36202/19.4.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677)

(ΦΕΚ Β’2857/28.04.2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τα άρθρα 48 και 70 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει.

3. Το ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.”και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

4. Τον ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α’ 267).

5. Τις παρ. 4 των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» (Α’ 147).

6. Το Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677).

12. Την υπ’αρ. 122032/15.12.2022 υπουργική απόφαση «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων” σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’61)» (Β’ 6593).

13. Την υπό στοιχεία C(2014) 7801 final/29-10-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα, η οποία κατήργησε την υπό στοιχεία C(2014)3542 απόφαση.

14. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”» (Β’ 5968).

15. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

16. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στη βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί επαναπροσδιορισμό της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στη διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677), ως εξής:

Άρθρο Μόνο

1. Στο Υποπρόγραμμα Β’ του Παραρτήματος της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης προστίθεται περίπτωση B.6 ως ακολούθως:

«Β.6. Έλεγχοι:
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η διενέργεια ελέγχων από ελεγκτικές εταιρείες, ή φυσικά πρόσωπα εκεί όπου η υπηρεσία κρίνει αναγκαία την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες. Στην παρούσα κατηγορία ενέργειας περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή των Εκθέσεων ελέγχου.
H κατηγορία αυτή αφορά μόνο στην Αρχή Ελέγχου.»

2. Στο Υποπρόγραμμα Β’ του Παραρτήματος της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης η περίπτωση Γ.3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Γ.3. Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
Στην παρούσα κατηγορία περιλαμβάνονται:
-Δαπάνες για υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων,
-δαπάνες φύλαξης κτιρίων που στεγάζονται οι Ε.Υ., οι Επιτελικές Δομές και οι Δ.Α. εφόσον δεν συστεγάζονται με άλλες δημόσιες υπηρεσίες,
-υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με τον ν. 1568/1985 (Α’ 177) και τα εφαρμοστικά αυτού προεδρικά διατάγματα (Π.Δ.294/1998 Α’ 138) και Π.Δ.16/1996, Α’ 11) και υπουργικές αποφάσεις ως ισχύουν,
-δαπάνες χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το προσωπικό των φορέων του Μέρους Α’ της παρούσης. Δεν καλύπτεται η δαπάνη της κινητής τηλεφωνίας. Κατ’ εξαίρεση καλύπτεται δαπάνη μέχρι 60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά μήνα των Γενικών Διευθυντών της ΕΑΣ και των προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Μέρους Α’ της παρούσης, καθώς και δαπάνη μέχρι 40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά μήνα των Προϊσταμένων όλων των Μονάδων των παραπάνω υπηρεσιών, για αγορά χρόνου κινητής τηλεφωνίας με χρήση κάρτας ή πληρωμής συμβολαίου στο όνομα του δικαιούχου μέχρι του ποσού που αναφέρεται ανωτέρω,
-δαπάνες αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, καθώς και όλων αυτών που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων του Μέρους Α’ της παρούσης,
-δαπάνες για προμήθεια εξοπλισμού εστίασης. Περιλαμβάνονται μαχαιροπήρουνα, φλιτζάνια, ποτήρια, πιάτα, καφετιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, καθώς επίσης και η αγορά ψυγείου, εφόσον αυτό δεν έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. κατά τη διαρρύθμιση των χώρων που εγκαταστάθηκαν οι φορείς του Μέρους Α’της παρούσης ή έχει απαξιωθεί από τη χρήση του. Η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500 € ανά δικαιούχο. Για την ΕΥΔ Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» και δεδομένου ότι, καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις υποστηρίζει διοικητικά στο πλαίσιο αυτό, η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 €. Η κατηγορία αφορά και στην Αρχή Ελέγχου.
-δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη φιλοξενία επισκεπτών και προσκεκλημένων της Ειδικής Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων αγορά καφέ και αναψυκτικών, πόσιμου νερού, είδη ζαχαροπλαστικής-βουτήματα, σάντουιτς, χαρτοπετσέτες, πλαστικά ποτήρια-πιατάκια, καλαμάκια κ.λπ. όπως επίσης και έξοδα κυλικείου. Η ετήσια δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 € ανά Ε.Υ.
-δαπάνες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων με την προϋπόθεση ότι οι χώροι ευρίσκονται εκτός της έδρας του υπουργείου ή της περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Εφόσον συστεγάζονται επιτρέπεται μόνο για τους χώρους που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω υπηρεσίες. Η περίπτωση αυτή αφορά μόνο στις Υπηρεσίες της ΕΑΣ.
-δαπάνες για υπηρεσίες απολύμανσης των χώρων στέγασης καθώς και των κοινοχρήστων χώρων με την προϋπόθεση ότι οι χώροι ευρίσκονται εκτός της έδρας του υπουργείου ή της περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Εφόσον συστεγάζονται επιτρέπεται μόνο για τους χώρους που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω υπηρεσίες.
-δαπάνες για προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας που συμβάλλουν στην καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του ν. 4914/2022, της ΚΥ της ΜΟΔ Α.Ε. και της Αρχής Ελέγχου, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών για λόγους δημόσιας υγείας. Ειδικότερα δαπάνες για:
-Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας (μάσκες, απολυμαντικά, κ.λπ.),
-προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού, πλην Η/Υ) για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους,
-το κόστος για τη διενέργεια ιατρικών τεστ ανίχνευσης COVID-19 σε προληπτική βάση ή όποτε καταστεί αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας,
-λοιπά λειτουργικά έξοδα (τοποθέτηση πλεξιγκλάς, προμήθεια κάδων, νιπτήρες με αισθητήρες κ.λπ.)».

3. Στο Υποπρόγραμμα Β’ του Παραρτήματος της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικής απόφασης η περίπτωση Γ.4 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Γ.4. Έξοδα λειτουργίας και δημοσίων σχέσεων των Προϊσταμένων Αρχών».
Περιλαμβάνονται δαπάνες για λειτουργία και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και εξόδων φιλοξενίας των Προϊσταμένων Αρχών των Ειδικών Υπηρεσιών, που επιβάλλονται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και τους κανόνες διοίκησης και οργάνωσης Στην παρούσα κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης έξοδα συμβούλων διοικητικής υποστήριξης των ΕΥ».

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας» (Β’ 677).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ