35773 ΕΞ 2022/1.9.2022
Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων

 

(ΦΕΚ Β’ 4708/08.09.2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Tις διατάξεις

i. του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα της παρ. 5 του άρθρου 2,
ii. του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5),
iii. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
iv. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
v. του άρθρου 1 του Π.Δ.3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών (Α’ 3),
vi. του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
vii. του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
viii. του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ix. του Π.Δ.56/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 142),
x. της υπ’ αρ. 1786/14-02-2022 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).
2. Την υπό στοιχεία 15667 ΕΞ 2022/21.04.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 2068).
3. Την υπό στοιχεία 19934 ΕΞ 2022/24.05.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 2594).
4. Την υπό στοιχεία 28438 ΕΞ 2022/30.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 3431).

ΙΙ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, για τους κατοίκους εσωτερικού, τους κατοίκους της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται:

α) με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-31 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου από την 31η Αυγούστου 2022 έως την 22η Νοεμβρίου 2022, και

β) με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-30 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς Δήμους Χανίων, Αποκορώνου, Σφακίων, Καντάνου Σελίνου, Πλατανιά και Κισσάμου από την 31η Αυγούστου 2022 έως την 18η Οκτωβρίου 2022.

2. Η ισχύς της παρ. 1 της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 31η Αυγούστου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ