9. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 314 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 20
Εργάτες Ξενοδοχείων 50
Πωλήτρια Χαρτοποιίας (περουβιανή για την ανάπτυξη της αγοράς του Περού και της Λατινικής Αμερικής) 1
Μάγειρας Ξένης Κουζίνας 3
ΣΥΝΟΛΟ 74
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 20
Εργάτες Κτηνοτροφίας 20
ΣΥΝΟΛΟ 40
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Γης 150
Εργάτες Κτηνοτροφίας 50
Εργάτες Ξενοδοχείων και Κάμπινγκ (καλλωπισμός χώρων, πισίνες, κηποτεχνία κτλ) 50
ΣΥΝΟΛΟ 200

10. Στην Περιφέρεια Κρήτης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 10 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψυχαγωγοί – Ανιματέρ 10
ΣΥΝΟΛΟ 10

11. Στην Περιφέρεια Αττικής συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και αλιεργάτες για τα έτη 2019 και 2020 με 700 θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία 150
ΣΥΝΟΛΟ 150
ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης 50
ΣΥΝΟΛΟ 50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία 150
ΣΥΝΟΛΟ 150
ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης 50
ΣΥΝΟΛΟ 50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγρότες Κτηνοτροφίας 200
Εργάτες Συσκευαστηρίου (μεταποίησης) 100
ΣΥΝΟΛΟ 300

Στα ανωτέρω όρια αδειών διαμονής των Περιφερειών, προβλέπεται, ανά περιφερειακή ενότητα, δυνατότητα προσαύξησης έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες σε θέσεις εργασίας ή/και ειδικότητες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ