36382/27.4.2023
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 36382

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Ατματζίδου
Τηλέφωνο: 213 136 1252
E-mail: e.atmatzidou@ypes.gr

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Εγκύκλιος: 497

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

1. Τα ζητήματα σχετικά με τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’57).

2. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 55, ορίζεται ότι τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, με την οποία γίνεται η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4239/2014 (Α’ 43), ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Ωστόσο, επειδή η κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών, ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων κλπ. γίνονται με βάση την απόφαση ορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, η ανωτέρω προθεσμία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί, αλλά αντίθετα οι ανωτέρω αποφάσεις σας πρέπει να σταλούν, αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών.

3. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών θα σας αποστείλει πρόταση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων στην περιοχή ευθύνης σας. Σκοπός είναι η διευκόλυνση του έργου σας, ώστε να εκτυπώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι ανά εκλογικό τμήμα και να μην απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τους εκ μέρους σας. Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του εκλογικού σώματος που συντελέσθηκαν με την Α’ Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2023).

4. Στην απόφαση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας θα μνημονεύονται απαραίτητα:

• η ονομασία και η έδρα κάθε εκλογικού τμήματος
• το κατάστημα ψηφοφορίας
• τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων που θα υπαχθούν σε κάθε τμήμα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η κατάταξη των εκλογικών τμημάτων θα γίνει σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση των άρθρων 1 και 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Η αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας (νομού). Δηλαδή, αν σε κάποιο νομό συσταθούν συνολικά για όλους τους δήμους του διακόσια (200) εκλογικά τμήματα, ο αύξων αριθμός αυτών αρχίζει από το ένα (1) και τελειώνει στο διακόσια (200).

Η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα γίνεται ανά εκλογικό διαμέρισμα.

Στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και τα εκλογικά τμήματα των φυλακών, όπου αυτά συσταθούν.

5. Η απόφαση αυτή πρέπει να αποσταλεί αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e.atmatzidou@vpes.qr. Επίσης, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά σε τρία (3) αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), προκειμένου να προωθηθεί στον Άρειο Πάγο.

Αντίγραφο των αποφάσεών σας πρέπει να στείλετε αμέσως μετά την έκδοσή τους και στους κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς των αρμοδίων Πρωτοδικείων.

Τέλος, η ίδια απόφαση πρέπει να γνωστοποιηθεί με προκήρυξή σας στους δήμους της περιφέρειας του νομού σας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 16η Μαίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57).

6. Στο έγγραφο με το οποίο θα αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών την απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας της περιφέρειάς σας, θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν. Επίσης, για διευκόλυνσή μας, θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στο ίδιο έγγραφο και ο αύξων αριθμός τον οποίο έλαβαν τα εκλογικά τμήματα των φυλακών, όπου αυτά έχουν συσταθεί.

7. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η χρησιμοποίηση καταστήματος που έχει οριστεί για την ψηφοφορία, μπορεί να οριστεί, με απόφασή σας άλλο κατάστημα, έως και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 20η Μαΐου 2023, με άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

8. Ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν μέχρι πεντακόσιοι πενήντα (550) εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό των εκλογέων του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 (στρατιωτικών, κλπ.), οι οποίοι θα κατανεμηθούν συμμετρικά σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου.

Αν μετά την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα παραμείνει μικρό υπόλοιπο εκλογέων που δεν θα δικαιολογεί τη σύσταση και άλλου εκλογικού τμήματος και κρίνετε ότι δεν θα επιφέρει δυσχέρειες και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση της ψηφοφορίας, μπορείτε να υπερβείτε τον αριθμό των πεντακοσίων πενήντα (550) εκλογέων.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, οι εκλογείς του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (στρατιωτικοί κλπ.) ψηφίζουν μαζί με τους υπόλοιπους εκλογείς, στα ίδια εκλογικά τμήματα, εφόσον δεν επιτρέπεται η σύσταση ξεχωριστών εκλογικών τμημάτων για αυτούς. Με τις αποφάσεις σας για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως, για την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε θέματος, να καθορίζονται σαφώς και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ή μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι στρατιωτικοί κλπ., οι οποίοι θα περιληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σε όσους δήμους εδρεύουν κέντρα μεγάλων στρατιωτικών μονάδων, στα οποία υπηρετεί μεγάλος αριθμός στρατιωτικών, παρακαλούμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στα εκλογικά τμήματα αυτών να ψηφίζουν και πολίτες εκλογείς σε ανάλογο αριθμό και κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

γ) Αναφορικά με τους εκλογείς κατοίκους οικισμών, υπενθυμίζουμε ότι αυτοί ψηφίζουν στον οικισμό, μόνον εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.

δ) Περαιτέρω υπενθυμίζουμε και την παρ. 2 του άρθρου 69 του π.δ. 26/2012 για την ψηφοφορία κρατουμένων, με τη σύσταση εκλογικών τμημάτων σε κάθε φυλακή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, η οποία θα σας κοινοποιηθεί, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων. Επισημαίνουμε ότι η σύσταση εκλογικών τμημάτων σε φυλακές θα γίνει με την ίδια απόφασή σας, με την οποία καθορίζονται επίσης και τα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς σας.

9. Ο Περιφερειάρχης Αττικής καταρτίζει ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες του νομού Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις δύο (2) εκλογικές περιφέρειες του νομού Θεσσαλονίκης.

10. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής πρέπει να μεριμνήσει για την κατανομή στα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν από αυτόν και των εκλογέων του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), που υπηρετούν στην περιοχή του Αγίου Όρους, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του ίδιου διατάγματος.

11. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών που θα συσταθούν στο νομό σας πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη απόφασή σας. Η αρίθμηση των εν λόγω εκλογικών τμημάτων θα είναι ξεχωριστή.

Ειδικότερα στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών αυτούσια, όπως θα σας σταλούν από το Υπουργείο. παραθέτοντας πρώτα τα αμιγή εκλογικά τμήματα με τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, τη μία μετά την άλλη, και στο τέλος τα μεικτά εκλογικά τμήματα με συνεχόμενη όμως μεταξύ τους αρίθμηση. Στα τμήματα ετεροδημοτών δεν θα συμπεριλάβετε άλλους εκλογείς ακόμα και αν ο αριθμός των εκλογέων που έχουν ενταχθεί σε αυτά είναι μικρός.

Η Περιφέρεια Αττικής θα εκδώσει δύο διακριτές αποφάσεις, μία για κάθε Εφετείο (Αθηνών – Πειραιώς), με ξεχωριστή αρίθμηση για τα εκλογικά τμήματά τους.

Για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους θα ενημερωθείτε με άλλη εγκύκλιό μας.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ