οικ. 3607/1.11.2023
Καθορισμός α) των δικαιούχων πληγέντων από την κακοκαιρία «Daniel» μηνός Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε απαλλαγή από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή τους για χορήγηση φαρμάκων, εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων και β) της διαδικασίας και του ανώτατου ποσού απαλλαγής ανά δικαιούχο

Αριθμ. οικ. 3607

(ΦΕΚ Β’ 6294/02.11.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 5053/2023 «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας» (Α’ 158).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98).

3. Την υπ’ αρ. 17143/11.09.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5406).

4. Το Π.Δ.70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

5. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

6. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

7. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

8. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

9. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’4441).

11. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠ 512/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438).

13. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α,Β2β/53346/13.10.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν ειδικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ (ΚΑΕ 0672, 0671.01, 0674.01,0674.02 και 0674.04),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι η άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών αναγκών των αποδεδειγμένα πληγέντων κατοίκων των περιοχών της Θεσσαλίας που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας «Daniel», μέσω της απαλλαγής τους μέχρι την 31η.3.2024 από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή και από κάθε πρόσθετη επιβάρυνση σχετικά με: α) τη χορήγηση φαρμάκων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, κατά παρέκκλιση της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/26.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β’2883) και της υπό στοιχεία Δ3(α) 34943/12.07.2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3476) και β) την εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων των άρθρων 6, 10, 39, 47 έως 54 και 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Β’4898).

2. Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των δικαιούχων πληγέντων από την κακοκαιρία ‘Daniel’ σε απαλλαγή μέχρι την 31η.3.2024 από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή τους για τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, ο τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του πληγέντος, η διαδικασία και το ανώτατο ποσό απαλλαγής ανά δικαιούχο από τη συμμετοχή για τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων.

3. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελούν οι κάτοικοι των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας «Daniel», που εκδηλώθηκε τον Σεπτέμβριο 2023, και οι οποίοι αποδεδειγμένα επλήγησαν, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 αναφορικά με συνταγές και παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων παροχών που εκδίδονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Άρθρο 2
Καθορισμός δικαιούχων πληγέντων από την κακοκαιρία «Daniel»

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δικαιούχοι πληγέντες καθορίζονται τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκε εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 17143/11.09.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5406), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον βαθμό που αφορά κατοίκους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Άρθρο 3
Διαδικασία και ανώτατο ποσό απαλλαγής ανά δικαιούχο

1. Η απαλλαγή των δικαιούχων του άρθρου 2 από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή και κάθε πρόσθετη επιβάρυνση για τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων πραγματοποιείται κατά τον χρόνο έκδοσης των συνταγών, παραπεμπτικών και γνωματεύσεων, μέσω ειδικής και κατάλληλης παραμετροποίησης του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και των συστημάτων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η ως άνω παραμετροποίηση, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, χορηγεί στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) εκάστου δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την απαλλαγή δεν είναι δικαιούχος, επιβάλλεται πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, η άμεση καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο του συνόλου του χορηγηθέντος ποσού απαλλαγής, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» Α’ 190).

4. Ως ανώτατο ποσό απαλλαγής ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των εκατό (100) ευρώ.

5. Οι δαπάνες που αφορούν στην εκτέλεση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και ηλεκτρονικών γνωματεύσεων παροχών των δικαιούχων πληγέντων από την κακοκαιρία «Daniel» θα υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτά, ώστε η πρόσθετη δαπάνη που προ-καλείται από την απαλλαγή των δικαιούχων από τη συμμετοχή να αναζητηθεί κατόπιν ειδικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ