378422/04-08-2023
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 30825/2014 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014» (Β’ 1528)

Αριθμ. 378422/2023

(ΦΕΚ Β’ 5080/16-08-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 και της παρ. 1 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»,
β) της περ. γ’) της παρ. 1 του άρθρου 161, σε συνδυασμό με περ. γ’, της παρ. 2 του άρθρου 179 του ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης» (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 5043/2023 (Α’ 91),
γ) του π.δ. 106/2007 «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.» (Α’ 135), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4071/2012 (Α’ 85),
δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
στ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
ζ) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),
η) του π.δ. 77/2023, «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
θ) του π.δ. 79/2023, «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
ι) της υπ’ αρ. 115/2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου», (Β’ 4524) και
κ) της υπ’ αρ. 30825/4.6.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014» (Β’ 1528).

2. Την υπ’ αρ. 350211/11.7.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την ανάπτυξη των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, καθώς η απαιτούμενη ηλεκτρονική υπηρεσία εντάσσεται στο έργο «Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του ΟΠΣ Μετανάστευσης» (ενάριθμος έργου 2023ΣΕ95620008), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με συνολικό προϋπολογισμό έργου, 2.473.800,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 30825/4.6.2014 (Β’ 1528) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται περ. Ζ.4., ως εξής:
«Ζ.4.«Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (Άδεια διαμονής τύπου «Μ.2») Άρθρο 161 παρ. 1 περ. γ’ του ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης» (Α’ 81):
– Έγγραφο της αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών εισήλθε στην Ελλάδα, ως ασυνόδευτος ανήλικος, ιδίως από την Υπηρεσία Ασύλου ή την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή την Γενική – Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν έχει διακόψει τη διαμονή του στη χώρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) συναπτών ετών.
– Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον τριών (3) τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας του.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας του αιτούντος, μέσω του ΟΠΣ «Μετανάστευση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 και της υπ’ αρ. 674588/11-11-2022 (Β’ 5801) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.».

2. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Ι. Ρέντης, 4 Αυγούστου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ