374/06-03-2024
Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης εισφορών υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων από τις συμβολαιογραφικές πράξεις

Αριθμ. 374/2024

(ΦΕΚ Β’ 1655/11-03-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερ στ) της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209),
β) του άρθρου 89 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 91),
γ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
δ) του π.δ. 81/2023 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 134),

2. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441),

3. Την υπ’ αρ. 25576/8-12-2023 (ΑΔΑ: Ω8Α246ΨΧΥΙ-ΖΔ4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,

4. Την υπ’ αρ. 376/11-1-2024 εισήγηση του {start}άρθρου 24, παρ. 5{end}, περ. ε’ του ν. 4270/2014 της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής – Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισφορών υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις κάθε είδους, στα αντίγραφα και στα αποσπάσματα αυτών, στα αντίγραφα των προσαρτωμένων στις συμβολαιογραφικές πράξεις εγγράφων δυνάμει της υποπερ. στ) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, που συντάχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 ν. 5043/2023 (Α’ 91).
Επιπλέον, ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισφορών υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων για τη λήψη κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων και για την χορήγηση αντιγράφων προσαρτωμένων στις ως άνω πράξεις εγγράφων, καθώς και για τη χορήγηση αντιγράφων εκ του αρχείου, που κατέχει έκαστος συμβολαιογράφος, που συντάχθηκαν έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 του ν. 5043/2023 και για τα οποία δεν εισπράχθηκε το αντίστοιχο τέλος με χρήση ενσήμου (είτε σε φυσική, είτε σε ηλεκτρονική μορφή).

Άρθρο 2
Τρόπος και διαδικασία απόδοσης των εισφορών του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

1. Με επίσπευση των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος δημιουργείται ειδική ψηφιακή υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, ιδιοκτησίας των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, για την «Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. άρθρου 89 ν. 5043/2023». Οι εισφορές αυτές αποδίδονται από τους συμβολαιογράφους κάθε τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο άρχεται τον Ιανουάριο του κάθε έτους.

2. Ο συμβολαιογράφος μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου δημιουργεί μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου Πίνακα Κατάσταση με τίτλο «Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. άρθρου 89 ν. 5043/2023» με τις εξής στήλες και πεδία:
α) Στήλη 1: «Α/Α» (αύξων αριθμός).
β) Στήλη 2: «Αριθμός πράξης».
γ) Στήλη 3: «Ημερομηνία πράξης».
δ) Στήλη 4: «Εισφορές για πράξεις με Πάγια τέλη». Αναγράφεται το ποσό των εισφορών για τις πράξεις με πάγια τέλη που εισπράχθηκαν για την συγκεκριμένη πράξη.
ε) Στήλη 5: «Εισφορές για πράξεις με Αναλογικά τέλη». Αναγράφεται το ποσό των εισφορών για τις πράξεις με αναλογικά τέλη που εισπράχθηκαν για την συγκεκριμένη πράξη.
στ) Στήλη 6: «Εισφορές για λήψη κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος των συμβολαιογραφικών πράξεων που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 ν. 5043/2023». Η στήλη 6 υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους στήλες. Η πρώτη στήλη φέρει τον τίτλο «Εισφορά», στην οποία συμπληρώνεται η αξία της εισφοράς που εισπράχθηκε για τη λήψη κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος συμβολαιογραφικής πράξης, για την χορήγηση αντιγράφων προσαρτωμένων στις ως άνω πράξεις εγγράφων, καθώς και για τη χορήγηση αντιγράφων εκ του αρχείου, που κατέχει έκαστος συμβολαιογράφος, που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 ν. 5043/2023. Η δεύτερη στήλη φέρει τον τίτλο «Αριθμός/ ημερομηνία Παραστατικού», στην οποία αναγράφεται ο αριθμός του δελτίου παροχής υπηρεσιών ή του τιμολογίου είσπραξης των συγκεκριμένων εισφορών και η ημερομηνία έκδοσής του.
ζ) Στήλη 7: «Σύνολα εισφορών». Στην συγκεκριμένη στήλη αναγράφεται το συνολικό ποσό των εισφορών για τις συμβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται πάγια και αναλογικά τέλη, καθώς και για τα αντίγραφα των πράξεων οι οποίες έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 ν. 5043/2023, που εισπράχθηκαν στο τρίμηνο που αφορά ο Πίνακας Κατάσταση. Η στήλη 7 υποδιαιρείται σε τρεις επιμέρους στήλες με τίτλο «Σύνολο εισφορών για πράξεις με πάγια τέλη», «Σύνολο εισφορών για πράξεις με αναλογικά τέλη» και «Σύνολο αντιγράφων πράξεων που συντάχθηκαν έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 ν. 5043/2023» αντίστοιχα, όπου αναγράφονται τα επιμέρους σύνολα των εισφορών που εισπράχθηκαν.
η) Στήλη 8: «Αριθμός Τραπεζικής Συναλλαγής». Αναγράφεται ο αριθμός της τραπεζικής συναλλαγής, με την οποία αποδόθηκε από τον συμβολαιογράφο το σύνολο των εισφορών που εισπράχθηκαν στο τρίμηνο που αφορά ο Πίνακας Κατάσταση.

3. Ο Πίνακας της προηγούμενης παραγράφου τηρείται στην ψηφιακή υπηρεσία για μία πενταετία από την σύνταξή του για τυχόν έλεγχο από κάθε αρμόδια υπηρεσία, ενώ το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκτύπωση του εν λόγω πίνακα. Η εκτύπωση του Πίνακα από την ψηφιακή υπηρεσία φέρει μοναδικό αναγνωριστικό ασφαλείας και επέχει θέση πρωτοτύπου εγγράφου.

4. Οι εισφορές αποδίδονται κάθε φορά το αργότερο μέχρι και την δέκατη (10η) εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα λήξης του τριμήνου αναφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Ο τραπεζικός λογαριασμός θα κοινοποιηθεί στους οικείους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της Χώρας το αργότερο εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να διαφυλάσσουν την ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των προσώπων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους για κάθε αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά στους εισπραττόμενους πόρους.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. κατόπιν πρότασης των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη και απόδοση των πόρων.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος – Μεταβατική Διάταξη

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ειδικά οι εισφορές που εισπράχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 89 του ν. 5043/2023 και που αφορούσαν σε πράξεις που συντάχθηκαν πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου του αυτού νόμου και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται ότι θα αποδοθούν από τον συμβολαιογράφο έως και έξι μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ