36972/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./20875/Α325/04.10.2023 (Β’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’ 5842) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής

Αριθμ. 36972/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325

(ΦΕΚ Β’ 6842/04.12.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 117), η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση,

2. του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» (Α’ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123),

3. του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178),

4. του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23),

5. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114),

6. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

7. των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129),

8. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

9. του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

10. του Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) και ειδικότερα τα άρθρα 47, 48, 49 και 50, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Π.Δ.84/2019 (Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.46/2021 (Α’ 119),

11. του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

12. του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

13. του Π.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

14. του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.47/2021 (Α’ 121),

15. των άρθρων 7 και 14 του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

16. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

17. του Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/ 2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

18. της υπ’ αρ. Υ11/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο (Β’ 4403),

19. της υπό στοιχεία Υ10/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403),

20. της υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438),

21. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746),

22. της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420),

23. της υπ’ αρ. 1299/07.04.2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Έγκριση του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» (Β’ 423),

24. της υπό στοιχεία 270999/Δ5/01.09.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’4663),

25. της υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28.08.2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής» (Β’ 1894),

26. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 3073/Α321/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες» (Β’ 1577 και διόρθωσης σφάλματος Β’ 1877),

27. της υπ’ αρ. 17143/11.09.2023 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5406, τροποποίηση Β’ 5579 και Β’ 5891),

28. της υπ’ αρ. 17176/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5405),

29. της υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/04.10.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’5842),

30. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023,της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (OJL 187, 26-6- 2014, ρ. 1-78) και ιδίως το άρθρο 50,

31. του Κανονισμού (ΕΕ) 2472/2022 (που αντικαθιστά τον 702/2014) της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 37,

32. του Κανονισμού (ΕΕ) 2473/2022 (που αντικαθιστά τον 1388/2014) της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 49,

33. του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2472/2022 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2473/2022, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης»,

34. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, τροποποιούνται οι δαπάνες που εκτιμήθηκαν στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./20875/Α325/04.10.2023 (Β’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’5842) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως ακολούθως:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΝΑ 271, επιπλέον δαπάνη ύψους 29.196.400 € περίπου για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής.

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’ 178), μείωση της δαπάνης κατά 7.144.200 €, (14.288.400 € x 0,5=7.144.200 €) περίπου, για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων.

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την από 16.11.2023 εισήγηση του Προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

2. τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κτήρια που επλήγησαν από τις πλημμύρες του θέματος,

3. το υπ’ αρ. 360898/29.11.2023 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

4. την υπ’ αρ. 361474/29.11.2023 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

5. τις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους πληγέντες κατοίκους των περιοχών των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 λόγω της μεγάλης έκτασης και διάρκειας του πλημμυρικού φαινομένου,

και επειδή,

α) μετά από τη διενέργεια αυτοψιών από κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές σε μη φέροντα στοιχεία των κατοικιών,

β) είναι απαραίτητη η προσαρμογή του σχήματος χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων κατοικιών, στις συνθήκες, στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες που προέκυψαν από το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο «Daniel», ώστε να είναι πιο σύντομη και αποτελεσματική η στήριξη στους πληγέντες,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/04.10.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’5842), ως ακολούθως:

1. Προστίθεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» η παρακάτω παράγραφος:

«1.6 Η αρμόδια Υπηρεσία, για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων από τις πλημμύρες του θέματος, δύναται να λάβει υπόψη τα δελτία αυτοψιών που συντάχθηκαν από τους μηχανικούς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.».

2. Αντικαθίσταται η παρ. 3.3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ», ως εξής:

«3.3 Η Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα, στους/στις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α’ της υποπερ. 6.1.1 της παρ. 6.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ», όπου η Σ.Σ. συνίσταται εξ ολοκλήρου (100%) από Δωρεάν Κρατική Αρωγή.».

3. Αντικαθίσταται η περ. α’ της υποπερ. 6.1.1 της παρ. 6.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ», ως εξής:

«α) Για κατοικίες και βοηθητικούς χώρους κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου, το ποσό των:

i) 60 € ανά τ.μ., για όσες έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες από την πλημμύρα και η οικοσκευή έχει υποστεί μικρές ζημιές «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α» ή μεσαίες ζημιές «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β», (ύψος στάθμης νερού έως και 40 εκ.), σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

ii) 100 € ανά τ.μ., για όσες έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες από την πλημμύρα και η οικοσκευή έχει υποστεί μεγάλες ζημιές «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ», (ύψος στάθμης νερού μεγαλύτερο των 41 εκ.), σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

iii) 150 € ανά τ.μ., για όσες έχουν χαρακτηριστεί από μηχανικούς της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση «ΚΙΤΡΙΝΟ», λόγω των εκτεταμένων βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία από την πλημμύρα (ολική καταστροφή κουφωμάτων, Η/Μ κ.λπ.), με την προϋπόθεση υποβολής από τον ιδιοκτήτη βεβαίωσης μηχανικού περί μη διαπίστωσης βλαβών στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου.».

4. Προστίθεται στο τέλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» νέα παράγραφος ως εξής:

«6.7 Ο δικαιούχος της Σ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (αποδείξεις/τιμολόγια προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών) του κόστους επισκευής. Σε περίπτωση που από τα εν λόγω έγγραφα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος επισκευής της ζημίας υπολείπεται της Σ.Σ., περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται από τον δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί.».

5. Προστίθεται στο τέλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 «ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ», νέα παράγραφος, ως εξής:

«8.5 Στην περίπτωση κτηρίου για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια επισκευής από προγενέστερη πλημμύρα, έχει χορηγηθεί η 1η δόση, και ο ιδιοκτήτης υπέβαλε εμπρόθεσμα και πριν την ημέρα εκδήλωσης πλημμύρας του θέματος, αίτηση για χορήγηση της 2ης δόσης και βεβαίωσης περαίωσης εργασιών, χορηγείται στο δικαιούχο το ποσό της 2ης δόσης, καθώς και η βεβαίωση περαίωσης εργασιών.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ