35421/25-04-2023
Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 21ης Μαΐου 2023 για την εκλογή βουλευτών

Αριθμ. 35421/2023

(ΦΕΚ Β’ 2761/26-04-2023)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-ΨΨΩΗλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
β) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),
γ) του π.δ 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99),
δ) του π.δ. 47/2023 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 101),
ε) του π.δ. 48/2023 «Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας» (Α’ 102),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
η) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
θ) των άρθρων 70, 74 και της παρ. 1 του άρθρου 75 του π. δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57),
ι) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων, καθώς και τις διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά των φακέλων που χρησιμοποιούνται για την εκλογή βουλευτών, ως ακολούθως:

1. Διαστάσεις ψηφοδελτίων:
Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των λευκών ψηφοδελτίων ορίζονται: α) για τις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν μέχρι και δέκα (10) βουλευτές, σε 14 x 20 εκατοστά του μέτρου περίπου, και β) για τις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν ένδεκα (11) έως και δεκαεννέα (19) βουλευτές, σε 14 x 25 εκατοστά του μέτρου περίπου.
2. Διαστάσεις φακέλων:
Οι διαστάσεις των φακέλων, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, ορίζονται σε 9,50 x 16 εκατοστά του μέτρου περίπου. Οι φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί αδιαφανές, λευκής απόχρωσης και φέρουν στην εμπρόσθια πλευρά τους, διαγωνίως, πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», από τις οποίες η μεσαία κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού (0,01) του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2023

Η Υπουργός
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ