Ο.3048/2023
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2023/1529 του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2023 (L 186/25.7.2023) «σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της στρατιωτικής στήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» και παροχής οδηγιών

Αθήνα, 08 Αυγούστου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Ο 3048/08-08-2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’- Γ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Πολυτσάκης
Χ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο : 210 6987 443,465
E-Mail : dtd@aade.gr,
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2023/1529 του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2023 (L 186/25.7.2023) «σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της στρατιωτικής στήριξης του Ιράν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» και παροχής οδηγιών.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Καν. (ΕΕ) 2023/1529 του Συμβουλίου και επιπλέον, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του εν θέματι κανονισμού απαγορεύεται η πώληση, η προμήθεια, η μεταβίβαση ή η εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογιών που μπορεί να συμβάλουν στην ικανότητα του Ιράν να κατασκευάσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από την Ένωση, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στο Ιράν ή προς χρήση στο Ιράν.

Απαγορεύεται επίσης η διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του Ιράν των αγαθών και τεχνολογιών, όπως αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, που εξάγονται από την Ένωση.

2. Κατά παρέκκλιση των αναφερομένων της παρ. 1 του άρθρου 2 μπορεί να επιτρέπεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση, διαμετακόμιση ή εξαγωγή των αγαθών και τεχνολογιών, με την επιφύλαξη της απαίτησης άδειας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/821 (σύστημα ελέγχου εξαγωγής, διαμετακόμισης και μεταφοράς ειδών διττής χρήσης), εφόσον οι αρμόδιες Αρχές διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες προορίζονται για:

α) ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς ή

β) ανθρωπιστικούς σκοπούς, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, την επείγουσα πρόληψη ή μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον ή ως αντίδραση σε φυσικές καταστροφές

3. Οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω Κανονισμού δεν εφαρμόζονται έως τις 27 Οκτωβρίου 2023 στις υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 26 Ιουλίου 2023 ή συμπληρωματικές συμβάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.

4. Διευκρινίζεται ότι τα μέτρα που θεσπίζονται με τον εν θέματι Κανονισμό και αφορούν στα εμπορεύματα του παραρτήματος ΙΙ αυτού, έχουν ενσωματωθεί στο υποσύστημα TARIC (παραπομπή ΤΜ977) και εφαρμόζονται με τα πιστοποιητικά που συμπληρώνονται στη θέση 44-1 της διασάφησης με τους κάτωθι κωδικούς:

Κατά την εξαγωγή:

Χ993: Άδεια εξαγωγής δυνάμει των άρθρων 2 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1529 του Συμβουλίου

Υ890: Εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αφορούν οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1529 του Συμβουλίου

Υ892: Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.1 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1529 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται (βλ. συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 2.7)

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των διαλαμβανομένων, κατά τη διενέργεια των ελέγχων, στα προς εξαγωγή ή διαμετακόμιση εμπορεύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν θέματι Κανονισμού.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
κ.α.α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
(ΔΔΑΔ Γ 1021773ΕΞ2023/16-02-2023)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ