35952/13.04.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Β’ 2983).
(ΦΕΚ Β 2542/18.4.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και ιδίως του άρθρου 4 αυτού,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),

ζ) της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 35541/12-04-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πληροφορία σχετικά την τιμή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων

Την προσθήκη Κεφαλαίου 1Α στην υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983) ως εξής:

«Κεφάλαιο 1Α
Πληροφορία που παρέχεται στους καταναλωτές για την τιμή και τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων

Άρθρο 2Α

Χαρακτηριστικά της πληροφορίας

Η πληροφορία που παρέχεται από τον έμπορο προς τον καταναλωτή για τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση είναι:

α) Επαρκής,

β) σαφής,

γ) εύκολα αντιληπτή και εύκολα προσβάσιμη από τον καταναλωτή,

δ) ειλικρινής,

ε) ακριβής,

στ) μη παραπλανητική ως προς την τιμή ή την ποσότητα του προϊόντος.

2. Η πληροφορία που παρέχεται από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιέχεται σε πινακίδες ή ετικέτες ή άλλα αντίστοιχα μέσα πληροφόρησης που είναι τοποθετημένα επί του προϊόντος ή δίπλα σε αυτό με τρόπο που να είναι άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή η σύνδεση μεταξύ της παρεχόμενης πληροφορίας και του προϊόντος.

3. Η πληροφορία που παρέχεται από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με τα απαιτούμενα, από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, χαρακτηριστικά του προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιέχεται σε πινακίδες ή ετικέτες ή άλλα αντίστοιχα μέσα πληροφόρησης που είναι τοποθετημένα επί του προϊόντος.

4. Η πληροφορία της παρ. 3 που αφορά σε εδώδιμα προϊόντα παρέχεται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού 1169/2011 (ΕΕ).

5. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, «προϊόν» νοείται κάθε αγαθό που παρέχεται έναντι αντιτίμου στους καταναλωτές.

Άρθρο 2Β

Πληροφορία σχετικά με την τιμή των συσκευασμένων προϊόντων

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμποροπρος τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του συσκευασμένου προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο:

α) Την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος,

β) την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και

γ) την ονομασία του προϊόντος.

2. Οι τιμές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 αναφέρονται σε ευρώ, με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνοδευόμενη από το σύμβολο «€», και περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο προϊόν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

3. Οι τιμές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 αναγράφονται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Το μέγεθος των χαρακτήρων αναγραφής της περ. β’ της παρ. 1 είναι ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%), τουλάχιστον, του μεγέθους των χαρακτήρων της περ. α’ της παρ. 1. Οι ως άνω τιμές αναγράφονται με έντονη γραφή (bold).

4. Τα μεγέθη των χαρακτήρων των περ. α’ και β’ της παρ. 1 είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόμενη πληροφορία είναι ευκρινής και εύκολα αντιληπτή από τον καταναλωτή.

5. Η μονάδα μέτρησης της ποσότητας για κάθε συσκευασμένο προϊόν, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/ΑΠροϊόν – Κατηγορία προϊόντοςΜονάδα μέτρησης
1Προϊόντα που διατίθενται σε στερεά κατάστασηΚιλό (kg)
2Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση υψηλού ιξώδους στους 25°C (π.χ. μέλι)Κιλό (kg)
3Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση ή αέρια κατάστασηΛίτρο (lt)
4Εδαφοβελτιωτικά φυτοχώματαΛίτρο (lt)
5Απορρυπαντικά πλυντηρίουΜεζούρες πλύσης (μεζ.)
6Μη εδώδιμα προϊόντα που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιοΤεμάχιο (τμχ)
7Λαχανικά που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το μάτσο ή το τεμάχιοΤεμάχιο (τμχ)

6. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής της περ. β’ της παρ. 1 εξαιρούνται:

α) Τα καταστήματα λιανικών πωλήσεων με εμβαδόν μικρότερο από πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα, εφόσον δεν πωλούν προϊόντα αρτοποιίας,

β) τα περίπτερα,

γ) τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης, εφόσον δεν εντάσσονται στο πλαίσιο καταστήματος πώλησης ομο-ειδών προϊόντων,

δ) μαγειρεμένα ή ωμά τρόφιμα που προσφέρονται από καταστήματα εστίασης,

ε) παγωτά καθαρού βάρους έως διακόσια (200) γραμμάρια,

στ) σοκολάτες καθαρού βάρους έως εκατό (100) γραμμάρια,

ζ) προϊόντα καθαρού βάρους έως πενήντα (50) γραμμάρια, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,

η) προϊόντα καθαρού όγκου έως πενήντα (50) χιλιοστά του λίτρου, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,

θ) καλλυντικά και προϊόντα αρωματοποιίας,

ι) είδη κοσμηματοπωλείου.

7. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής της περ. α’ της παρ. 1 εξαιρούνται τα προϊόντα κατάψυξης μεταβλητού βάρους, εφόσον:

α) Φέρουν επί της συσκευασίας τους γραμμωτό κώδικα (barcode) που μπορεί να αναγνωστεί μέσω ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) τοποθετημένο σε σημείο τέτοιο του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο ταμείο, και που δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα (10) μέτρων από το σημείο έκθεσης του προϊόντος μεταβλητού βάρους και

β) στο σημείο πώλησης (κατάψυξη) υπάρχει ευμεγέθης πινακίδα στην οποία αναγράφεται η ονομασία του προϊόντος και η τιμή της περ. β’ της παρ. 1. Τα μεγέθη των χαρακτήρων της ως άνω πινακίδας είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόμενη πληροφορία είναι ευκρινής και εύκολα αντιληπτή από τον καταναλωτή.

8. Απαγορεύεται να υπάρχουν ή να προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο εντός του καταστήματος πώλησης προϊόντων διαφορετικές τιμές πώλησης για το ίδιο προϊόν.

9. Απαγορεύεται η απαίτηση ή η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή.

Άρθρο 2Γ

Πληροφορία σχετικά με την τιμή των

μη συσκευασμένων προϊόντων

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του μη συσκευασμένου προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο:

α) Την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και

β) την ονομασία του προϊόντος.

2. Η τιμή της παρ. 1 αναφέρεται σε ευρώ, με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνο-δευόμενη από το σύμβολο «€», και περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο προϊόν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

3. Η τιμή της παρ. 1 αναγράφεται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή της τιμής πώλησης για ποσότητες που αποτελούν υποδιαίρεση της μονάδας μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος.

4. Τα μεγέθη των χαρακτήρων της περ. α’ της παρ. 1 είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόμενη πληροφορία είναι ευκρινής και εύκολα αντιληπτή από τον καταναλωτή.

5. Η μονάδα μέτρησης της ποσότητας για κάθε μη συσκευασμένο προϊόν, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/ΑΠροϊόν – Κατηγορία προϊόντοςΜονάδα μέτρησης
1Προϊόντα που διατίθενται σε στερεά κατάστασηΚιλό (kg)
2Εδαφοβελτιωτικά φυτοχώματαΛίτρο (lt)
3Μη εδώδιμα προϊόντα που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιοΤεμάχιο (τμχ)
4Λαχανικά που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το μάτσο ή το τεμάχιοΤεμάχιο (τμχ)

6. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής της παρ. 1 εξαιρούνται:

α) Μαγειρεμένα ή ωμά τρόφιμα που προσφέρονται από καταστήματα εστίασης,

β) προϊόντα καθαρού βάρους έως πενήντα (50) γραμμάρια, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο.

7. Απαγορεύεται να υπάρχουν ή να προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο εντός του καταστήματος πώλησης προϊόντων διαφορετικές τιμές πώλησης για το ίδιο προϊόν.

8. Απαγορεύεται η απαίτηση ή η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή.

Άρθρο 2Δ

Πληροφορία σχετικά με την τιμή των προϊόντων που πωλούνται από απόσταση

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του προϊόντος που διατίθεται προς πώληση από απόσταση, κατ’ ελάχιστο:

α) Την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος,

β) την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και

γ) την ονομασία του προϊόντος.

2. Οι τιμές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 αναφέρονται σε ευρώ, με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνοδευόμενη από το σύμβολο «€», και περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο προϊόν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

3. Οι τιμές των περ. α’ και β’της παρ. 1 αναγράφονται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Το μέγεθος των χαρακτήρων αναγραφής της περ. β’ της παρ. 1 είναι ίσο με το μέγεθος των χαρακτήρων της περ. α’ της παρ. 1. Οι ως άνω τιμές αναγράφονται με έντονη γραφή (bold).

4. Η μονάδα μέτρησης της ποσότητας για κάθε συσκευασμένο προϊόν, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/ΑΠροϊόν – Κατηγορία προϊόντοςΜονάδα μέτρησης
1Προϊόντα που διατίθενται σε στερεά κατάστασηΚιλό (kg)
2Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση υψηλού ιξώδους στους 25°C (π.χ. μέλι)Κιλό (kg)
3Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση ή αέρια κατάστασηΛίτρο (lt)
4Εδαφοβελτιωτικά φυτοχώματαΛίτρο (lt)
5Απορρυπαντικά πλυντηρίουΜεζούρες πλύσης (μεζ.)
6Μη εδώδιμα προϊόντα που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιοΤεμάχιο (τμχ)
7Λαχανικά που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το μάτσο ή το τεμάχιοΤεμάχιο (τμχ)

5. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής της περ. β’ της παρ. 1 εξαιρούνται:

α) Προϊόντα καθαρού βάρους έως πενήντα (50) γραμμάρια, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,

β) προϊόντα καθαρού όγκου έως πενήντα (50) χιλιοστά του λίτρου, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,

γ) καλλυντικά και προϊόντα αρωματοποιίας,

δ) είδη κοσμηματοπωλείου.

6. Απαγορεύεται η απαίτηση ή η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή.

Άρθρο 2Ε

Κυρώσεις

1. Σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 2Α έως 2Δ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Η επιβολή του ως άνω προστίμου δεν θίγει την εφαρμογή άλλων διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και ιδίως την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α’ 191).

2. Το συνολικό ύψος του προστίμου, ανά έλεγχο, που επιβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ξεπερνά:

α) Τις τρεις χιλιάδες (3.000) ανά φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών έως και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

β) τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ έως και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.

γ) τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ έως και πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και

δ) τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α’ 93)».

Άρθρο 2

Επικοινωνία πωλήσεων με μειωμένη τιμή η πρόσθετου οφέλους

Το άρθρο 78 της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 78

Ανακοινώσεις περί μείωσης τιμής ή παροχής πρόσθετου οφέλους προς τους καταναλωτές από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

1. Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμών προς τους καταναλωτές που αφορά στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών τηρούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 και εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 7 του ιδίου άρθρου (Κώδικας Δεοντολογίας).

2. Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμών προς τους καταναλωτές που αφορά στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβάνει την τιμή πώλησης πριν και μετά την εφαρμογή της μείωσης, καθώς και την τιμή μονάδας πριν και μετά την εφαρμογή της μείωσης.

3. Σε περίπτωση χρήσης προγραμμάτων επιβράβευσης πιστότητας (loyalty card), εάν η μείωση της τιμής ισχύει μόνον για καταναλωτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και διαθέτουν τη σχετική κάρτα, θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά στην επικοινωνία ότι αυτή ισχύει μόνον σε συνδυασμό με την χρήση της κάρτας.

4. Η αποτίμηση προσφορών, προωθητικών ενεργειών και του οποιουδήποτε είδους χονδρεμπορικών εκπτώσεων πρέπει να εμφανίζονται στο σχετικό συνοδευτικό παραστατικό πώλησης από το χονδρέμπορο στο λια-νέμπορο.

5. Για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4177/2013».

Άρθρο 3

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται: α) Η παρ. 2 και οι περ. Α, Β και Γ της παρ. 4 του άρθρου 1, β) η περ. Α’ της παρ. 1 και οι παρ. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 και 13α του άρθρου 2,

γ) το άρθρο 77 της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη Δευτέρα 15 Μα-ίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2023

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ