35353/25-04-2023
Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Αριθμ. 35353/2023

(ΦΕΚ Β’ 2839/27-04-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 69 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57),
β) της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 139),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),
ε) του άρθρου 5 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/ 1999, Α’291),
στ) του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99),
ζ) του π.δ. 47/2023 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 101),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ι) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ια) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 5 του π.δ. 26/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4804/2021 (Α’ 90),
ιβ) του π.δ. 83/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιγ) της υπ’ αρ. 80/30.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την ανάγκη της απρόσκοπτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων, καθώς επίσης και της προστασίας της εσωτερικής ασφάλειας και τάξης των φυλακών.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου του κράτους, αλλά κατά την ημέρα προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης ή εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 5 του π.δ. 26/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εκλογικό τμήμα του καταστήματος όπου κρατούνται, βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό.

2. Την ημέρα προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης ενημερώνει άμεσα τους εκλογείς κρατούμενους σχετικά με την εκλογική διαδικασία, προκειμένου να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

3. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται, υπογράφονται και σφραγίζονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης και αναπαράγονται σε πέντε (5) αντίτυπα.
Τα τέσσερα (4) αντίτυπα διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημέρα που καθορίζεται στο άρθρο 2 στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 27 και στο άρθρο 28 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57).

4. Σε περίπτωση αποφυλάκισης, για οποιονδήποτε λόγο, κρατουμένου που έχει εγγραφεί στους ανωτέρω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, αυτός ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου, είναι εγγεγραμμένος.

5. Όταν ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων ψηφοφόρων στα καταστήματα κράτησης είναι πολύ μικρός, για λόγους διαφύλαξης της μυστικότητας της ψήφου, μπορεί να ψηφίσουν σε αυτά και άλλοι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012.

6. Ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης επιλέγει τον καταλληλότερο, κατά την κρίση του, χώρο εντός του καταστήματος κράτησης, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας των εκλογέων κρατουμένων.

7. Πρόεδροι Εφορευτικής Επιτροπής σε κάθε εκλογικό τμήμα διορίζονται κατά προτίμηση εισαγγελικοί λειτουργοί.
Ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κληρώνονται εκλογείς του δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το κατάστημα κράτησης.

8. Για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την τήρηση της τάξης στα καταστήματα κράτησης, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από τριάντα (30) κρατούμενοι, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης, μπορεί να καταρτίσει την προηγούμενη της ημέρας της ψηφοφορίας πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο οι εκλογείς κρατούμενοι χωρίζονται σε ομάδες, είτε κατά πτέρυγα του καταστήματος είτε αλφαβητικά. Επίσης, μπορεί να καθορίζουν και τον χρόνο προσέλευσης των εκλογέων κάθε ομάδας.

9. Οι κρατούμενοι προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα ένας ένας και όχι σε ομάδες, με τη συνοδεία υπαλλήλου έως την είσοδό του. Κατόπιν εισέρχονται στο εκλογικό τμήμα και χωρίς καμία συνοδεία, ασκούν ελεύθερα το εκλογικό τους δικαίωμα. Εξερχόμενοι, επιστρέφουν στο χώρο κράτησής τους με τη συνοδεία υπαλλήλου.

10. Η αναγνώριση των εκλογέων κρατουμένων γίνεται βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας, την οποία προσκομίζουν στην Εφορευτική Επιτροπή.
Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο χρήσιμο και κατάλληλο, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, αποδεικτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο. Το έγγραφο αυτό μπορεί να δοθεί και από τον ατομικό τους φάκελο, ο οποίος τηρείται στο κατάστημα κράτησης με ευθύνη της γραμματείας και διαβιβάζεται υπηρεσιακά στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του εκλογικού τμήματος.

11. Για να πιστοποιηθεί ότι ο εκλογέας κρατούμενος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, εκδίδεται βεβαίωση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία δεν χορηγείται στον κρατούμενο, αλλά στον διευθυντή του καταστήματος για να την τοποθετήσει στον ατομικό του φάκελο.

12. Κατά τη διάρκεια της ημέρας της ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι των κομμάτων, ή οι αντιπρόσωποί τους ή οι αναπληρωτές αυτών, μπορεί να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του π.δ. 26/2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ