362712/20.5.2022
Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας».

Ημερ. 20/5/2022
Αρ. Πρωτ. 362712

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ.ΥΠ.Α.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλ.: 1555

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του προγράμματος προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας».

Ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α’ 89/11-4-2012),

2. το άρθρο 51 του Ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λο-γαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/Ε0Κ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’174) όπως ισχύει,

3. το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

4. το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70) όπως ισχύει,

5. τη με αριθμ. οικ. 36112/927/11-09-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4567/Β/15-10-2020), Απόφαση των Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

6. τη με αριθμ. 2470/57/03-5-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.,

7. την μη κάλυψη τριακοσίων (300) από τις τρεις χιλιάδες (3.000) προκηρυχθείσες θέσεις του προγράμματος, και την ανάγκη στήριξης α) των εγγεγραμμένων στα μητρώα άνεργων της Δ.ΥΠ.Α. νέων 18-30 ετών και β) των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης -Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021

καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και τις επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει, καθώς και τις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι»,που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 20-5-2022 και ώρα 15:00 μέχρι και την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων, στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Στόχος και σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία τριακοσίων (300) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, για χρονικό διάστημα 7 μηνών, ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και σε β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει, και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι», στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης -Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Αρμοδιότητες Δ.ΥΠ.Α. – Χρηματοδότηση – Επιλέξιμη περιοχή

1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο του προγράμματος είναι η Δ.ΥΠ.Α.

2. Για την υλοποίηση του συνολικού προγράμματος (αρχική και συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση) προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους περίπου είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000,00 €) η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2493).

3. Ως επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή για την υλοποίηση του προγράμματος προεργασίας ορίζονται οι Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης -Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Ρόλος της Δ.ΥΠ.Α.

Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται η Δ.ΥΠ.Α. Σύμφωνα με:

1. με το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88) που τροποποίησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258) “Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας……. και μεριμνά ιδίως …………για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες”,

2. με το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α’ 70) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το οποίο, «ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), υλοποιεί προγράμματα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης» «Για το σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυταπασχόλησης, που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετά από τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.»,

3. με το άρθρο 51 του Ν.3693/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το οποίο, «Ως προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» νοούνται τα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προγραμμάτων «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» και γενικά του παρόντος άρθρου»,

4. με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 4075/2012, (ΦΕΚ Α’ 89/11-4/2012), σύμφωνα με το οποίο, η παρ. 5 του άρθρου 51 του Ν. 3693/2008 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτά, υπάγονται στο σύνολο των κλάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου. Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Πάροχοι – ωφελούμενοι – προϋποθέσεις συμμετοχής

Α. Πάροχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), σε β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι» που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:
α) πάροχοι με προσωπικό έως 3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) ωφελούμενο,
β) πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους,
γ) πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) ωφελούμενους,
δ) πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.
ε) πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους,
στ) πάροχοι με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης / παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. (ημερολογιακά).

Επισημαίνεται ότι εφόσον ο αριθμός του προσωπικού από την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός – ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης/παρόχου στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης και της υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο και τον ωφελούμενο. Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία – λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρείται:

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017 (Α ‘137),
ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και
στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.

Στις περιπτώσεις από α) έως δ) ο πάροχος προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο και τον ωφελούμενο.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση/πάροχος έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση:

α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),
γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,
ε) η οικειοθελής αποχώρηση και
στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις/πάροχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις/παρόχους που συστάθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το ίδιο ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:

α) οι επιχειρήσεις/πάροχοι που έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών (ημερολογιακά) που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού,
β) τα νυχτερινά κέντρα,
γ) τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) οι εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες,
ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με το Ν.4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
ε.α τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως ισχύει – ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ε.β δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕφΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο πάροχος κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις. στ) ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένοι σε αυτά,
ζ) οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση,
η) επιχειρήσεις/πάροχοι που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη,
θ) κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
ι) οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη,
ια) οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου

Β. Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 300 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών (να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος (30) της ηλικίας τους και να διανύουν το τριακοστό πρώτο (31) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ Χαλκίδας), απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης εξαετίας από την υπόδειξή τους από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 Χαλκίδας της Δ.ΥΠ.Α..

1. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 Χαλκίδας, οφείλουν να:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 Χαλκίδας, όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση/πάροχο,
β) έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους,
γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,
δ) Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν:

i. βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από τον ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου,
ii. βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ.38/2010(ΦΕΚ78/Α’) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) Επίσης οι ωφελούμενοι οφείλουν να:

i. να τηρούν τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη,
ii. να τηρούν το ημερήσιο ωράριο της προεργασίας, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό συνεργασίας,
iii. να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,
iv. να συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.

Επιπρόσθετα οι ωφελούμενοι που θα προεργαστούν σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα πρέπει να:

α) είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας:

α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ. Κ. 151 80 Αθήνα,τηλ.210-34 43 384 και
β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ.231 33 31 540 των κατωτέρω επιπέδων:

i. Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
ii. Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
iii. Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
iv. Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

β) μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

δ) μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

ε) μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση.

στ) μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Κατά τη διαδικασία της υπόδειξης από τον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2 Χαλκίδας, οι ωφελούμενοι που θα προεργαστούν σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα συμπληρώνουν και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα οριζόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ, ε και στ, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται με το συστατικό σημείωμα, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος από τον δικαιούχο.

Η ευθύνη ελέγχου των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους ανήκει στους παρόχους.

2. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελούμενων οι οποίοι κατά τους τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την επιχείρηση/πάροχο:

α) είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο,
β) είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή, ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,
γ) που είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα),
δ) είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,
ε) είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη,
στ) που απασχολούνται καθ’ οιανδήποτε τρόπο.
ζ) που θα εργαστούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου),
η) που είχαν συμμετάσχει στο πλαίσιο όμοιων προγραμμάτων προεργασίας κατά την προηγούμενη τριετία,
θ) για άτομα που στην ίδια επιχείρηση/συνεταιρισμό/πάροχο:

i. είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε. της επιχείρησης που υποβάλει την αίτηση υπαγωγής
ii. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
iii. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
iv. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α έως στ, εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος, οι άνεργοι προσκομίζουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση/πάροχο.

Επιπρόσθετα στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν ότι δεν απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξη τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση/ πάροχο και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2 Χαλκίδας).

Δεν είναι δυνατή η επανατοποθέτηση ωφελουμένων που προεργάστηκαν σε παρόμοια προγράμματα προεργασίας που υλοποίησε η Δ.ΥΠ.Α. την τριετία πριν την δημοσίευση της παρούσας καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Επίσης δεν υποδεικνύονται άνεργοι στον ίδιο πάροχο και που είχαν τυχόν συνάψει συμφωνητικά συνεργασίας στο πλαίσιο όμοιου προγράμματος προεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Έλεγχος προϋποθέσεων – Έγκριση – Αναζήτηση / Υπόδειξη – Συμφωνητικό συνεργασίας

6.1. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας από την Δ.ΥΠ.Α., οι επιχειρήσεις/πάροχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης -Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, υποβάλλουν στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services) μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.oaed.gr). Ο δικαιούχος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).

Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων (όπως αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με email στο αρμόδιο ΚΠΑ Χαλκίδας.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία με έδρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 Χαλκίδας, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει στους Δήμους Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις/πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ωφελουμένων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν προεργασία.

Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στο ΚΠΑ2 Χαλκίδας στην περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η επιχείρηση/πάροχος και πρόκειται να προεργαστεί ο ωφελούμενος. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης/παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση/πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς την Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α., του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της ΑΑΔΕ του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

6.2 Έλεγχος προϋποθέσεων -Έγκριση

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 Χαλκίδας, σε υπαλλήλους του Γραφείου Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης προκειμένου να εξετάσουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού κλπ) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης ηλεκτρονικής αίτησης και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ-Δ.ΥΠ.Α.), του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – Δ.ΥΠ.Α.- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών). Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων, το Γραφείο Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δυνητικούς παρόχους/επιχειρήσεις και την προσκόμιση τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος διαπιστώσει ότι υπάρχει μείωση προσωπικού προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

– Έλεγχος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε πρόσληψη προσωπικού
– Ενημέρωση του παρόχου για την υποχρέωση κάλυψης της μείωσης προσωπικού και προσκόμισης αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζοντας σχετική προθεσμία.

Το Γραφείο Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης του αρμόδιου ΚΠΑ2 Χαλκίδας ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον πάροχο για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τη δυνατότητα επιλογής ωφελούμενου ανέργου. Παράλληλα ενημερώνεται και ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων για να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ Χαλκίδας).

Εφόσον ο πάροχος/επιχείρηση πληροί τους όρους της δράσης, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Χαλκίδας προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετέχει στο παρόν πρόγραμμα, ενημερώνεται εγγράφως από το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών του ΚΠΑ2 Χαλκίδας και δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2 Χαλκίδας. Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στη δράση ενημερώνονται με σχετική επιστολή του ΚΠΑ2 Χαλκίδας στο e-mail, το οποίο έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κλπ., ανήκει στους παρόχους/ επιχειρήσεις.

6.3 Αναζήτηση /Υπόδειξη

Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών από το μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εντολής κενής θέσης προεργασίας.

Η υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους από τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ2 Χαλκίδας διενεργείται μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:
α) τον τίτλο σπουδών του ανέργου
β) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων
γ) την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα από τον πάροχο.

Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων, πραγματοποιείται κατά την κρίση, την επαγγελματική ικανότητα και την εμπειρία του εργασιακού συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, την συνάφεια του προφίλ του ανέργου με την θέση, την ειδικότητα του, τα τυπικά του προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελματική του εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη.

Η ενημέρωση του ανέργου πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ». Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από το ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους ωφελούμενους.

Στη συνέχεια, ο ωφελούμενος παραλαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από το αρμόδιο ΚΠΑ2 Χαλκίδας το συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα παρουσιαστεί στον πάροχο/επιχείρηση. Το συστατικό σημείωμα αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 Χαλκίδας μέσω e-mail και στον πάροχο/επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι, για τις υποδείξεις ανέργων των παρ.1 και 2 του Κεφαλαίου 8 που αφορούν στην αντικατάσταση των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της δράσης, απαιτείται η συναίνεση του ωφελούμενου (παρ.1) ή του παρόχου (παρ.2) για την κάλυψη του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος της δράσης. Η μη συναίνεση δεν επιφέρει επιπτώσεις στον ωφελούμενο ή στον πάροχο.

6.4 Συμφωνητικό συνεργασίας

Μετά την παραλαβή του συστατικού σημειώματος υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/παρόχους, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι επιχειρήσεις/πάροχοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη, συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και το πρόγραμμα ξεκινάει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος.

Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α., ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 Χαλκίδας μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., του Παρόχου και του Ωφελούμενου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και των ωφελουμένων.

Επιπλέον ισχύουν τα εξής:

α. Οι άνεργοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο έστω κι αν κατά τη διάρκεια της δράσης την υπερβούν.
β. Ως είσοδος στη δράση (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η πρώτη ημέρα συμμετοχής του ωφελούμενου στη δράση (επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού). Ως έξοδος από τη δράση (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η τελευταία ημέρα συμμετοχής στην προεργασία.

Υπεύθυνος-επιβλέπων της προεργασίας ορίζεται ο εργοδότης ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ωφελούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον 1 έτος εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ωφελούμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Ωράριο – Απουσίες

1. Οι ωφελούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 14 ημέρες προεργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος για αντίστοιχο αριθμό ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 175 ημερών ασφάλισης/απασχόλησης.
Η υποχρέωση επιμήκυνσης, πέραν των ανωτέρω 14 εργάσιμων ημερών, ισχύει και α) για την περίοδο θερινών διακοπών ή αργιών ή/και για εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες η επιχείρηση μένει κλειστή (έως 30 ημερολογιακές ημέρες) και β) για τις εργάσιμες ημέρες που ο ωφελούμενος τυχόν τεθεί σε απομόνωση λόγω επαφής με νοσούντα ή λόγω νόσησης από COVID-19, με την υποχρέωση υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.

2. Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του παρόχου.

3. Δεν είναι δυνατή η προεργασία μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

4. Η προεργασία πιστοποιείται με την τήρηση παρουσιολογίου από τον πάροχο.

5. Σε περίπτωση απουσίας του ωφελούμενου λόγω ασθένειας είναι δυνατή η επιμήκυνση του προγράμματος έως τριάντα (30) ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Αποζημίωση και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης σε ωφελούμενους

8.1.Καταβολή επιχορήγησης:

Μετά τη λήξη κάθε μήνα προεργασίας και κατά το πρώτο πενθήμερο έκαστου επόμενου μήνα, οι πάροχοι (με χρήση κωδικών taxisnet ή κλειδάριθμου Δ.ΥΠ.Α. στο e-services της Δ.ΥΠ.Α.) οφείλουν να:

α) συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω πεδία της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης του αιτήματος αποζημίωσης στο αρμόδιο ΚΠΑ2 Χαλκίδας:

i. μήνας αναφοράς
ii. ΑΦΜ κάθε ωφελούμενου
iii. ημέρες ασφάλισης.

β) επισυνάψουν ηλεκτρονικά μέσω του e-services στο αρμόδιο ΚΠΑ2 Χαλκίδας με ηλεκτρονική σάρωση στο αίτημα αποζημίωσης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης/παρόχου, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης..
ii. Μηνιαίο παρουσιολόγιο.

Οι αρμόδιοι χειριστές του ΚΠΑ2 Χαλκίδας άμεσα με την λήψη των δικαιολογητικών, προβαίνουν σε διοικητικό έλεγχο και εφόσον τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ορθά, δημιουργούν σχετική λίστα (καθαρών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών του ωφελούμενου) στο ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α. προβαίνοντας σε έκδοση απόφασης έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης για τον ωφελούμενο για τον αναφερόμενο μήνα και σε καταχώρηση των ημερών ασφάλισης στο Πληροφοριακό Σύστημα, προκειμένου να δημιουργηθεί η ΑΠΔ από την Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α., εκδίδοντας σχετική απόφαση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ωφελούμενους.
Οι ημέρες ασφάλισης και οι καθαρές αποδοχές αφορούν μόνο στην πραγματική απασχόληση των ωφελουμένων και μετατρέπονται οι ημέρες παρουσίας (βάσει του παρουσιολογίου) σε ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού ασφάλισης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

8.2.Αποζημίωση

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από την Δ.ΥΠ.Α. μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στο σύνολο των κλάδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων και λογαριασμών της Δ.ΥΠ.Α. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου. Από το ανωτέρω ποσό η Δ.ΥΠ.Α. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον e- ΕΦΚΑ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τη Δ.ΥΠ.Α. Ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο για κάθε ημέρα προεργασίας και τον ίδιο, το οποίο παραμένει τον φάκελο του προγράμματος που τηρεί ο πάροχος. Οι πάροχοι πιστοποιούν στην Δ.ΥΠ.Α. την προεργασία των ωφελουμένων, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος

Οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία από τους αρμόδιους φορείς, των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Δεσμεύσεις

1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ωφελούμενος για λόγους που δεν αφορούν στον ίδιο αλλά στον πάροχο, είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά (7) μηνών. Ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που απασχολήθηκε στον πάροχο και δεν υποδεικνύεται άλλος ωφελούμενος στον πάροχο.

2. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αποχωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στον πάροχο, κατά το πρώτο δίμηνο της προεργασίας, το ΚΠΑ2 Χαλκίδας προχωράει στην τοποθέτηση άλλου ωφελούμενου, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε και δεν υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ωφελούμενο στο αρμόδιο ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

4. Σε περίπτωση λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας με υπαιτιότητα του παρόχου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2 Χαλκίδας) και απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού του παρόχου από όμοια προγράμματα προεργασίας ή προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί η Δ.ΥΠ.Α..

5. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατά την 7μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού σύμφωνα με τις περιπτώσεις α) έως στ) της παραγράφου 6 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός ενός (1) μήνα, το πρόγραμμα διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2 Χαλκίδας) και ο ωφελούμενος δύναται να ολοκληρώσει την προεργασία σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

6. Στην περίπτωση μείωσης προσωπικού που οφείλεται σε αποχώρηση του επόπτη – επιβλέποντα της προεργασίας, ο πάροχος/επιχείρηση έχει υποχρέωση είτε κάλυψης της μείωσης προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας με εργαζόμενο που απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο, είτε ορισμού ως επόπτη – επιβλέποντα του ωφελούμενου άλλου εργαζόμενου στο ίδιο αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος η επιχείρηση/ πάροχος είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει τον επόπτη – επιβλέποντα με άλλον εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του Κεφαλαίου 4 της παρούσας.

7. Αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα:

i. Όλες οι επιχειρήσεις που δύναται να συμμετέχουν πρέπει να λάβουν ευρεία ενημέρωση για τη δράση προκειμένου να μπορούν να αποτελούν φορέα υποδοχής ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς.
ii. Η επιλογή των φορέων υποδοχής να γίνει με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο.
iii. Οι ωφελούμενοι α) να μην καλύπτουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας και β) να μην υποκαθιστούν υπαλλήλους/εργαζόμενους της επιχείρησης (απολύσεις) στην οποία θα τοποθετηθούν.
iv. Να μην υπάρχει υποχρέωση οι ωφελούμενοι να απασχοληθούν στις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος με τους ίδιους προνομιακούς για την επιχείρηση όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Υποχρεώσεις παρόχου

1. Ο πάροχος διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο προεργασίας τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’ 84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

2. Ο πάροχος παρέχει προεργασία στους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν επιλεγεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

3. Ο πάροχος παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά στους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

4. Ο πάροχος δεν αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος

1. Οι έλεγχοι του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΥΟΔΔ 487).

2. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο:

α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,
β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,
γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων και
ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί δύο τουλάχιστον επιτόπιους ελέγχους προς τους παρόχους/επιχειρήσεις για την πιστοποίηση της προεργασίας των ωφελουμένων /ασκουμένων.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η παρούσα πρόσκληση.

Οι ελεγχόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται:
α. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4144/2013,
β. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
γ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.

4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα της Δ.ΥΠ.Α. συντάσσουν έκθεση με τα πορίσματα του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου και ενημερώνεται σχετικά ο πάροχος/επιχείρηση. Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης διατηρείται στον φάκελο του προγράμματος. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

5. Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση (επιτόπιος έλεγχος) από ελεγκτές υπαλλήλους στους οποίους έχει ανατεθεί από το αρμόδιο τμήμα διοικητικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. όπως ισχύει, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πάροχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του προϋπάρχοντος προσωπικού, ύπαρξη υπεύθυνου – επιβλέποντα του προγράμματος προεργασίας).

6. Εάν δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος για την υπαγωγή του παρόχου η Υπηρεσία (ΚΠΑ 2 Χαλκίδας) προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.

7. Σε περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης καταβάλλεται στον ωφελούμενο η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα προεργασίας και υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά μηνών.

8. Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο ή τον διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Β.2. του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, ανακαλείται η υπόδειξή του και η ένταξή του στο πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
Επίλυση διαφορών

1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α. και των παρόχων/επιχειρήσεων ή ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της δράσης, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών σύμφωνα με την αριθ. 635/8-3-2016 Απόφαση Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. (Β’1708), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2 Χαλκίδας, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο πάροχος/επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο ΚΠΑ2 Χαλκίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στοιχείων ωφελουμένων

Οι πάροχοι συμμορφώνονται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως εκείνες του ΓΚΠΔ κατά τη συλλογή, την τήρηση και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται η Δ.ΥΠ.Α. Η Δ.ΥΠ.Α. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, αντίστοιχα, στα άρθρα 6 και 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις όπου υφίσταται άλλη πέραν της συγκατάθεσης του αιτούντος, νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών.

Οι ωφελούμενοι (άνεργοι) παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, προκειμένου να εξάγονται στατιστικά δεδομένα στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών, μέσω ερωτηματολογίων, για την αξιολόγηση του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι έχουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 12επ.) και συγκεκριμένα: δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου και τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας

1. Η παρούσα αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.oaed.gr). Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο ότι τοποθετείται μέσω του παρόντος προγράμματος.

3. Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 Χαλκίδας, στον ωφελούμενο, κατά την υπόδειξή του στην επιχείρηση/πάροχο, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: «Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας».

4. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο
Τελικές διατάξεις

1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

2. Ο Διοικητής δύναται με απόφασή του να αναστείλει, να παρατείνει ή και να λήξει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων λόγω μη κάλυψης των κατανεμηθεισών θέσεων, ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. δύναται με σχετική απόφαση του να επαναπροκηρύξει την δράση.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ