37848/2666/15.4.2022
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

37848/2666
15/04/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
11473 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210-6417830 210-6417901
E-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Σχετ.: 1. Ο Ν.4014/2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Ο Ν.4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

3. Ο Ν.4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Ο Ν.4824/2021 (Α’156) περί Κύρωσης:
α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138) και
β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143) και άλλες διατάξεις.

5. Ο Ν.4915/2022 (Α’63) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

6. Το Π.Δ.132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)», όπως ισχύει.

7. Το Π.Δ.81/2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

8. Το Π.Δ.62/2020 (Α’ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

9. Το Π.Δ.2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Η υπ’ αριθ. 1/07-01-2021 (Β’ 45) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά»

11. Η υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11837/114/08.02.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 76) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Με την παρούσα δύναται να παρασχεθούν διευκρινίσεις κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 του (1) σχετικού νόμου όπως ισχύει και ειδικότερα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 για τη σύσταση και λειτουργία στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), το οποίο συνεδριάζει κατόπιν σύγκλισης του Προέδρου του.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τη σύσταση των μελών που συμμετέχουν στο ΠΕΣΠΑ, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης αντικαθίσταται από τον Προϊστάμενο της οικείας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 54 του (5) σχετικού νόμου.

Οι αποδέκτες της παρούσας Εγκύκλιου παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το περιεχόμενό της σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή φορέα κρίνουν σκόπιμο.

Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΝ.: www.ypen.gov.gr

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ