36126 ΕΞ 05-09-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849)

Αριθμ. 36126 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 4693/07-09-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως των άρθρων 26, 27 και 28 και της παρ. 18 του άρθρου 107,
β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),
γ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
ε) των άρθρων 16 και 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
στ) του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’136),
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

5. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

6. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή (Β’ 849).

7. Την υπ’ αρ. 4082/26-7-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022» (Β’ 3982).

8. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ) με στόχο δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ορθή διεκπεραίωση των υπηρεσιών αυτών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 5 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφασης

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 της απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849) προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Για τα έγγραφα και τις αιτήσεις καθώς και τις απαντήσεις/έγγραφα επί των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου οι θυρίδες του φορέα καλύπτουν τις ανάγκες του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του άρθρου 19 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και δεν απαιτούνται οι εσωτερικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης του φορέα.».

2. Στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης προστίθενται νέες παρ. 7 και 8 ως εξής:
«7. Οι χειριστές των θυρίδων έχουν τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που παρέχονται ηλεκτρονικά από την ΕΨΠ για λογαριασμό των φυσικών προσώπων ή για λόγους αυτεπάγγελτης αναζήτησης.
8. Για τη διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών, παρέχεται στις θυρίδες που τηρούν οι φορείς η πρόσθετη λειτουργία ανάκτησης αντιγράφου του δελτίου ψηφιακής ταυτότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 4082/26-7-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β’ 3982). Ο αρμόδιος υπάλληλος δύναται να αποθηκεύει το αντίγραφο του δελτίου ψηφιακής ταυτότητας για τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης ως δικαιολογητικό στη συναλλαγή που πραγματοποιεί το φυσικό πρόσωπο, εφόσον απαιτείται από τον αρμόδιο φορέα η προσκόμιση αντιγράφου ταυτότητας.».

Άρθρο 2
Προσθήκη άρθρου στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφαση

Στην ίδια ως άνω απόφαση προστίθεται νέο άρθρο 5Α, ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Διαδικασία έκδοσης δημοσίων εγγράφων με χρήση της θυρίδας φορέα
1. Ο υπάλληλος χειριστής της θυρίδας κάθε φορέα του δημόσιου τομέα μεταφορτώνει σε μορφή .pdf στη θυρίδα το δημόσιο έγγραφο που έχει συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους και φέρει τα στοιχεία του τελικώς υπογράφοντα. Κατόπιν, η θυρίδα μέσω ειδικής λειτουργίας αποτυπώνει στο έγγραφο τα εξής:
α) την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
β) την εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
γ) τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR.
2. Μετά την αποτύπωση των ανωτέρω, το δημόσιο έγγραφο είναι διαθέσιμο στη θυρίδα του φορέα.».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 5 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ