36625 ΕΞ 7.3.2023
Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2023
Αριθμ. 36625 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 1658/17-03-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
β) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)
δ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ) του ν. 5004/2022 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (Α’ 235),
ζ) του Π.Δ.54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103), σύμφωνα με τις οποίες τίθεται σε εφαρμογή η Νέα Οικονομική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού,
η) της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240),
θ) της υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο. (Β’ 3051).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2023, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ, όπως αυτοί προκύπτουν από την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023 (σελ. 123) και την σχετική κατανομή των εσόδων μεταξύ Α.Α.Δ.Ε. και Υπολόγου Συμψηφισμού, όπως αυτή εκτιμήθηκε σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι οποίοι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%), λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στην παρ. 3 της παρούσας.

Πίνακας 1. Στόχοι Είσπραξης Εσόδων Προϋπολογισμού 2023 (σε Ταμειακή Βάση, εκατ. ευρώ).

 

ΚωδικόςΠεριγραφή Λογαριασμού2023
Προβλέψεις
Α.Α.Δ.Ε.Υπόλογος
ΚΕΚΠΚαθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (α)-(β)63.88551.04312.843
ΕΚΠ(α) Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI+VII)69.99557.15312.843
IΦόροι (A+B+Γ+Δ+E+ΣΤ+Ζ)57.42155.1572.264
AΦόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (1+2+3+4+5+6)32.51732.362155
1ΦΠΑ (1.α + 1.β + 1.γ)22.21722.2170
1.αΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών2.4212.4210
1.βΦΠΑ καπνικών προϊόντων6766760
1.γΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών19.12019.1200
2Ειδικοί φόροι κατανάλωσης – ΕΦΚ (2.α + 2.β + 2.γ)7.1157.1150
2.αΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων4.2044.2040
2.βΕΦΚ καπνικών προϊόντων2.1742.1740
2.γΕΦΚ λοιπών προϊόντων7377370
3Φόροι χαρτοσήμου – χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών9569488
Φόροι με μορφή χαρτοσήμου3413338
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών6146140
4Φόροι ταξινόμησης οχημάτων3953950
5Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών1.6311.484147
εκ των οποίων: Φόρος ασφαλίστρων5215210
6Λοιποί φόροι επί αγαθών2032030
BΦόροι και δασμοί επί εισαγωγών4244240
ΓΤακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας2.3802.3800
Γ.1εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ2.3562.3560
Δ.Λοιποί φόροι επί παραγωγής1.029631398
EΦόρος εισοδήματος (E.1+E.2+E.3)18.47616.7651.711
E.1Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ)11.4609.8611.599
E.2Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ)5.6625.64913
E.3Λοιποί φόροι εισοδήματος1.3531.25499
ΣΤΦόροι κεφαλαίου2262260
ΖΛοιποί τρέχοντες φόροι2.3692.3690
Ζ.1εκ των οποίων: Φόροι οχημάτων1.2221.2220
IIΚοινωνικές εισφορές55055
IIIΜεταβιβάσεις7.953727.881
IVΠωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών2.4184501.968
VΛοιπά τρέχοντα έσοδα2.1241.474650
V.1εκ των οποίων: επιστροφές δαπανών610296314
VIΠωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και τιμαλφών24024
ΕΠ(β) Επιστροφές εσόδων6.1106.1100

 

2. Καθορίζεται ο ποσοτικός στόχος των επιστροφών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2023, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023 (σελ. 123).

Πίνακας 2. Ποσοτικός Στόχος Επιστροφών 2023 από την Α.Α.Δ.Ε. (σε εκατ. ευρώ)

 

ΠεριγραφήΠοσό
Επιστροφές Εσόδων6.110

 

Ο παραπάνω στόχος επιστροφών θα πρέπει να υλοποιηθεί στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

3. Ως βάση υπολογισμού επί της οποίας θα εξεταστεί η επίτευξη ή όχι των στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι το ποσό που προκύπτει όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 3. Βάση υπολογισμού επίτευξης στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 2023 από την Α.Α.Δ.Ε. (σε Ταμειακή Βάση, εκατ. ευρώ)

 

α/αΣτόχοςΠοσό
1Προβλέψεις Εισπράξεων Φορολογικών Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.55.157
2Προβλέψεις Εισπράξεων Μη Φορολογικών Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.1.996
3=1+2Σύνολο Πρόβλεψης Εισπράξεων Α.Α.Δ.Ε. 202357.153
4Πλέον Εισπράξεις Φορολογικών Εσόδων Υπολόγου 2023 (εξαιρουμένων 358 εκ. € της Τ1.906
5=3+4Τελικός Στόχος Είσπραξης Α.Α.Δ.Ε. Έτους 202359.059

 

Ο παραπάνω στόχος είσπραξης εσόδων από την Α.Α.Δ.Ε., θα πρέπει να υλοποιηθεί σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τυχόν παράγοντες που θα επηρεάσουν την εν γένει υλοποίηση.

Ειδικότερα, η λήψη μέτρων ή η διαφοροποίηση φορολογικής ή δημοσιονομικής πολιτικής μετά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, καθώς και τυχόν εξωγενείς παράγοντες, θα ποσοτικοποιηθούν και θα εκτιμηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ποσά εσόδων από μέτρα, παρεμβάσεις που δεν έχουν συνυπολογισθεί στον ανωτέρω πίνακα αφαιρούνται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση μείωσης των εσόδων), κατόπιν ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα: (α) σε περίπτωση μέτρων, παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων, από τα εισπραχθέντα έσοδα θα αφαιρείται κατά περίπτωση το χαμηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τυχόν υπεραπόδοση αυτών οφείλεται σε ενέργειες και δράσεις της ΑΑΔΕ, ενώ τυχόν αστοχίες και υποεκτέλεση της πραγματικής απόδοσης έναντι των αρχικών εκτιμήσεων δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ, (β) σε περίπτωση μέτρων, παρεμβάσεων ή παραγόντων μείωσης των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα θα προστίθεται κατά περίπτωση το υψηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των μέτρων, παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

5. Μέτρο σύγκρισης για την επίτευξη των παραπάνω συμφωνείται ότι αποτελούν τα μεγέθη που θα περιληφθούν στο Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εκδίδεται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τα παραπάνω μεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χώρας από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Τυχόν αναπροσαρμογές που δύναται να προκύψουν με την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για το έτος αναφοράς, τακτοποιούνται συμψηφιστικά με τους στόχους του επόμενου έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ