37582 ΕΞ 2022
Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες της 4ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

(ΦΕΚ Β 1331/22.3.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4797/2021 (Α’66) και ιδίως το άρθρο 12Α.

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143).

5. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’19).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’2).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’121).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (A’181).

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’180).

11. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’138).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (A’ 145).

13. Τι διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

14. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’2607).

15. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/7247/Α235/ 13.05.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 4ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» (Β’1972).

16. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’66)» (Β’ 2670).

17. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

19. Την υπ’ αρ. 107187(147)/11-02-2022 επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών.

20. Την υπ’ αρ. 98/03-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

21. Την από 24-02-2022 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

22. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 4ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Σερρών, από τις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες περιοχές δεν οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/7247/Α325/13-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’1972).

23. Την υπό στοιχεία 35554ΕΞ2022/16-03-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

24. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Οριοθέτηση περιοχών

Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 4ης Ιανουαρίου 2021, στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες δεν οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε/7247/Α235/13.05.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’1972):

α) Δήμος Βισαλτίας

– Δημοτική Κοινότητα Φλαμπούρου της Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτης

– Δημοτική Κοινότητα Πατρικίου της Δημοτικής Ενότητας Αχινού

– Δημοτική Κοινότητα Δημητρητσίου της Δημοτικής Ενότητας Βισαλτίας

– Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Δημητρίου, Αηδονοχωρίου και Καστανοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου

β) Δήμος Εμμανουήλ Παππά

– Δημοτική Κοινότητα Μετάλλων της Δημοτικής Ενότητας Εμμανουήλ Παππά

– Δημοτική Κοινότητα Μονόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Στρυμώνα

γ) Δήμος Ηρακλείας

– Δημοτικές Κοινότητες Λιμνοχωρίου, Ποντισμένου, Δασοχωρίου και Χρυσοχωράφων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείας

– Δημοτικές Κοινότητες Λιβαδοχωρίου και Στρυμονι-κού της Δημοτικής Ενοτητας Στρυμονικού

δ) Δήμος Νέας Ζίχνης

– Δημοτικές Κοινότητες Δραβήσκου, Μαυρολόφου, Μυρκίνου, Νέας Ζίχνης, Νέας Πέτρας, Δήμητρας, Μεσορ-ράχης, Μυρρίνης και Σφελινού της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης

– Δημοτικές Κοινότητες Λευκοθέας και Σταθμού Αγγί-στης της Δημοτικής Ενότητας Αλιστράτης

ε) Δήμος Σιντικής

– Δημοτικές Κοινότητες Γονίμου, Μεγαλοχωρίου, Μαν-δρακίου και Νέου Πετριτσίου της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου

– Δημοτική Κοινότητα Προμαχώνος της Δημοτικής Ενότητας Προμαχώνος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Εσωτερικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ